نویسنده = نسرین نورشاهی
مفهوم‌سازی مسئولیت اجتماعی دانشگاه در ایران

دوره 25، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-26

مریم برادران حقیر؛ نسرین نورشاهی؛ احمدرضا روشن


عوامل مؤثر بر رشد حرفه ای اعضای هیئت علمی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن

دوره 20، شماره 3، آذر 1393، صفحه 95-120

نسرین نورشاهی


بررسی عوامل مؤثر بر رشد حرفه ای اعضای هیأت علمی و ارائه توصیه هایی برای بهبود آن

دوره 20، شماره 3، آذر 1393

10.22034/irphe.2014.707043

نسرین نورشاهی


بررسی کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن

دوره 17، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 91-114

نسرین نورشاهی؛ حسین سمیعی


شایستگیهای لازم برای ریاست دانشگاه و میزان اهمیت نسبی آنها از نظر صاحبنظران آموزش‌عالی ایران

دوره 14، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 27-48

نسرین نورشاهی


بررسی رابطه سبک شناختی و سبک رهبری در میان رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

دوره 12، شماره 3، مهر 1385، صفحه 17-36

نسرین نورشاهی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی