نویسندگان

1 مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

2 دانشکده روانشناسی و علوم ‎تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی رابطه سبک شناختی و سبک رهبری در میان رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش‎ عالی است. در این پژوهش درخصوص چگونگی مدیریت 30 نفر از رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش ‎عالی مستقر در شهر تهران و 102 نفر از همکاران مستقیم ایشان مطالعه و به منظور گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه CSI فهرست سبک شناختی و پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ form5x ویراست سوم استفاده شده است. تحلیل داده‌های به‎ دست آمده حاکی از آن است که اغلب رؤسای مورد مطالعه به سبک شناختی تحلیلی گرایش دارند و در بعدهای تأثیرگذاری ایده‌الی و انگیزش الهام‌بخش [از ابعاد رهبری تحول‌گرا] امتیاز بالا، اما در بعد ملاحظه فردی امتیاز پایین کسب کرده‌اند؛ امتیاز اکثر رؤسای مورد مطالعه در سبک رهبری تحول‌گرا پایین و متوسط و در سبک رهبری مراوده‌ای متوسط گزارش شده است. بین نمره سبک شناختی شهودی و بعد تأثیرگذاری ایده‌الی (صفات) و بین نمره سبک شناختی تحلیلی با پاداش مشروط همبستگی مثبت و بین نمره سبک تحلیلی و سبک رهبری رها شده همبستگی منفی مشاهده شد. به طور کلی، یافته‌های پژوهشی ضرورت تقویت ابعاد ملاحظه فردی و برانگیزندگی ذهنی و نیز توجه به تقویت سبک شناختی شهودی و کل‌گرا را در میان رؤسای دانشگاههای مورد مطالعه نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Relationship between Cognitive and Leadership Style of the Presidents of Iranian Universities and Institutions of Higher Education

نویسندگان [English]

  • Nasrin Noorshahi 1
  • Mohammad Yamani Dozy Sarkhabi 2

1 Institute for Research and Planning in Higher Education

2 Department of Psychology & Education Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between cognitive styles and leadership styles among presidents of universities and institutions of higher education in Tehran. 30 presidents in Tehran and 102 raters (subordination of presidents) response to Cognitive Style Index CSI and third edition of multifactor leadership questionnaire, MLQ (Leader and rater version) has been used.
Collected data is analyzed taking into consideration both descriptive statistics (frequency, percentage and mean) and Pearson correlation. The result of this study indicates the existence of a meaningful and positive correlation between intuitive cognitive style and idealized influence (transformational leadership), analytical cognitive style and contingent rewards (transactional leadership). It also displays a negative meaningful relationship between analytical cognitive style and laizess-fair leadership style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Style
  • Leadership Style
  • Transformational Leadership
  • Transactional Leadership and Laizess Fair Leadership