دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 78، اسفند 1394 
هویت دانشجویی و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاههای یزد

صفحه 1-19

حسین افراسیابی؛ فهیمه خوبیاری


واکاوی اشتغال پذیری دانشجویان زن: راهکاری جدید برای تقویت حضور زنان در بازار کار

صفحه 21-50

کریم نادری مهدیی؛ لیلا زلیخائی سیار؛ مهرداد پویا


بررسی مصاحبه های آزمون دکتری از منظر داوطلبان

صفحه 51-69

نعمت‌الله عزیزی؛ محمدفائق محمدی


شناسایی ملاکهای پذیرش دانشجویان دوره دکتری: مطالعه ای کیفی

صفحه 71-97

حاتم فرجی ده‌سرخی؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم؛ بیژن عبدالهی


سرمایه فکری و فرایندهای مدیریت دانش در سازمان کوانتومی: بررسی موردی دانشگاه کاشان

صفحه 99-119

حمید رحیمی؛ زینب اطهری؛ ندا افلاکیان


عوامل مرتبط با دانش آفرینی در دانشگاهها: پژوهشی کیفی

صفحه 121-147

سید محمد میرکمالی؛ محمد رضا حمیدی زاده؛ فاطمه نارنجی ثانی