بررسی کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن

نویسندگان

1 مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

2 کارشناس پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت‌علمی دانشگاههای دولتی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن بود. از روش پیمایشی از نوع توصیفی- تحلیلی برای انجام یافتن این مطالعه و پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری داده‌ها استفاده شد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش21045 نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود که از این میان جمعاً 693 نفر به‌عنوان نمونه مد نظر قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد بر اساس میزان سه نوع فعالیت آموزشی، پژوهشی و خدمات علمی- اجرایی، کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت‌علمی مورد بررسی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. سطح بهره‌مندی هیئت‌علمی از فرصتهای رشد و توسعۀ حرفه‌ای نیز در حد پایین و متوسط ارزیابی شد. میزان تعاملات، ارتباطات و فعالیتهای مشارکتی در بین اعضای
هیئت‌علمی توسط بیشترین درصد از پاسخگویان در حد متوسط ارزیابی شد. بنابر نظر بیشتر پاسخگویان(53 درصد) سوء رفتار و عدم رعایت اخلاق در فضای زندگی حرفه‌ای و فرهنگ سازمانی
به‌عنوان عوامل تأثیرگذار بر ابعاد کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت‌علمی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Quality of Work Life among Public Universities Faculty Members in Iran and Presenting Strategies for its Improvement

نویسندگان [English]

  • Nasrin Norshahi 1
  • Hossein Samiei 2

1 Department of Innovation and Comparative Studies, Institute for Research and Planning in Higher Education

2 Research Expert, Department of Innovation and Comparative Studies, Institute for Research and Planning in Higher Education

چکیده [English]

The purpose of this research was to study the Quality of Work Life( QWL) among public university faculty members in Iran and providing strategies for its improvement. A descriptive and analytical survey method was used and a researcher made questionnaire to gather data. Population of this study was 21045 public university faculty members affiliated with Ministry of Science, Research and Technology and a total of 693 individuals were randomly selected.. Findings illustrate three areas of activities including teaching, research and scientific and administrative services. In addition analysis revealed that quality of work life among faculty members was not in a good condition. Faculty level of utilization in development and professional growth opportunities was assessed low to average. Amount of interaction, communication and collaborative activities among faculty members were considered average by most of the correspondents. According to the majority of respondents (53%), misbehaviors and lack of observing ethics in scientific and professional lives was below average. Among a set of potential factors, motivational, professional challenges and organizational culture were identified as factors influencing the faculty quality of work life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Work Life
  • Academic Freedom
  • Scientific Community
  • Professional Ethic
  • faculty members