نویسنده

چکیده

با ظهور و پیشرفت فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی جهانی و تأثیر�آن بر همه ابعاد زندگی بشر�جهان وارد جامعه جدیدی به نام جامعه اطلاعاتی شده�است. نظام آموزشی به عنوان مهم‎ترین رکن هدایت کننده جامعه به سمت جامعه اطلاعاتی و�تشکیل سرمایه‎انسانی در این فرایند مهم‎ترین نقش را بر عهده دارد؛ تحقق این امر نیازمند به بازنگری در سیاستها و�راهبردهای نظام آموزشی و�جایگزین کردن مفهوم یادگیری الکترونیکی�است.�در این مقاله مفهوم و نسلهای یادگیری الکترونیکی،�ویژگیها،�مزایا�و�محدودیتها،�گروههای�برخوردار، اهداف،�زیرساختهای مورد نیاز،�روشهای طراحی و تحلیل یادگیری الکترونیکی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theoretical and Applied Principles of Electronic Learning

نویسنده [English]

  • Mohammad Atashak

چکیده [English]

 With the advent and advancements of global Information and Communication Technology (ICT) and its impact on all of the aspects of life, the universe entered a new society known as information society. In this process, educational system, as the most important pillar in leading the society toward information society and forming human capital, plays a very crucial role. Achieving this ideal requires the revision of policies and strategies of educational system and establishment of electronic learning concepts.  This paper tries to study the concepts, generations, characteristics, advantages and disadvantages, interest group < /span>s, aims, necessary infrastructures and instructional analyses and designs of electronic learning. Eventually, the challenges Iran faces in establishing and development of electronic learning are examined and some recommendations are offered with the aim of its development in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Learning
  • Aims of Electronic Learning
  • Characteristics of Electronic Learning
  • Advantages and Disadvantages of Electronic Learning
  • Interest Groups of Electronic Learning
  • Infrastructures of Electronic Learning
  • and Instructional Analyses and