کلیدواژه‌ها = یادگیری الکترونیکی
شناسایی مؤلفه های شایستگی مدرسان در محیط یادگیری الکترونیکی بر مبنای رویکرد سازنده گرایی

دوره 28، شماره 4، دی 1401، صفحه 143-169

10.22034/irphe.2022.705233

محبوبه اسلمی؛ ناهید اوجاقی


شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کیفیت یادگیری الکترونیکی دانشجویان رشتۀ تربیت بدنی در طی شیوع پاندمی کووید 19

دوره 28، شماره 4، دی 1401، صفحه 201-217

10.22034/irphe.2022.705236

لیلا مصلحی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


طراحی چارچوبی برای عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان مجازی به یادگیری الکترونیکی و سنجش آن

دوره 17، شماره 2، تیر 1390، صفحه 59-80

شعبان الهی؛ فاطمه کنعانی؛ علی شایان


شناسایی و تحلیل موانع و عوامل بازدارنده به کارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام‌نور

دوره 17، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 137-154

مینا موسوی؛ مهناز محمدزاده نصرآبادی؛ غلامرضا پزشکی‌راد


ویژگیهای مطلوب دانشجویان و اعضای هیئت علمی در یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران: دیدگاه دانشجویان دوره های مجازی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1387

جعفر یعقوبی؛ ایرج ملک محمدی؛ هوشنگ ایروانی؛ محمد عطاران


معیارهای تولید دروس الکترونیکی و استانداردها با توجه به جایگاه آنها در یادگیری الکترونیکی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 27-52

سیدعلی اکبر صفوی؛ مجید باوقار؛ حسین غفاری


مبانی نظری و کاربردی یادگیری الکترونیکی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 135-156

محمد آتشک


بررسی نگرش استادان و دانشجویان به یادگیری الکترونیکی: پیمایشی در دانشگاه های دارای آموزش الکترونیکی در ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 157-176

میرعلی سیدنقوی


یادگیری الکترونیکی در ایران، مسائل و راهکارها «با تأکید بر آموزش عالی»

دوره 10، شماره 3، مهر 1383، صفحه 99-120

کامران فیضی؛ محمد رحمانی