نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه پیام نور مرکز مشکین‌شهر، اردبیل

3 دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

روند استفاده از یادگیری الکترونیکی در آموزش‌عالی رو به افزایش است. دانشگاه پیام‌نور نیز همانند بسیاری از دانشگاهها به دنبال استفاده و توسعه یادگیری الکترونیکی است. هدف کلی این پژوهش شناسایی و تحلیل موانع و عوامل بازدارنده به‌کارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور اردبیل از دیدگاه اعضای هیئت علمی بود. از روش توصیفی- همبستگی برای انجام دادن پژوهش و از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش اعضای هیئت‌علمی و مدرسان مدعو دانشگاه پیام نور استان اردبیل بود. تعداد 160 نفر از آنها با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی به‌عنوان اعضای نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. نتایج تحلیل داده‌ها حکایت از شناسایی هفت مانع شامل نبود تناسب میان روش و محتوا، نبود دسترسی- مهارتی، نگرشی، فرهنگی، اعتباری- تشویقی، زیرساختی و موانع مرتبط با تلفیق آموزش الکترونیکی به آموزش سنتی، موانع به‌کارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی داشت. این عوامل هفت‌گانه 8/61 درصد از کل واریانس مربوط به متغیرهای موانع یادگیری الکترونیکی را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Analyzing Barrier and Inhibitor Factors for Implementation and Development of E-learning in Payame Noor University

نویسندگان [English]

  • Mina Mousavi 1
  • Mahnaz Mohammadzadeh Nasrabadi 2
  • Gholam Reza Pezeshki-Rad 3

1 M.S. Student in Agricultural Extension and Education of Tarbiat Modares University

2 Payame Noor University in Meshkinshahr , Ardebil

3 Agriculture in Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Trend of using E-Learning in higher education is increasing. Payame Noor University like many other universities is going to use and develop E-learning. The Purpose of this research was to identify and analyze the barriers and inhibitor factors in implementation and development of E-Learning in Payame Noor University of Ardebil Province from faculties' viewpoint. A descriptive-correlation survey approach was used in this study. To collect data, a questionnaire as the research tool was used. Statistical population was all full time faculty members and invited instructors in Ardebil’s Payame Noor University. A sample of 160 instructors from was selected using random sampling method. Findings revealed identification of seven factors as the barriers for implementation and development of E-learning including incompatibility of method and content, barriers related to access-skill, attitude, culture, credit and incentive, infrastructure, and incorporation of E-learning into the traditional educational system. These factors explained 61.8% of the total variance of variables of barriers for E-learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-learning
  • Barriers
  • Payame Noor University
  • Ardebil
  • Iran