دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 75، خرداد 1394 
بررسی تأثیر سرمایه گذاری در سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش GMM

صفحه 1-19

ناهید رجب زاده مغانی؛ مصطفی سلیمی فر؛ سید محسن سیدآقا حسینی


ارائه الگویی برای اندازه گیری ارزش پولی سرمایه انسانی و برآورد آن در کشور ایران

صفحه 21-28

محمدجواد صالحی


الزامات بودجه ریزی عملیاتی در نظام آموزش عالی کشور

صفحه 39-59

محمدحسن قلی زاده؛ امیر کهن روز


اولویت بندی عوامل توانمندساز چابکی سازمانی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شهر یزد

صفحه 61-81

سیدعلی نقوی؛ عادل آذر؛ میرمحمد اسعدی


تأثیر تصویر ذهنی اعتبار علمی دانشگاه بر نگرش دانشجویان در باره افزایش عملکرد تحصیلی: نقش تعدیلگری کیفیت آموزش

صفحه 83-107

عباسعلی رستگار؛ سید احمد محمدی حسینی؛ مهدی دهقانی سلطانی


ویژگیهای روانسنجی (پایایی و روایی) مقیاس کیفیت تدریس استادان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه گیلان

صفحه 109-125

علی پورصفر؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ سعید رجایی پور؛ حمیدرضا عریضی؛ حمید عبدی؛ صالحه پیریایی


نقش فرهنگ دانشگاهی بر دانش آفرینی از دیدگاه صاحبنظران نظام آموزش-عالی

صفحه 127-151

روناک ابراهیمی؛ فریبا عدلی؛ گلنار مهران


مقاله پژوهشی

بررسی ویژگی های روانسنجی( پایایی و روایی) مقیاس کیفیت تدریس اساتیداز دیدگاه دانشجویان دانشگاه: کاربرد تحلیلی عاملی تاییدی

10.22034/irphe.2015.707046

علی پورصفر؛ رضا هویدا


ارائه الگویی برای اندازه گیری ارزش پولی سرمایه انسانی و برآورد آن در ایران

10.22034/irphe.2015.707050

محمد جواد صالحی


تأثیر تصویر ذهنی برند دانشگاه بر نگرش دانشجویان نسبت به افزایش عملکرد: نقش تعدیلگری کیفیت آموزش

10.22034/irphe.2015.707051

سید احمد محمدی حسینی؛ عباسعلی رستگار؛ مهدی دهقانی سلطانی


نقش فرهنگ دانشگاهی بر دانش آفرینی از دیدگاه صاحب‌نظران نظام آموزش عالی

10.22034/irphe.2015.707052

روناک ابراهیمی؛ فریبا عدلی


بررسی ارتباط بین سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) با استفاده از مدل داده‌های تابلویی پویا برآورد شده به روش GMM

10.22034/irphe.2015.707053

ناهید رجب زاده مغانی؛ مصطفی سلیمی فر؛ سید محسن سید اقا حسینی