نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.52547/irphe.27.4.25

چکیده

بین ­المللی­ سازی از پدیده ­های مهم در آموزش عالی قرن 21 است. پژوهش­ های بی­شماری در این حوزه در کشورهای مختلف و همچنین کشورمان صورت گرفته است. یکی از جنبه ­های قابل توجه در بین­ المللی سازی، کیفیت آموزش عالی است. اساساً ورود به جامعه جهانی و بین ­المللی ­سازی آموزش عالی، بدون توجه به کیفیت و مؤلفه­ های آن امکان­پذیر نیست. از آنجا که اعتبارسنجی شناخته شده ­ترین فرایند اطمینان از کیفیت آموزش عالی است، در مطالعه حاضر کوشش شد تا با بررسی تجارب کشورهای پیشرو در اعتبارسنجی نظیر آمریکا، انگلستان و سایر کشورهای موفق در این زمینه مانند مالزی، انواع تلاش­ های جاری در این زمینه بررسی شود. در این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی و روش تحلیل همایندی به این سؤال پاسخ داده شد که آیا کوشش­ های کشورهای منتخب در اعتبارسنجی آموزش عالی در جهت بین ­المللی ­سازی آن بوده است؟ نتایج نشان داد که بین مؤلفه­ های اعتبارسنجی و بین­ المللی­ سازی رابطه وجود دارد. کشورهایی که به اعتبارسنجی و ارزیابی اهمیت بیشتری می­ دهند و استانداردهای بین ­المللی کیفیت را به ­دست آورده­ اند، به­ ویژه آنها که در شبکه ­های بین ­المللی تضمین کیفیت نظیر INQAAHE، APQN و ... عضویت دارند، در کسب مؤلفه­ های بین ­المللی ­سازی نیز موفق­ تر عمل کرده ­اند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing higher education accreditation results with an emphasis on internationalization of higher education

نویسندگان [English]

  • Azar Abasi 1
  • Maghsoud Farasatkhah 2
  • Mojtaba Moazzami 3

1 Ph.D. Student in Educational Administration, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor, Institute for Research and Planning in Higher Education, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Higher Education Administration, Faculty of Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Internationalization is an important phenomenon in 21st century higher education. Numerous researches in this field have carried out in different countries as well as in Iran. One of the significant aspects of internationalization is the quality of higher education. Essentially, entering the world community and internationalizing higher education is not possible without considering its quality and components. Since the accreditation is one of the most widely known higher education quality assurance methods. In the present study, an attempt was made to examine the types of current efforts in this field by examining the experiences of leading countries in accreditation such as the United States, the United Kingdom and other successful countries in this field like Malaysia. In this study, using a descriptive approach and a method of collocational analysis, the question was answered whether the efforts of selected countries in accrediting higher education have been in the direction of its internationalization? The results showed that there is a relationship between the components of accreditation and internationalization. Countries that pay more attention to accreditation and evaluation and have achieved international quality standards, especially members in international quality assurance networks such as INQAAHE, APQN, etc.,  have been more successful in acquiring internationalization components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of higher education
  • Accreditation
  • internationalization of higher education
1. Aba, D. (2013). Internationalization of higher education and student mobility in Europe and the case of Turkey. Cukurova University. Faculty of Education Journal, 42(2), 99.
2. Abbaspour, A., Mojtabazadeh, M., Maleki, H., & Farasatkhah, M. (2015). Designing a validation model and quality assurance for the Iranian higher education system in the field of grounded theory. Journal of Educational Leadership and Management Research, 1 (4), 21-53 [in Persian].
3. Akar, H. (2010). Globalization and its challenges for developing countries: The case of Turkish higher education. Asia Pacific Education Review, 11(3), 447-457.
4. Akduman, I., Özkale, L., & Ekinci, E. (2001). Accreditation in Turkish universities. European Journal of Engineering Education, 26(3), 231-239.
