نویسنده = محمد یمنی دوزی سرخابی
تحلیل چگونگی فهم برنامه درسی در مطالعات آموزش عالی ایران

دوره 27، شماره 3، آذر 1400، صفحه 143-175

حامد کمالی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ محبوبه عارفی


رویکرد قابلیت و عدالت در آموزش عالی: فراترکیب قابلیت‌های دانشجویان

دوره 26، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-22

مهدی مهدی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ مرتضی رضایی‌زاده؛ مرتضی منادی


تأملی در فعالیت های علمی در دانشگاه ها از نگاه پیر بوردیو

دوره 24، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-22

محمد یمنی دوزی سرخابی


تحلیل اثر ادغام در آموزش عالی بر فرهنگ دانشگاهی

دوره 24، شماره 2، تیر 1397، صفحه 109-134

حسین نصیری؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ محمود حقانی


تحلیل مؤلفه های مدیریت کلاس درس مبتنی بر تفکر انتقادی از دیدگاه دانشجویان و استادان دانشگاه شهید بهشتی

دوره 23، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-26

حامد کمالی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ مرتضی رضایی زاده