بررسی رابطه بین مؤلفه های برنامه درسی پنهان و روحیه علمی دانشجویان

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه کاشان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان و روحیه علمی دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 1388-1387 بود. در این پژوهش هفت مؤلفه به‌عنوان
مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان در آموزش‌عالی در نظر گرفته شده است که شامل ساختار فیزیکی و معماری دانشگاه، ارتباط متقابل میان اعضای هیئت علمی و دانشجویان، قوانین و مقررات، روشهای تدریس، محتوا، شیوه‌های ارزشیابی و جوّ اجتماعی است. روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان زن و مرد دانشکده‌های علوم انسانی، علوم پایه و مهندسی دانشگاه کاشان بود و تعداد 250 نفر (101 زن و 149 مرد) با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شامل 35 گویه با مقیاس پنج‌گانه لیکرت است. ضریب پایایی آلفای کرونباخ مقیاس 82/0 محاسبه شد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه، t مستقل و آزمون توکی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تمام مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان با روحیه علمی دانشجویان رابطه وجود دارد. بین دانشجویان زن و مرد نیز فقط در یکی از مؤلفه‌ها (ارتباط متقابل میان اعضای هیئت علمی و دانشجویان) تفاوت معناداری وجود دارد (0.05p < و 2.75t = -).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Relation between Elements of Hidden Curriculum and Scientific Spirit of Students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amini 1
  • Maryam Mehdizade 2
  • Zahra Mashallahinejad 2
  • Marsieh Alizade 2

1 Department Humanistic Sciences of Kashan University

2 M.A in Curriculum of Kashan UniversityM.A in Curriculum of Kashan University

چکیده [English]

The main purpose of this research was to investigate the relation between elements of hidden curriculum and scientific spirit of students in the Kashan University at academic year (2008-2009).. In this research seven factors were considered as elements of hidden curriculum in higher education that consists architect and physical structure of university, interaction between faculty members and students, rules and regulations, teaching methods, content, evaluation procedures and social climate. Descriptive – correlative method was used for data analysis. Statistical population consisted of all male and female students of engineering, basic, and human sciences of Kashan University. A total of 250 students (149 males and 101 females) were selected by using cluster random sample method. Data was collected by using researcher made questionnaire. Cronbach’s Alpha reliability coefficient of .82 was calculated. Pearson correlation, one way analysis of variance, independent t test, and Toki test were used for data analysis. The results indicated that there were relations between all elements of hidden curriculum with the scientific spirit of students. There was only a significant difference between male and female students in interaction between faculty members and students (t=2.57, p,0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elements of Hidden Curriculum
  • Scientific Spirit
  • Social Administrative Structure
  • Architect and Physical Structure
  • Interaction Between Students