دوره و شماره: دوره 23، شماره 3 - شماره پیاپی 85، آذر 1396 

مقاله پژوهشی

توسعه دیپلماسی علم و فناوری در ایران و تأثیرات نظام آموزش عالی بر آن

صفحه 1-20

10.22034/irphe.2017.707074

طلیعه مقیمی؛ حمیدرضا آراسته؛ کامران محمدخانی


ارتباطات علمی دانشگاه، صنعت و دولت در ایران بر اساس مدل مارپیچ سه گانه در حوزه کشاورزی

صفحه 21-41

فروغ سبحانی؛ سعیده ابراهیمی؛ عبدالرسول جوکار


تحلیل فرسودگی تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش عالی دولتی کشور: شناسایی تعیین کننده ها و راهکارها

صفحه 43-69

سیده مریم حسینی لرگانی


ارائه الگویی برای ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی آموزش عالی ایران با رویکرد مبتنی بر داده بنیاد

صفحه 71-98

حسین محسن پور کبریا؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ اباصلت خراسانی


تأملی بر برنامه درس آشنایی با معماری اسلامی از منظر فهم دانشجویان کارشناسی معماری از این مفهوم

صفحه 99-114

نادی ایمانی؛ حامد بیتی


بازشناسی و مرور نظام مند مسائل اجتماعی زندگی دانشجویی در ایران

صفحه 115-138

آمنه صدیقیان بیدگلی؛ مجتبی لشگری


اداره هیئت امنایی در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 139-64

رضا مهدی؛ ادن الله آذرگشب