نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی

2 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم

3 استاد دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

4 استاد بخش مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

قانون تشکیل هیئتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی چهارده مسئولیت و کارکرد بر‌عهده هیئتهای امنا گذاشته است. پژوهش حاضر به منظور بررسی کارکردهای هیئتهای امنای دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از زمان اجرای این قانون در سال1370 طراحی و اجرا شده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری چند‌مرحله‌ا‌ی، صورتجلسات سالهای1370 تا 1385 بیست دانشگاه انتخاب و از نظر محتوایی بررسی شد. تحلیل محتـوای 237 صورتجلســه با 3501 دستور جلسـه نشـان داد که بیشترین تصمیم‌گیریها درخصوص امور مربوط به اعضای هیئت علمی و امور مالی و معاملاتی صورت پذیرفته و فقط چهارده درصد از مصوبات در ارتباط با سیاستگذاری بوده است. به‌طور‌کلی، کلیه دانشگاهها از نظر اکثر کارکردها یکسان عمل کرده، اما دانشگاههای نوع یک در تصویب سازمان اداری(019/0P < ) و وصول درآمدهای اختصاصی(046/0P < ) فعالیتهای بیشتری از خود نشان داده‌ا‌ند. میانگین کارکرد هیئتهای امنا در مقطع زمانی 85-1383 که دانشگاهها دارای هیئتهای امنای مستقل شده‌اند، روند افزایشی پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Boards of Trustees’ Functions in Public Universities Affiliated to Ministry of Science, Research, and Technology (1991-2006)

نویسندگان [English]

  • Eznollah Azargashb 1
  • Hamidreza Arasteh 2
  • Zahra Sabaghian 3
  • Jafar Towfighi 4

1 PhD. Student in Higher Education Management Shahid Beheshti Medical University

2 Assistant Professor, Department of Psychology and Eduction Tarbiat Moallem University

3 Professor, Department of Psychology and Eduction Shahid Beheshti University

4 Professor, Department of Chemical Engineering Tarbiat Moddares University

چکیده [English]

The "1988 Act of Establishing Boards of Trustees for Iranian Universities and Higher Education Institutions” has defined fourteen responsibilities and functions for boards of trustees. The present study is designed and conducted to evaluate responsibilities and functions of public universities’ boards of trustees affiliated to Ministry of Science, Research & Technology. Using stratified random sampling, 20 universities were selected and 237 minutes of meetings during 1991-2006 with 3501 agendas were contently analyzed. Results of this study revealed that most decisions in these meetings were made regarding to faculties and financial affairs, and only 14 percents of approvals were related to policy making. In general, all universities functioned similary, but type 1 universities showed more activities in approval of administrative organization (p < 0.019) and fund raising (p < 0.046).  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Board of Trustees
  • Functions
  • responsibilities
  • University and Iran