بررسی موانع پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

نویسندگان

1 ه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، باشگاه پژوهشگران جوان،

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان خارجی دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است. نوع پژوهش توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری 75 دانشجو خارجی بوده است که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 63 دانشجو به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن را متخصصان دانشگاهی تأیید کردند و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 82/0 به‌‌دست آمد. مهم‌ترین یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که t تک نمونه‌ای محاسبه شده در سطح 05/0 بیانگر تفاوت معنادار نظرهای دانشجویان خارجی مرد و زن در خصوص موانع پذیرش بود. نتایج تحلیل واریانس یک راهه حاکی از وجود تفاوت معنادار در خصوص متغیر ملیت بود، در حالی که تفاوت معناداری در خصوص متغیر دوره تحصیلی وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating Admission Barriers of Foreign Students into Universities and Institutions of Higher Education

نویسندگان [English]

  • Kourosh Fathi Vajargah 1
  • Mahbobe Arefi 2
  • Hamed Zamani Manesh 3

1 Curriculum Studies, Shahid Beheshti University

2 Curriculum Studies, Shahid Beheshti Uni

3 Young Researchers Club, Yasooj Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The aim of current study was to investigate the barriers of admission of foreign students into universities and institutions of higher education from the viewpoints of the foreign students at Shahid Beheshti University. A descriptive survey method was applied. The statistical population consisted of all international students (N=75) in which 63 students were selected through simple random sampling. A researcher-made questionnaire was developed and its content validity was confirmed by academic experts. Using Cronbach’s alpha, questionnaire reliability was estimated 0.86. The most important findings illustrated significance differences in admission barriers of male and female foreign students. The results of one-way ANOVA showed that there was a significant difference for nationality variable while there was no significance difference for academic variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internationalization
  • Foreign Students
  • universities and higher education institutions