بررسی وضعیت توسعه سازمانی در نظام آموزش عالی ایران

نویسندگان

چکیده

هدف از نگارش این مقاله که برگرفته از رساله دکتری آموزش‌عالی است، در وهله نخست تأکید بر لزوم تغییر در سازمانها به ویژه سازمانهایی است که مسئولیت «انسجام بخشی به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوی کشور (Islamic Assembly, 2002)» را برعهده دارند؛ در وهله دوم تأکید بر این نکته است که کاربست تغییر در چارچوب «توسعه سازمانی» که برنامه‌ای دوربرد و در برگیرنده تمام نظام است از بالا کارگردانی می‌شود و سرشتی دستوری دارد و در واقع، کوششی مدیریتی است که تغییر در نگرشها، ارزشها، باورها و به طورکلی، «فرهنگ سازمانی» را نشانه می‌گیرد و می‌تواند روشی مناسب و نرم‌افزاری در انجام یافتن این تغییرات باشد. بالاخره اینکه تمایز و تفاوت نهادهای اداره کننده آموزش‌عالی با دیگر سازمانها نیز باید در کاربست توسعه سازمانی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Organizational Development in Iranian Higher Education System

نویسندگان [English]

  • Hamid Javdani
  • Mohammad Hassan Pardakhtchi

چکیده [English]

The purpose of this study is  to emphasis on necessity of change in organizations, particularly in the organization which is responsible for integrating policy making and implementation of programs in Islamic Republic of Iran. Also the application of Change in the organization development context is supervise from top and has an imperative nature. This phenomena has a long range plan which cover whole system. In fact, organizational development is a managerial effect which aims the change in vision, values, believies and in general “organizational culture”. This effort can be considered an opproperiate method in implementation of such changes. Finally distinction and differentiation between the institutes that govern higher education with others must be considered in application of organizational development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Organizational change
  • Organizational Development
  • Organizational Culture
  • Management of Higher Education
  • Academic autonomy
  • and Academic Freedom