5. Alfattal, E. (2017). Globalization, internationalization, marketing, and college choice: Key factors affecting international students’mobility.
6. Alsharari, N.M. (2018). Internationalization of the higher education system: An interpretive analysis. International Journal of Educational Management.
7. Altbach, P.G., & Knight, J. (2007). The internationalization of higher education: Motivations and realities. Journal of Studies in International Education, 11(3-4), 290-305.
8. Aziz, M.I.A., & Abdullah, D. (2014). Finding the next ‘wave’ in internationalisation of higher education: Focus on Malaysia. Asia Pacific Education Review, 15 (3), 493-502.
9. Badran, A., Baydoun, E., & Hillman, J.R. (Eds.). (2019). Major challenges facing higher education in the Arab world: Quality assurance and relevance. Springer.
10. Bazargan, A. (2009). From internal evaluation in medical education to the national institute for quality assurance in Iranian higher education: Challenges and Prospects. Journal of the Center for the Study and Development of Medical Education, 6(1), 81- 88 [in Persian].
11. Bazargan, A. (2003). Capacity building for evaluating and improving the quality of the higher education system: International experiences. Quarterly Journal of Research and Assembly, 10, 141- 158 [in Persian].
12. Bazargan, A., & Farasatkhah, M. (2007). Monitoring and evaluation in higher education. Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Samat), Research Institute for Humanities Research and Development [in Persian].
13. Breton, G. (2003). Introduction. Higher Education: From Internationalisation to Globalization. In Breton, G. and Lambert, M. (Ed) (2003). Universities and Globalization; Private Linkages, Public Trust. Paris: Unesco Publishing.
14. Brittingham, B., Sands, M., Erbas, S., Kavak, Y., Tarhan, L., & Ayas, B. (2010). The value of accreditation. Retrieved March 14, 2015 from http://www. chea. org/pdf/Value% 20of, 20.
15. Brown, J., Kurzweil, M., & Pritchett, W. (2017). Quality assurance in US higher education: The current landscape and principles for reform. Ithaka S+ R https://doi. org/10.18665/sr, 303620.
16. Burden‐Leahy, S.M. (2009). Globalisation and education in the postcolonial world: The conundrum of the higher education system of the United Arab Emirates. Comparative Education, 45(4), 525-544.
17. C-BERT. 2015. Branch campus listing (Updated January 8, 2015). Global Higher Education. Available online at http://www. globalhighered.org/branchcampuses.php. Accessed 29 Jan 2015.
18. Darabi, M., Mokhtarian, F., Farmahini Farahani, M., & Ismaili, K. (2012). Internal evaluation and its role in improving the quality of technical and engineering education; Case: Technical and engineering departments of Shahed University. Iranian Journal of Engineering Education, 14 (4), 77-96 [in Persian].
19. Eaton, J.S. (2018). Accreditation and Community College Trustees. Association of Community College Trustees.
20. Farasatkhah, M. (2017). Iranian University and the Issue of Quality. Tehran: Agah Publications [in Persian].
21. Farasatkhah, M., Bazarghan, A., & Ghazi Tabatabaie, M. (2007). Comparative Analysis of Higher Education Quality Assurance Systems: Dimensions of Similarity and Diversity in the Global Experiences. Quarterly Journal of Research and Pellaning in Higher Education, 13 (2), 1-19 [in Persian].URL: http://journal.irphe.ac.ir/ article -1-77-fa.htm
22. Farrugia, C.A. (2012). International branch campus quality in a segmented quality assurance environment. Al-Qasimi Foundation for Policy Research, Ras Al-Khaimah, UAE, 5, pp. 1-8.
23. Frank, A., Kurth, D., & Mironowicz, I. (2012). Accreditation and quality assurance for professional degree programmes: Comparing approaches in three European countries. Quality in Higher Education, 18(1), 75-95.
24. Gandhi, M. (2013). International initiatives in assessment of quality and accreditation in higher education. International Journal of Educational Planning & Administration, 3(2), 121-138.
