تحلیل محتوای مصوبات هیئت امنای دانشگاه ها با تأکید بر آثار مالی مصوبات و حوزه اثرگذاری؛ مورد مطالعه دانشگاه های منتخب سطح 2

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.52547/irphe.27.4.83

چکیده

مطالعه حاضر به­ منظور بررسی ساختار و ترکیب هیئت امنا و ارزیابی عملکرد هیئت­ های امنای دانشگاه ­های سطح دو کشور در قالب تحلیل محتوا، کیفیت مصوبات و الگوی حاکم بر جریان تصمیم­ گیری­ ها با تأکید بر آثار مالی مصوبات و حیطه اثرگذاری مصوبات در سه دوره 1396-1394-1392 انجام شد. برای جمع­ آوری اطلاعات از روش کتابخانه ­ای استفاده، مصوبات بررسی و مطالعه و اطلاعات مورد نیاز استخراج شد و سپس با روش کدگذاری باز کمّی­ سازی صورت گرفت. جامعه آماری دانشگاه ­ها و نمونه مورد بررسی دانشگاه ­های سطح دو کشور بودند. نتایج نشان داد که به ­طور متوسط در سه دوره مورد بررسی، بیش از ۵۰ درصد مصوبات بار مالی دارند و هزینه ­های جدیدی را بر دانشگاه­ ها تحمیل می­ کنند. همچنین در دوره بررسی سهم بیشتر مصوبات مربوط به امور مالی و بودجه­ ای و اداری و استخدامی دانشگاه ­هاست. درواقع، حوزه ­های آموزشی، عمرانی و توسعه فیزیکی دارایی سرمایه­ ای، دانشجویی، پژوهشی، بین ­المللی، فناوری و سایر به ترتیب در رتبه ­های بعدی قرار دارند. ساختار انتصابی با اختیارات محدود، متمرکز و با تغییرات متأثر از تغییرات سیاسی دولت را می­ توان ویژگی­ های غالب ترکیب هیئت­ های امنای دانشگاه­ ها در کشور ایران نامید که فاصله بسیار زیادی با الگوی مورد انتظار و مطلوب هیئت امنای مستقل و حرفه ­ای دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content analysis of university board of trustees' approvals, with emphasis on the financial implications of approvals and scope; Case study of selected second level universities

نویسندگان [English]

  • Hamid Rahimian 1
  • Abbas Abbaspour 2
  • Saeed Ghiasi Nodooshan 1
  • Gholamreza Geraee Nejad 3
  • Hadi Gharib 4

1 Associate Professor, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 Professor, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University, Central Branch, Tehran, Iran.

4 Doctoral Candidate in Higher Education Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the structure and composition of the Board of Trustees and to evaluate the performance of the boards of trustees of second level universities in Iran. This research was conducted in the form of content analysis, quality of approvals and the pattern governing the decision-making process with emphasis on the financial effects of approvals and the scope of approvals in the three periods of 2013-2015-2017. In order to collect the required information, the library method was used, approvals were reviewed and the required information was extracted and quantified by open coding method. The statistical population of the study was universities and the samples were second level universities. The results showed that, on average, in the three periods under review, more than 50% of the approvals have a financial burden and impose new costs on universities. The results also showed that in the review period, the majority of approvals were related to the financial, budgetary, administrative and employment of universities. In fact, educational sections, development and physical development of capital assets, students affairs, research, international, technology and others are in the next ranks, respectively. The appointment structure with limited powers, centralized and with changes affected by the political changes of the government can be called the dominant features of the composition of university Board of Trustees in Iran which is a long way from the expected and desired model of an independent and professional Board of Trustees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • Higher Education
  • Board of Trustees
  • Content Analysis
1. Arslan, H. (2013). Effectiveness of board of trustees in university governance. Middle-East Journal of Scientific Research, 13(9), 1165-1171, 2013.
2. Azargashb, E., Arasteh, H.R., Sabbaghian, Z., & Tofighi, J. (2008). Examining the duties of boards of trustees and its role in the independence of public universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology from the perspective of members of the boards of trustees and university councils, development steps in medical education. Journal of the Center for the Study and Development of Medical Education, (1), 19-29 [in Persian].
3. Clark I.T. (2005). Dissertation an examination of community college trustees’ Knowledge of and commitment to the learning college. (Ph.D. Degree). Morgan State University, 26.
4. Damari, B., Rahbari Bonab, M., Vosough Moghadam, A., & Amin Lou, H. (2014). A study of challenges and strategies for improving the performance of the boards of trustees of the Universities of Medical Sciences and Health Services. Hakim Health System Research Journal, (2), 88-95 [in Persian].
5. James, M.T. (2007). The relationship between selection processes of public trustees and state higher education performance. Education Policy, (6), 830-853.
6. Kaskeh, S., & Mohebzadegan, Y. (2010). Development of university leadership from the perspective of explaining the functional components of boards of trustees and the process of functioning and its members. Quarterly Journal of Welfare Planning and Social Development, (5), 165-202 [in Persian].
7. Ketchen, D.J., Snow, Ch.C., & Pope, A. (2015). Flowed by design: Why Penn state's recent governance reforms won't work and what should be done instead. Kelley School of Business, (58), 5-15.
8. Li, X. (2015). The Role of Board of Trustees in Public Universities in China. Published by Proquest LLC.
9. Mahdi, R., & Azargashb, A. (2017). Board of trustee governance in Iranian higher education system. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 23 (3),139-64 [in Persian].
10. Mathies, Ch., & Slaughter, Sh. (2013). University trustees as channels between academe and industry: Toward an understanding of the executive science network. Published in final edited form as: Res Policy, 2013, 42(6-7), 1286–1300. doi:10.1016/j.respol.2013.03.003.
11. Naik, B.M. (2012). Role and responsibility of board of Governors [BOG] in ensuring educational quality in colleges & universities. Journal of Educational Technology, (4), 15-24.
12. Sajjadi, H., Maleki, M.R., Hadi, M., & Hassanzadeh, H. (2014). Designing a model for evaluating the board of trustees in medical universities. Quarterly Journal of the Iranian Higher Education Association, (2), 137-170 [in Persian].
13. Zakersalehi, Gh. (2018). A comparative study of academic management and leadership structure: A case study of boards of trustees. Iranian Higher Education Quarterly, (3), 79-110 [in Persian].
14. Zargham, N., Kabiri, A., & Moghadam, H. (1997), An Analysis of the Duties and Powers of Boards of Trustees and Methods of Funding Universities in Iran and Selected Countries. Proceedings of the First Seminar of University Boards of Higher Education Institutions and Research Centers, pp. 308-367 [in Persian].