بازاندیشی در جامعه شناسی ایران؛ مرور نظام مند مطالعات انجام شده

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

10.52547/irphe.27.4.173

چکیده

بازاندیشی در جامعه­ شناسی ضرورت دارد، اما مطالعات متعدد در این حوزه اگر در قالب تلاش ­های مروری ارزیابی نشود، خود می­ تواند به تنوع، آشفتگی و بعضاً تناقض در یافته­ ها و نتایج به­ دست آمده منجر شود. در چنین فضایی علاوه بر اتلاف تلاش بازاندیشانه، میدان حمله به مشروعیت و جایگاه جامعه ­شناسی نیز گسترش می­ یابد. مبتنی بر این مسئله هدف پژوهش حاضر تأمل در بازاندیشی­ های صورت گرفته از جامعه ­شناسی در ایران با تکیه بر راهبرد مرور نظام ­مند بود. جامعه­ آماری شامل پژوهش­ هایی است که در بازه­ زمانی 1370 تا 1399 درباره جامعه ­شناسی در ایران انجام و به ­صورت مقاله، پایان ­نامه و کتاب چاپ شده است. پرسش اساسی این است که دانش انباشته از نظر شکلی، روش ­شناختی و محتوایی چه ویژگی ­هایی دارد؟ برای پاسخگویی به این سؤال، بر اساس مراحل روش­ شناختی، به ترتیب بررسی ادبیات موضوع از طریق مطالعه­ اسنادی، جست­ وجوی آثار و منابع، گزینش، مطالعه، فیش­ برداری، کدگذاری و درنهایت، توصیف و تحلیل انجام و نتایج در دو بخش یافته­ های شکلی و محتوایی ارائه شد. از برآیندهای این توصیف و تحلیل، تأکید بر ضرورت طرح دقیق سؤالات، شفافیت بخشیدن به مفاهیم و تکیه بر رویکردهایی مانند رویکرد جامعه­ شناسی جامعه­ شناسی در تلاش­ های بازاندیشانه آینده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A reflection in sociology in Iran; systematic review of the studies

نویسندگان [English]

  • Masoud Ghaffari 1
  • Mohammad Ganji 2
  • Narges Nikkhah Ghamsari 3

1 Ph.D. Candidate, Social Studies Department, Faculty of Law & Social Studies, Kashan University, Kashan, Iran.

2 Associate Professor, Social Studies Department, Faculty of Law & Social Studies, Kashan University, Kashan, Iran.

3 Assistant Professor, Social Studies Department, Faculty of Law & Social Studies, Kashan University, Kashan, Iran.

چکیده [English]

