دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 - شماره پیاپی 100، شهریور 1400 
بازنمایی مفهوم حکمرانی خوب در آموزش عالی: تحلیل ابعاد و بررسی ساختار عاملی شاخص ها

صفحه 1-24

احمدرضا روشن؛ احمد سعیدی؛ یزدان ابراهیمی


ارائه الگوی استعدادیابی در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: مطالعه زمینه‌ای

صفحه 25-57

فریده جعفری؛ زهره میرحسینی؛ احمد سعیدی


ربط ارزشی میدان علوم ‌اجتماعی؛ تحلیل تماتیک نمونه‎ موردی پایان نامه های دانشجویی دکتری

صفحه 59-87

سید حمید حسینی؛ محمد توکل


بررسی میزان پایبندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به هنجارهای دانشگاهی و پسادانشگاهی

صفحه 89-115

الهام شفائی مقدم؛ محسن نیازی


ارائه الگوی دانش فرهنگ مبتنی بر بوم دانشجو - معلمان دانشگاه فرهنگیان کردستان؛ یک مطالعه کیفی

صفحه 117-154

عفت عباسی؛ مصطفی قادری؛ علی حسینی خواه؛ لقمان شاکری


شناسایی متغیرهای پیشایندی مؤثر بر پیامدهای یادگیری دانشجویان دوره کارشناسی (فراتحلیل)

صفحه 155-197

مهدی اکبری؛ حبیب اله نادری؛ جلیل فتح آبادی؛ امید شکری


تبیین نقش اخلاق حرفه ای تدریس در نیت وفاداری دانشجویان و ارزش برند

صفحه 199-227

مجتبی محمدی؛ علیرضا یوزباشی؛ فاطمه اسکندر