25. Gulcan, M. (2010). Avrupa Birligi ve Egitim. Ankara: Pegam Akademi.
26. Harman, G. (2004). New directions in internationalizing higher education: Australia’s development as an exporter of higher education services. Higher Education Policy, 17, 101-120.
27. Hatami, J., Mohammadi, R., & Eshaghi, F. (2012). The Structure Challenge for Quality Monitoring and Evaluation in Higher Education in Iran Fifth Conference on Quality Assessment in the University System, University of Tehran, Campus of Technical Colleges [in Persian].
28. Hegji, A. (2017). An Overview of Accreditation of Higher Education in the United States. CRS Report R43826. Updated. Congressional Research Service.
29. Hosseini, M.G., Sharif Khalifa Soltani, S.M., & Nasr, A.R. (2008). Conceptual and functional realm of monitoring and evaluation in higher education and the mechanisms and requirements for its implementation in practice. Proceedings of the National Conference on Monitoring and Evaluation of Higher Education, Shahid Beheshti University, Volume I [in Persian].
30. Huang, F. (Ed.). (2006). Transnational higher education in Asia and the Pacific region (No. 10). Research Institute for Higher Education, Hiroshima University.
31. JUAA (2018a). Accreditation. Japan University Accreditation Association (JUAA), Japan. Retrieved from https://www.juaa.or.jp/ en/accreditation/
32. JUAA (2018b). Greeting from Our President. Japan University Accreditation Association (JUAA), Japan. Retrieved from https://www.juaa.or.jp/en/outline/greeting/
33. Howe, E.R. (2009). The internationalization of higher education in East Asia: A comparative ethnographic narrative of Japanese universities. Research in Comparative and International Education, 4(4), 384-392.
34. Khalid, J., Ali, A.J., Islam, M.S., Khaleel, M., & Shu, Q.F. (2017). Internationalization as investment for higher education institutions: Introducing a framework to enhance investment in internalization practices. Review of Social Sciences, 2(2), 01-11.
35. Knight, J. (2004). Internationalization remodeled: Definition, approaches, and rationales. Journal of Studies in International Education, 8(1), 5-31.
36. Knight, J., & De Wit, H. (1995). Strategies for internationalisation of higher education: Historical and conceptual perspectives. Strategies for internationalisation of higher education: A comparative study of Australia, Canada, Europe and the United States of America, 5, 32.
37. Kuroda, K., Sugimura, M., Kitamura, Y., & Asada, S. (2019). Internationalization of higher education and student mobility in Japan and Asia. Background paper prepared for the, 1.
38. Latchem, C. (2011). Quality matters for Turkish higher education. Anadolu Journal of Edcuational Sciences International, 1(1), 1-18.
39. Malekipour, A., Ghasempour, E., & Bashravieh Nejad Karimi, H. (2016). A comparative study of business and applications of leading universities in the development of internationalization of education and curriculum. Quarterly Journal of Qualitative Research in Curriculum, 2 (5), 167-143 [in Persian].
40. Mehravar Gigloo, Sh., & Molaei Aliabad, H. (2018). Creating a culture to institutionalize a culture of quality in the higher education system: The first international conference and the twelfth national conference on quality evaluation in university systems, Al-Zahra University Performance Evaluation and Monitoring Center [in Persian].
41. Mizikaci, F. (2003). Quality systems and accredition in higher education: An overview of Turkish higher education. Quality in Higher Education, 9(1), 95-106.
42. Mohammadi, R., Fathabadi, J., Yadegarzadeh, G., Mirza Mohammadi, M. H., & Parand, K. (2005). Quality evaluation in higher education. Tehran: Publications of the National Assessment and Education Organization [in Persian].
43. Mohseni, H.S. (2017). Pathology of scientific-international cooperation in Iranian higher education. Journal of Socio-Cultural Strategy, 6 (22), 281-259 [in Persian].