There is a need for rethinking in sociology, but numerous studies in this area, if not evaluated in the form of review efforts, can themselves lead to diversity, confusion, and sometimes contradiction in the findings and results obtained. In such an atmosphere, in addition to loss of rethinking effort, the field of attack on the legitimacy and position of sociology also expands. As stated on mentioned problem, the present study aimed to reflect on the reflection of sociology in Iran based on the systematic review strategy. The statistical population includes research done on sociology in Iran from 1991 to 1999 and published as articles, dissertations, and books. The fundamental question is, "What are the characteristics of accumulated knowledge in terms of form, methodology, and content?" To answer this question, based on the methodological steps, the literature on the subject was reviewed through field study, searching for works and sources, selection, studying, filing, coding, and finally, description and analysis. Finally, the results were presented in two sections: formal and content findings. Suggestions from this description and analysis emphasize the need to carefully ask questions, clarify concepts, and rely on approaches such as the sociological approach of sociology in future reflection efforts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-sociology
  • Sociology
  • Sociology of sociology
  • Systematic review
1. Azad Armaki, T. )1999). Sociology of Sociology in Iran. Tehran: Word Publications [in Persian].
2. Azad Armaki, T. )2006). Opportunities and Bottlenecks Facing Theoretical Sociology in Iran. Conference on the Study of Social Issues in Iran [in Persian].
3. Azad Armaki, T. )2009) Educating sociology in Iran: Challenges and Opportunities. Iranian Higher Educationm,1(1), 1-30 [in Persian].
4. Azad Armaki, T. )2014). Lectures on the Sociology of Emile Durkheim and Max Weber. Tehran: Science Publications [in Persian].
5. Azad Armaki, T. )2017). University and the challenges of Iranian society. Tehran: Research Institute for Cultural and Social Studies Publications [in Persian].
6. Azad Armaki, T. )2010). Sociology: The Challenging Science in Iran. Tehran: Science Publications [in Persian].
7. Azad Armaki, T. )2010). Sociology and its Challenges over Multiple Generations: Scientific Disruption or Accumulation. University Jihad Teacher Training Unit, [in Persian].
8. Azad Armaki, T. )2018). Sociology and its Sufferings. Tehran: Tisa Publications [in Persian].
9. Alizade, M. )2013). Check the Status of the Scientific Community Formation in Iranian Sociology: Network Analysis of Sociology Articles Published in 1380S. Thesis submitted in Partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Sociology.
10. Arvin, B. )2017). Critical study of the situation of academic social sciences in Iran; Design a conceptual and methodological framework. Seminary and University of Humanities Methodology, 23 (91), 213-229 [in Persian].
11. Afaharkohan, J. )2011). Sociology as an issue: A review of barriers to the development of sociological knowledge in Iran. University Jihad Teacher Training Unit, [in Persian].
12. Abazari, Y. )2008). The Reasan of Sociology. Tehran: New Design Publications [in Persian].
13. Adorno, T.W. (2000). Introduction to Sociology. Lecture one Stanford University Press.
14. Al-Attas, S.F. )2012). Alternative Discourses in Asian Social Sciences. Translation by Abdullahzadeh, M., Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies [in Persian].
15. Bayat Rizi, Z. (2013 (Between palace and prison: Towards a reflexive history of academic sociology in Iran. International Sociology, 28 (4) 467-4.
16. Borawoy, M. (2005). People-centered Sociology (Sociology in the 21st Century). Translation by Siddiqui, B., and Others. Tehran: Ney Publications [in Persian].
17. Bourdieu, P. (2012). Academic Man. Translation by Chavoshian, H., Tehran: Ney Publications [in Persian].
18. Becker H., & Otodalke, H. (1989). Sociology of Knowledge Max Scheller. Translation by Roxana Bahrami Tasch, Social Sciences Letter, No. 2 [in Persian].
19. Burger, P. (2014). Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective. Translation by Fazel, R., Tehran: Saless Publications [in Persian].
20. Gholipor, A. (2017). Sociological explanation Social Sciences in Iran: A Case Study at the University of Guilan. Thesis submitted in Partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Art in Management.
21. Ghorbani, M. (2017). The Pathology of Sociology Education in Iran. Thesis submitted in Partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Sociology.
22. Goldner, A. (1989). Western Sociological Crisis. Translation by Mumtaz, F., Enteshar Co Publications [in Persian].
23. Ejlali, P. )2007). Social Science Reconstruction and Development: A Look at Program Structure. Tehran: Research Institute for Cultural and Social Studies [in Persian].
24. Ebrahimi, G.A., & Behnoei Gadaneh, A. )2012). Sociological examination of challenges of scientific communities in Mazandaran University. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 18 (1), 1-24 [in Persian].
25. Etemadi Fard, S.M., Sadoughi, T. )2017). Analysis of the pattern of rejection of sociological theory and Islamic social sciences in Iran. Islam and Social Studies, 2 (18).
26. Farahmand, M. (2013). A comparative study of the sociology of Bourdieu science and the Actor-network approach. Philosophy of Science, 3(1), 7 - 57 [in Persian].
27. Fazeli, N. (2017). A review of revolutionary sociology dissertations from the perspective of the sociology of science. Humanities and Social Sciences in Iran: Challenges and Strategies. Institute of Humanities and Cultural Studies Publications [in Persian].
28. Fazeli, M. (2001). Examining dissertations of sociology of revolution from sociology of science perspective. Thesis submitted in Partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Sociology [in Persian].
