دوره و شماره: دوره 23، شماره 4 - شماره پیاپی 86، اسفند 1396 
تحلیل مؤلفه های مدیریت کلاس درس مبتنی بر تفکر انتقادی از دیدگاه دانشجویان و استادان دانشگاه شهید بهشتی

صفحه 1-26

حامد کمالی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ مرتضی رضایی زاده


ادراک محیط ارزیابی کلاس و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی: نقش واسطه‌ای یادگیری خودراهبر

صفحه 27-44

سمیرا اسفندیاری‌بیات؛ عنایت عباسی؛ حسن صدیقی


مدلی مناسب برای زبان آموزش دانشگاهی در ایران در جهت بین المللی شدن: نظریه برپایه

صفحه 45-68

نسرین اصغرزاده؛ اباصلت خراسانی


گسترش کمّی آموزش عالی با تأکید بر پیامدهای اجتماعی؛ نظریه‌ای داده‌ بنیاد

صفحه 69-96

سمیه فریدونی


رواسازی مقیاس نگرش به شهروند جهانی در دانشجویان دانشگاه سمنان

صفحه 97-120

سیاوش طالع پسند؛ یوسف کشاورز؛ زینب سادات فاطمی نسب


تحلیل مسیر دینداری و منبع کنترل دانشجویان و نگرش به آینده شغلی

صفحه 121-143

فریبا غلامی چهکند؛ اعظم محمدزاده قصر؛ محمود سعیدی رضوانی


ارزیابی نرخ بازده خصوصی تحصیلات تکمیلی در ایران با استفاده از مدلهای چندسطحی

صفحه 145-162

ابوالقاسم مهدوی؛ زینب پیروزراهی