44. Mokhtar, R., Abdul Rahman, A., Othman, S.H., & Mat Ali, N. (2014). Malaysian Academic Quality Assurance System in the context of issues, challenges and best practices. In Knowledge Management International Conference (KMICe) (Vol. 2014, pp. 456-464).
45. Mojtabazadeh, M., Abbaspour, A., Maleki, H., Farasatkhah, M., & Rahimian, H. (2016). Designing and validating a scale for measuring the quality of the country's universities. Journal of Education Strategies in Medical Sciences, 9 (1), 62-42 [in Persian].
46. Niaz Azari, K. (2013). Presenting a model for validation in Islamic Azad University. Management Futures Research Quarterly, 2(2), 82-71 [in Persian].
47. OECD. (2011). Review profile of Innovation in south Asia. Country profile of Innovation: Malaysia.
48. Nghia, T.L.H. (2015, December). Factors influencing prospective international students’ motivation for overseas study and selection of host countries and institutions: The case of Vietnamese students. In 26th ISANA International Education Association Conference.
49. Özoğlu, M., Gür, B.S., & Coşkun, İ. (2015). Factors influencing international students’ choice to study in Turkey and challenges they experience in Turkey. Research in Comparative and International Education, 10(2), 223-237.
50. Yadegarzadeh, Gh.R., & Parand, K. (2006). Validation and Quality Assurance in the Swiss Higher Education System. Tomorrow Management Quarterly, 4(13 & 14 [in Persian].
51. Pazargadi, M. (1999). Accreditation in Higher Education. Tehran: Sabah Publications [in Persian].
52. Rumbley, L.E., Altbach, P.G., & Reisberg, L. (2012). Internationalization within the higher education context. The SAGE handbook of international higher education, 3-26.
53. Saglam, M. (2009). AB Surecinde Turk Egitim Sistemi ve Ilkogretimdeki Degismeler. Anadolu Universitesi Acikogretim Fakultesi Yayinlari, pp. 41-60.
54. Sayari, M., Sayari, H., & Ebrahimi, H. (2006). External Validation and Evaluation in the Higher Education System. Tehran: Mehr Sobhan Publications [in Persian].
55. Schworm, P. (2008). Foreign students flock to the US. The Boston Globe.
56. Sinha, V., & Subramanian, K.S. (2013). Accreditation in India: Path of achieving educational excellence. Business Education & Accreditation, 5(2), 107-116.
57. Shahijan, M.K., Rezaei, S., & Preece, C.N. (2016). Developing a framework of internationalisation for higher education institutions in Malaysia: A SWOT analysis. International Journal of Management in Education, 10(2), 145-173.
58. Sharifi, M., Karimi, F., & Saeidian, N. (2016). Investigating components of transnational higher education in Iran’s higher education system. Scientific Journal of Education Research, 11 (48), 37-70.
59. Sheikh, Y.A. (2017). Higher education in India: Challenges and opportunities. Journal of Education and Practice, 8(1), 39-42.
60. Shimizu, K. (2019). The Internationalization of Higher Education in Japan: Shifting Interpretations and Notions of Kokusaika.
61. Stella, A. (2002). Institutional accreditation in India. International Higher Education, 27.
62. Sterian, P.E. (1992). Accreditation and Quality Assurance in Higher Education: Papers on Higher Education Series. CEPES UNESCO, 39 Stirbei Voda St., Bucharest, Romania R-70732.
63. Sywelem, M.M. (2009). Higher education accreditation in view of international contemporary attitudes. Online Submission, 2(2), 41-54.
64. Tham, S.Y. (2013). Internationalizing higher education in Malaysia: Government policies and university’s response. Journal of Studies in International Education, 17(5), 648-662.
65. Yee, C.P. (2014). Internationalization of higher education: A literature review on competency approach. International Journal of Asian Social Science, 4(2), 258-273.
66. Zin, R.H.M. (2013). Internationalization in Malaysia’s Higher Education. In Globalization and Social Transformation in the Asia-Pacific (pp. 242-256). Palgrave Macmillan, London.