دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 84، تیر 1396 
ادراک اعضای هیئت علمی از حرفه ای بودن در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 1-23

محمد رضا آهنچیان؛ الهام سلیمانی


آناتومی مفهوم «دانش آموخته»: تحلیل کیفی برداشت و تجارب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت‌ علمی

صفحه 25-48

ناصر شیربگی؛ نعمت اله عزیزی؛ شبنم بهرامی


کشش درآمدی تقاضای آموزش عالی برای خانوارهای ایرانی

صفحه 49-69

محمدجواد صالحی


تأثیر کیفیت تحقیقات دانشگاهی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا

صفحه 71-91

حسن حیدری؛ هادی رضایی


مفهوم پردازی شهروند جهانی از منظر صاحبنظران آموزش عالی: مطالعه ای زمینه‌ای

صفحه 93-114

زهرا رشیدی


تأثیر ویژگیهای کارآفرینی بر نیت کارآفرینانه در دانشگاه رامین خوزستان

صفحه 115-131

مسعود یزدان پناه؛ طاهره زبیدی


بررسی رابطه بین سبکهای تفکر و میزان خلاقیت با قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه بوعلی سینا همدان

صفحه 133-147

ابوالقاسم یعقوبی؛ اعظم میرزاصفی


مقاله پژوهشی

ادراک اعضای هیئت علمی از «حرفه‌ای بودن» در نظام آموزش عالی ایران: یک مطالعه پدیدارشناسی

10.22034/irphe.2017.706965

الهام سلیمانی؛ محمدرضا آهنچیان


بررسی تاثیرگذاری کیفیت تحصیلات دانشگاهی بر رشد اقتصادی مطالعه موردی: کشورهای منتخب منا

10.22034/irphe.2017.706966

حسن حیدری؛ هادی رضایی


بررسی تاثیر سبک های تفکر بر میزان خلاقیت و قابلیت های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان

10.22034/irphe.2017.707073

اعظم میرزاصفی؛ ابوالقاسم یعقوبی


مقایسه ویژگی های کارآفرینی در میان فارغ التحصیلان کارآفرین و بدون شغل (مورد مطالعه دانشگاه رامین خوزستان)

10.22034/irphe.2017.707092

مسعود یزدان پناه؛ طاهره زبیدی