تحلیل بهره وری پژوهشی اعضای هیئت‌ علمی: مطالعه موردی دانشگاه رازی

نویسنده

چکیده

این تحقیق توصیفی- همبستگی با هدف کلی بررسی بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه رازی و عوامل مؤثر بر آن انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیئت‌علمی تمام وقت دارای مدرک دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه تشکیل می‌‌دهند (161 N= ). متوسط مقدار شاخص بهره­وری پژوهشی این افراد برابر 13/6 بود. میانه شاخص بهره وری پژوهشی 8/2 بود که نشان می دهد امتیاز پژوهشی 50 درصد اعضای هیئت‌علمی این دانشگاه سالانه کمتر از 8/2 و 50 درصد بیش از آن است. بر اساس تحلیل رگرسیونی، مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر بهره وری پژوهشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه رازی به ترتیب مرتبه علمی، سن و تعداد فرزندان بودند که روی همرفته 31 درصد از تغییرات بهره وری پژوهشی را تبیین کردند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Research Productivity of Faculty Members: The Case of Razi University

نویسنده [English]

  • Amirhossein Alibeygi

چکیده [English]

 The purpose of this descriptive- correlational research is to investigate the amount of research productivity of faculty members in Razi University and determine factors that explain it. The population for the study included all full time, PhD faculties employed by Razi University (N=161). Based on the results, the mean faculty research productivity score was 6.13. The median value (2.8) showed that the half of faculties have yearly lower than 2.8 research score, and the other half have more than this value. The regression analysis revealed that three variables explained 31% of the variance in research productivity. These variables included academic rank, age, and numbers of children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • Research Productivity
  • Faculty Member and University