طراحی و استقرار نظام ارزشیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نویسندگان

چکیده

ارزیابی به عنوان یکی از وظایف مهم و اساسی در مباحث مدیریتی نقش چشمگیری در شناخت وضعیت موجود و آگاهی از میزان تحقق هدفها و رسالتهای سازمانها و نهادها و ارتقای کارآمدی آنها ایفا می‌کند. ارزیابی عملکرد نیز به عنوان یکی از وجوه مهم و مطرح در نظام جامع ارزیابی می‌تواند با برجسته ساختن زمینه‌های قابل بهبود و تهدیدها، قوتها و فرصتها زمینه را برای بهبود و اصلاح روندهای موجود و تعالی سازمانها فراهم ‌سازد. در خصوص تحقق این امر و پس از تصویب آیین‌نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور در هیئت وزیران و اجرایی شدن طرح مذکور در کلیه نهادها و دستگاههای اجرایی کشور، در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز طرح ارزیابی کلان عملکرد با در نظر گرفتن ماهیت فعالیتهای خود در دو حوزه ستادی و دانشگاهی طی سالهای تحصیلی 81 ـ 1380 تا 83 ـ 1382 اجرا شد. پس از بررسی پیشینه موضوع مورد پژوهش در دو حوزه داخل و خارج، با در نظر گرفتن ویژگی گسترده بودن دامنه فعالیتهای این وزارتخانه، عوامل و شاخصهای مورد ارزیابی طراحی و تدوین شد. سپس، با استفاده از روش وزندهی فرایند تحلیل سلسله مراتبی اصلاح شده شاخصهای اصلی انتخاب و گزینش شدند. به طور کلی، در حوزه ستادی 6 عامل و 11 شاخص کلیدی و در حوزه دانشگاهی 7 عامل و 23 شاخص در نظر گرفته شد. پس از طراحی پرسشنامه گردآوری داده‌ها و اطلاعات و ارسال آنها به واحدهای مربوط، داده‌ها و اطلاعات لازم گردآوری و با استفاده از روش آمار توصیفی روند تغییرات شاخصهای مذکور در طی سه سال تحصیلی مذکور تجزیه و تحلیل شد. نتایج این تحقیق بیانگر این واقعیت بود که بیشتر عوامل و شاخصهای مورد ارزیابی در سطوح ستادی و دانشگاهی از یک روند رو به رشد برخوردار بوده‌اند؛ هر چند برخی از شاخصها روند نزولی داشته‌اند، اما می‌توان گفت که این خط سیر با توجه به سیاستهای وزارت متبوع نیز می‌تواند مطلوب باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing and Establishing a Macro-level Performance Evaluation System for the Ministry of Science, Research, and Technology

نویسندگان [English]

  • Reza Mohammadi
  • Sedighe Shariati
  • Kourosh Parand
  • Abdol-Rasoul Pour-Abbas

چکیده [English]

The concept of evaluation plays a critical role in recognition of the existing situation and finding out the extent to which the objectives of organizations have been achieved and as a result, improving the organizational efficiency. Moreover the performance evaluation is an outstanding element which provides the grounds for improving the existing processes and promoting the organization's profile by highlighting the improvable areas as well as the potential threats and strong and weak points.   Following the approval of the "Regulation of Administrative Organizations Performance Evaluation" by the Cabinet and the establishment of an evaluation system in all the administrative departments and foundations across the nation. The Ministry of Science, Research and Technology also developed and established its macro-level performance evaluation system for both administrative and academic sections during the academic years of 2001-02 and 2003-04.    After reviewing the related literature both inside and outside the country, a list of potential evaluation factors and indicators was prepared. Further, the Modified Analytic Hierarchy process was used to determine the weights of the factors and indicators were identified. The shortlist consisted of 6 factors and 11 indicators for the academic section and 7 factors and 23 indicators for the administrative section. Following the design, production and distribution of the questionnaire, the target data were collected to be analyzed for the changes during 3 academic years based on the 'descriptive statistics method'.   The research outcomes show that most of the evaluation indicators, for both administrative and academic sections, were on a growing trend and while a number of indicators appeared declining, the overall path could be titled as satisfactory with regard to the Ministry's policies.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education؛ Ministry of Science؛ Research &
  • amp؛؛ Technology (MSRT)؛ Quality Evaluation؛ and Performance Excellence