پیامدهای ناخواسته تجاری سازی در آموزش عالی

نویسندگان

چکیده

هر عمل هدفمند اجتماعی علاوه بر پیامدهای پیش‌بینی شده، پیامدهای ناخواسته و پیش‌بینی نشده‌ای را در پی دارد. مشتری‌گرایی و تجاری‌سازی فعالیتهای علمی، در عین حال که مزایای بیشماری برای دانشگاه و جامعه دارد، ممکن است کژکارکردها و پیامدهای آشکار و پنهان منفی برای آموزش عالی کشور به دنبال داشته باشد. در این مقاله ساختار هنجاری علم، گرایش مدیران دانشگاهها، پرستیژ اجتماعی استادان، اصل آزادی علمی، فرایند یادگیری ـ یاددهی و برنامه درسی در خصوص تجاری سازی بررسی و مضامینی برای سیاستگذاران دانشگاهی در زمینه تجاری‌سازی ارائه شده است. آگاهی از این موارد به دانشگاهها کمک می‌کند تا ضمن بهره‌گیری از فرصتهای تجاری‌سازی، از تهدیدات آن جلوگیری کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Unanticipated Consequences of Customerism and Commercialization in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Badry Abbassi
  • Aryan Gholipour
  • Ali Pirannejad

چکیده [English]

Any social purposive action has unanticipated consequences as well as intended results. Customerism and commercialization of scientific activities have had a lot of advantages but we must not ignore the manifest and latent dysfunctions in higher education. In this article, we examine normative structure of science, university managers' orientation, social prestige of faculty members, scientific freedom principles, teaching – learning process and curriculum relationship with commercialization. Knowing about these consequences enables educational managers to benefit from opportunity and avoid threats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Customerism
  • Unanticipated Consequences
  • Commercialization
  • University and Industry