ویژگیهای مطلوب دانشجویان و اعضای هیئت علمی در یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران: دیدگاه دانشجویان دوره های مجازی

نویسندگان

چکیده

هدف کلی این تحقیق تعیین ویژگیهای مطلوب دانشجویان و اعضای هیئت علمی در یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران از دیدگاه دانشجویان دوره های مجازی است. این تحقیق از نظر ماهیت از نوع پژوهشهای کمّی، از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیر آزمایشی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه الکترونیکی بود. نتایج نشان داد در بین ویژگیهای مطلوب برای دانشجویان دوره های مجازی اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری، مشارکت و خلاقیت، مهارت در فناوری اطلاعات و عوامل انگیزشی از اولویت بیشتری برخوردار است. از دیدگاه پاسخگویان مدیریت و تشویق، تعامل مجازی، پشتیبانی از دانشجویان، تعهد الکترونیکی، تأمین محیط تعاملی و نگرش مثبت به یادگیری الکترونیکی
مهم ترین ویژگیهای مطلوب اعضای هیئت علمی در یادگیری الکترونیکی به شمار می روند. با توجه به نتایج، عوامل مؤثر در موفقیت نظام آموزش و یادگیری الکترونیکی را می توان به دو دسته عوامل پشتیبانی و محتوا و ابزارهای آموزشی دسته بندی کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Desired Characteristics of Faculty Members and Students in E-Learning in Higher Education of Iran: Virtual Students’ Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Jafar Yaghoubi
  • Iraj Malek Mohammadi
  • Hooshang Iravani
  • Mohammad Attaran

چکیده [English]

The purpose of this research was to study desired characteristics of faculty members and students in E-Learning in higher education of Iran from virtual students’ viewpoint. A descriptive–correlation survey approach was used in this study. Respondents filled in a web-based closed questions questionnaire. Based on the results, five most highly ranked items on requirements for students into e-learning in higher education were identified as: responsibility, participation and creativity, IT skills, motivation and virtual ability. Most important attributes on requirements for faculty members was learning management, virtual interactions, student’s support, electronic commitment, providing interaction environment and positive attitude to e-learning. By factor analysis, factors of e-learning success in higher education were reduced to two main factors, namely as Interactions and supporting factors and Contents and educational tools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-learning
  • Higher Education
  • and Virtual Student