نویسنده = حسن حیدری
تأثیر کیفیت تحقیقات دانشگاهی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا

دوره 23، شماره 2، تیر 1396، صفحه 71-91

حسن حیدری؛ هادی رضایی


آثار کلان اقتصادی و بخشی مهاجرت نیروی کار متخصص و غیر متخصص در کشور ایران 

دوره 22، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 25-42

حسن حیدری؛ نرمین داودی؛ فرزانه طالبی


نقش تحقیق و توسعه و ظرفیت جذب در بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب در حال توسعه

دوره 22، شماره 3، آذر 1395، صفحه 37-62

حسن حیدری؛ پروانه فرخ نهاد؛ یوسف محمدزاده


رابطه بین توسعه آموزش، رشد اقتصادی، شهرنشینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 22، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 77-98

حسن حیدری؛ فیروز عبدالعلی زاده


تأثیرآموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشور ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه ها

دوره 17، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 115-136

حسن حیدری؛ رحیم دباغ؛ بهرام سنگین آبادی