ارائه یک مدل مفهومی تعالی کیفیت برای مؤسسات آموزش عالی مبتنی بر EFQM

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

2 مؤسسه آموزش عالی امام جواد یزد

3 کارشناس ارشد مدیریت جهاد دانشگاهی یزد

چکیده

دانشگاهها به‌منظور به انجام رساندن وظایف و ارتقای کیفیّت خود نیازمند چارچوب مناسبی برای مدیریت و انطباق با محیط جدید هستند. این پژوهش به‌دنبال تحلیل روابط ضمنی عوامل توانمندساز مدل تعالی (EFQM) به‌منظور به‌کارگیری آن به‌عنوان چارچوبی برای مدیریت و بهبود کیفیّت در مؤسسات آموزش‌عالی است. جامعه‌ آماری این پژوهش رئیسان، معاونان و دیگر پستهای ارشد دانشگاه یزد در سال تحصیلی90-1389 به تعداد 324 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 71 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ برآورد شده برای همه ابعاد این پرسشنامه بزرگ‌تر از 7/0 بود. هر هشت فرضیه در نظر گرفته شده در این پژوهش تأیید شد و یافته‌ها نشان داد که رهبری و تعهد مدیران ارشد در مراکز به‌عنوان نیروی محرکه‌ همه‌ فرایندهای بهبود کیفیّت و مدیریت کیفیّت هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Conceptual Quality Excellence Model for Institutions of Higher Education Based on EFQM

نویسندگان [English]

  • Seyed Heydar Mirfakhradini 1
  • Hasan Dehghan Dehnavi 2
  • Moslem Rezai Taghiabadi 3

1 Department of Industrial Management Yazd University

2 Higher Education Institute Eemam Javad Yazd

3 MA. in Higher Education Institute of Jahad Daneshgahi Yazd

چکیده [English]

For universities to accomplish tasks and improve their quality, they need a suitable framework for management and adaptation with new environment. This research seeks to analyze the enabling implicit factors relations in EFQM Excellent Model in order to use it as a framework for management and improvement of quality in higher education institutions. Statistical population of this research was 324 president, vice presidents and other senior administrators at Yazd university in academic year 1389-1390, in which 71 persons were randomly selected by using classified random sampling method. A questionnaire was used for data collection. The estimated Cronbach,s Alpha was greater than .7 for all dimensions of the questionnaire. All of the 8 considered hypotheses were confirmed in this research. Findings showed that leadership and obligation of senior administrators are motivated force for all processes of quality improvement and quality management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Quality Management
  • Higher Education
  • European Quality Management Model
  • Yazd University