دوره و شماره: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 108، تیر 1402، صفحه 1-152 

مقاله پژوهشی

سرمایه انسانی و آثار غیر بازاری آن در ایران و سایر مناطق جهان

صفحه 1-26

محمدجواد صالحی


سامانه تصمیم یار برای تخصیص منابع مالی در دانشگاه: الزامات و پیامدها

صفحه 27-50

ابوالقاسم نادری روشناوند؛ کاظم فتح تبار فیروزجائی؛ میترا عزتی؛ مصطفی دین محمدی


مفهوم‌سازی برنامه درسی سبز در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 51-68

مریم حسینی لرگانی


طراحی چارچوب مفهومی دانشگاه دیجیتال؛ رویکرد نظریه داده بنیاد

صفحه 69-86

اشرف رحیمیان


رویکردی آمیخته در شناسایی آسیب های فرایند هدایت تحصیلی - شغلی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران

صفحه 87-114

سوگل یزدان خو؛ مرضیه دهقانی؛ کیوان صالحی


بررسی روانشناختی نگرش و انگیزش دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی نسبت به رشتۀ تحصیلی و آیندۀ شغلی

صفحه 115-132

شیما ابراهیمی؛ زهرا جهانی


روایتی از جلسه های دفاع از پایان نامه: پژوهشی قوم نگارانه

صفحه 133-152

شیرکوه محمدی؛ کویستان محمدیان شریف؛ جمال سلیمی