دوره و شماره: دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی 102، دی 1400 
بازاندیشی درباره ارزیابی مستمر کیفیت در آموزش عالی ایران: ضرورت تقویت نهادهای ملی و بازنگری چارچوب ارزیابی

صفحه 1-23

‎10.52547/irphe.27.4.1

عباس بازرگان


بررسی نتایج اعتبارسنجی آموزش عالی با تأکید بر بین المللی سازی آن

صفحه 25-54

10.52547/irphe.27.4.25

آذر عباسی؛ مقصود فراستخواه؛ مجتبی معظمی


ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاه های ایرانی از دیدگاه دانشجویان بین المللی؛ مورد مطالعه دانشگاه شهید بهشتی

صفحه 55-82

10.52547/irphe.27.4.55

اباصلت خراسانی؛ مریم پناهی؛ رضا قنبری


تحلیل محتوای مصوبات هیئت امنای دانشگاه ها با تأکید بر آثار مالی مصوبات و حوزه اثرگذاری؛ مورد مطالعه دانشگاه های منتخب سطح 2

صفحه 83-110

10.52547/irphe.27.4.83

حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ سعید غیاثی ندوشن؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ هادی غریب


طراحی الگوی خط مشی گذاری در نظام آموزش مهارت و فناوری کشور با رویکرد داده بنیاد

صفحه 111-141

10.52547/irphe.27.4.111

جواد صدقی؛ رضا خدائی محمودی؛ سلیمان ایران زاده؛ یعقوب علوی متین


طراحی چارچوبی برای مراقبت حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاهها؛ مورد مطالعه دانشگاه شهید چمران اهواز

صفحه 143-172

10.52547/irphe.27.4.143

اردشیر شیری؛ زهرا حیدرنژاد


بازاندیشی در جامعه شناسی ایران؛ مرور نظام مند مطالعات انجام شده

صفحه 173-205

10.52547/irphe.27.4.173

مسعود غفاری؛ محمد گنجی؛ نرگس نیکخواه قمصری