29. Farasatkhah, M. (2020). Humanities and the Problem of Social Impact. Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies Publishing [in Persian].
30. Ghanei Rad, M. (2006). Interactions and communication in the scientific community: A case study of the social sciences. Research Institute for Cultural and Social Studies, Ministry of Science, Research and Technology Publications [in Persian].
31. Ghanei Rad, M. (2017). A four-dimensional model for evaluating the development of the humanities. Research Institute for Cultural and Social Studies, Ministry of Science, Research and Technology Publications [in Persian].
32. Ghanbari, A., & Hemati, R. (2015). Religious identity in Iranian society: A systematic review of previous studies (2001-2013). Applied Sociology, 26 (3), 117-138 [in Persian].
33. Heidari, A. (2015). Emergence and Reproduction of Iranian Positivism: A Study in the History of Iranian Sociology. www.problematicaa.com [in Persian].
34. Jafari, M. (2019). Philosophy of Historiography of Science: Introducing the historiography of science and examining its relationship with the disciplines of sociology and philosophy of science. (Master thesis). Shahid Beheshti University [in Persian].
35. Javadi, A., & Towfiq, I. (2012). An epistemological reflection on academic sociology in Iran. Social Issues of Iran, 3 (1), 59-83 [in Persian].
36. Kachoyan, H., & Karimi, J. (2006). Positivism and sociology in Iran. Social Science Letter, 28, 28-54 [in Persian].
37. Kamali, Y. (2017). The methodology of meta synthesis and implications for public policy. Political Quarterly, 47(3), 721-736. doi: 10.22059/jpq.2017.62861.
38. Ghazi Tabatabai, M., & Vadadhir, A. (2012). Meta-analysis in Social and Behavioral Research. Tehran: Sociologists Publications [in Persian].
39. Khosravi, A. (2019). Analysis of the problematic process of sociological situation in Iran. (Master thesis). University of Esfahan [in Persian].
40. Lotfizadeh, A., Ebrahimi, R., & Ebrahimi, I. (2010). Metatheorizig in social sciences. Sociological Studies, 2(7), 41- 56 [in Persian].
41. López, J., & Scott, J. (2000). Social Structure. Open University Press Publishing.
42. Maniee, R., Lucas, C., & Farasatkhah, M. (2009). The relation between “Information and Communication Technology” and science development by cognitive map. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 15 (1), 73-97 [in Persian].
43. Mirsepasi, A. (2013). Democracy or Truth (A Sociological Treatise on Iranian Intellectuals). Tehran: Tarh-e No Publishing [in Persian].
44. Mirfardi, A. (2015). An analysis on challenges and opportunities of science production and theorizing in sociology in Iran. Strategic and Macro Policies of the Third Year of Spring, No. 9 [in Persian].
45. Mehrshad, A., Rabbani Khorasghani, A., Kalantari, A., & Zolfagharzadeh, M. (2020). A systematic review of scientific articles about social networks: Case study of Isfahan. Journal of Applied Sociology, 31(2), 23-40 [in Persian].
46. Mullkay, MJ. (2010). Science and the Sociology of Khowledge. Translation by Kachoian, Hosein, Tehran: Ney Publishing [in Persian].
47. Naraghi, E., & Ayati, A. (2000). A Review of Social Research in Iran. Tehran: Sokhan Publications [in Persian].
48. Ritzer, G. (2009). Contemporary Sociological Theory. Translation by Thalasi, M., Tehran: Scientific Publications [in Persian].
49. Rabani, A., & Maher, Z. (2010). Cience and culture: A reflection on the most important cultural analyzes in the sociology of science and technology. Cultural Research of the Fifth Year of Spring, No. 1 (17) [in Persian].
50. Rabiee, K. (2012). Barriers to the growth of sociology in the Middle East of the last century. Iranian Journal of Social Studies, 6 (2) [in Persian].
51. Sedighian Bidgoli, A., & Lashkari, M. (2017). Systematic review of students' social problems in Iran. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 23 (3), 115-138 [in Persian].
52. Sidman, S. (2011). Conflict of Opinions in Sociology.
Translation by Jalili, H., Tehran: Ney Publications [in Persian].
53. Salamat, H., & Assadollahnejad, M. (2014). Social Sciences in Iran: From Consolidation to Decline (From the Establishment of the Institute for Social Studies and Research to the Revolution of 1957). http://problematicaa.com/social-sciences-in-Iran. [in Persian].
54. Silverman, D. (2014). Qualitative Research Methods in Sociology. Tehran: Tebyan Publications [in Persian].
55. Shams, G., & Mirahmadi, K. (2020). Designing and validating of sociocultural structure model for universities. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 25 (4), 121-151 [in Persian].
56. Tolooei, V. (2016). A prehistory of sociology in Iran. Iran Nameh, 30 (4), 144-171 [in Persian].
57. Talebi, A., & Montazeri Moghaddam, M. (2016). Discontinuous reading of modern sociology and social sciences in Iran. Social Sciences (Allameh Tabatabai), No. 74 [in Persian].
58. Tofiq, I. (2012). About the Knowledge System. Tehran: Research Institute for Cultural and Social Studies [in Persian].
59. Thomas, D. (2006). A General inductive approach for qualitative data analysis. American Journal of Evaluation, 27 (2).
60. Weber, M. (2015). Religion, Power, Society. Translation by Tadayon, A., Tehran: Hermes Book Publishing [in Persian].
61. Yamani Douzzi Sorkhabi, M. (2018). Reflection on academic activities at universities from the A perspective of Pierre Bourdieu. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 24 (3), 1-22 [in Persian].
62. Zaki, M. (2006). Historical Study of Research Trends in Sociological Research in Iran. Proceedings of the Conference on Social Science Issues in Iran, Tehran: University Jahad Teacher Training Unit [in Persian].
63. Zakersalehi, Gh., & Ghanei Rad, M. (2013). Systematic and meta-analysis of Iranian research in the field of social studies of science and technology. Iranian Journal of Social Studies, 9 (2), 29-63 [in Persian].