نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ماهیت تکلیف و جنسیت در جهتگیری هدفی و خودتنظیمی دانشجویان شهر مشهد و نیز بررسی رابطه بین این دو متغیر بود. جامعه ‌آماری شامل کلیه‌‌ دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال تحصیلی 89-1388 بود. نمونه‌ پژوهش شامل 400 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی و 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی بود. نتایج پژوهش نشان داد که بین اهداف پیشرفت و خودتنظیمی رابطه‌ مثبت و معناداری وجود دارد. هر سه نوع اهداف تبحری و رویکردی و اجتنابی با خودتنظیمی رابطه مثبت و معناداری داشتند. همچنین، بین زیرگروههای علمی از نظر خودتنظیمی تفاوت معناداری وجود داشت. دانشجویان گروه انسانی نسبت به دانشجویان گروه فنی و علوم ‌پایه و دانشجویان گروه علوم‌ پایه نسبت به دانشجویان گروه فنی از راهبردهای خودتنظیمی بیشتری استفاده می‌کردند. اما خودتنظیمی در زنان و مردان تفاوتی نداشت. همچنین، دانشجویان گروه انسانی از دانشجویان دو گروه دیگر متبحر‌تر و اجتنابی‌تر بودند. در مجموع، زنان از مردان هدفمندتر بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Goal Orientations and Self-regulating of College Students in Mashhad City: the role of tasks and gender

نویسندگان [English]

  • Azam Tajari 1
  • Hossein Kareshki 2
  • Mohammad Said Abdekhodaee 3

1 MA in Educational Psychology, Ferdowsi University of Mashhad

2

3 Education Science and Psychology Faculty of Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The aim of this research was to study the role of academic tasks’ nature and gender on goal orientations and self-regulations of college students in Mashhad city and relationship between these variables. Statistical population was all undergraduate students of Ferdowsi University and Islamic Azad University of Mashhad in academic year 1388-1389. Research sample was consisted of 400 students of Ferdowsi University of Mashhad and 400 students of Islamic Azad University that were selected on the basis of multistage cluster sampling. Research method was descriptive. Research results showed that there were positive and significant correlation between components of achievement goals and self-regulation. In addition, results demonstrated that there was a significant difference among academic sub-groups concerning self-regulation. Results showed human sciences students used self-regulating method more than students in basic and engineering sciences. Also, basic students used self-regulating method more than engineering students, but there was not a significant difference between male and female students. Humanity students were more master and avoidant than two other groups. Altogether, females were more goals oriented than males.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-regulating
  • achievement Goals
  • Academic Field and Gender