دوره و شماره: دوره 27، شماره 3 - شماره پیاپی 101، آذر 1400 
آغاز و انجام دانشگاه در ایران

صفحه 1-22

مرتضی بحرانی


مطالعه نقش آموزش دوران تحصیل بر کنترل سوء رفتارهای علمی در ایران با استفاده از نظریه‌پردازی داده بنیاد

صفحه 23-52

کیوان الستی؛ محمد مهدی هاتف؛ مسعود افشار


بهره‌گیری از رویکرد تفکر سیستمی به منظور بررسی اثرهای جانبی سیاست‌های آموزش عالی: نقدی بر مقاله‌محور بودن آیین‌نامه‌ ارتقای اعضای هیئت علمی

صفحه 53-85

زهرا صادقی آرانی


تحلیل و برآورد هزینه تمام‌شده تربیت دانشجو با رویکرد هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ((ABC

صفحه 87-112

اکرم رستم زاده؛ علیرضا محبوب اهری؛ علی ایمانی


رابطه آمادگی دانشجویان برای یادگیری الکترونیکی با عملکرد تحصیلی و رضایت آنان از تجربه یادگیری: موردی از برنامه تحصیلات تکمیلی

صفحه 113-141

کاوه بازرگان


تحلیل چگونگی فهم برنامه درسی در مطالعات آموزش عالی ایران

صفحه 143-175

حامد کمالی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ محبوبه عارفی


مطالعه کیفی مقبولیت مدارک تحصیلی مجازی میان متخصصان امور استخدامی در بخش دولتی

صفحه 177-204

اکبر بهمنی؛ حسن بودلایی؛ محمدحسین کناررودی