نویسندگان

1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های بهسازی هیئت‌علمی، بررسی وضعیت موجود و ارائه مدلی مفهومی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای هیئت‌علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی در مناطق 8 و 12 بودند (5715 = N) که 360 نفر به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی از بین آنها انتخاب شدند. با استفاده از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش پرسشنامه‌ای با 5 بعد و 41 مؤلفه برای تعیین وضعیت موجود بهسازی اعضای هیئت‌علمی تدوین شد. نتایج نشان داد که وضعیت موجود برنامه‌های بهسازی هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی مطلوب نیست. از میان پنج بعد بهسازی هیئت علمی فقط میانگین نمرات بهسازی آموزشی بالاتر از حد متوسط و چهار بعد دیگر (پژوهشی، فردی، سازمانی و اخلاقی) پایین‌تر از حد متوسط بودند. بر اساس یافته‌ها و نیز بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، مدل نهایی در هفت بخش فلسفه و اهداف، ابعاد و مؤلفه‌ها، مبانی نظری، روش، فرایند اجرایی، تسهیل کننده‌ها و برونداد طراحی شد. به‌منظور تعیین درجه تناسب مدل، پرسشنامه دوم تدوین و در بین 30 نفر از متخصصان آموزش‌عالی توزیع شد. آزمون تی تک نمونه‌ای مطلوبیت مدل را در سطح 95 درصد اطمینان تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Dimensions and Components of Faculty Members Developments in Order to Present of A Conceptual Model

نویسندگان [English]

  • Mostafa Edjtehadi 1
  • Nadergholi Ghorchian 2
  • Parivash Jaafari 2
  • Hamid Shafizadeh 3

1 Shahid Beheshti University

2 Research and Science Branch, Islamic Azad University

3 Ph.D Student of Higher Education Administation at Research and Science Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The purpose of this research was to identify dimensions and components of faculty development, evaluation of current situation and presenting a conceptual model. Statistical population of this research was all full time faculty members in Islamic Azad University in regions 8 and 12 (N=5715) in which 360 of them were selected by means of stratified sampling method. Using literature review, a questionnaire with 5 dimensions and 41 components for determining current faculty development was designed. Results showed that present situation of faculty development programs is unfavorable in Islamic Azad University. Among 5 dimensions of faculty development, only educational development was above average and the other dimensions (research, ethical, personal and organizational) were below the average. A final model was designed according to findings and survey of theoretical fundamentals and research literature in 7 sections: philosophy and purposes, dimensions and components, theories, method, process, catalysts and outputs. For determining the model appropriateness level, second questionnaire was designed and distributed among 30 experts in higher education. One sample t-test confirmed the appropriateness of model at 95 percent level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • Faculty
  • human resources
  • Development Programs
  • Conceptual model