سرمایه انسانی و آثار غیر بازاری آن در ایران و سایر مناطق جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران

10.61838/irphe.29.2.1

چکیده

در کنار آثار اقتصادی سرمایه انسانی، آثار غیر بازاری یا غیر پولی آن نیز از اهمیت خاصی در رشد و توسعه یک کشور برخوردار است. هدف اصلی این مقاله احصاء معیارها و شاخص‌های آثار غیر بازاری سرمایه انسانی از مبانی تئوریک و پیشینه تحقیق و سپس مقایسه این آثار در ایران و سایر مناطق جغرافیایی و درآمدی جهان است. با استفاده از مطالعه کتابخانه‌ای معیارهای بهداشتی، دموکراسی، حقوق بشر، ثبات سیاسی، نابرابری و فقر، زیست‌محیطی، جرم و جنایت و نهایتاً کیفیت زندگی احصاء و سپس در طول زمان و همچنین به طور مقطعی برای ایران و سایر مناطق جهان مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفتند. نتیجه بررسی‌ها نشان داد که فارغ از شاخص‌های علمی، توسعه انسانی و سرمایه انسانی که به واسطه تعداد مقاله، تعداد دانشجو و دانش آموخته و همچنین برخی شاخص‌های بهداشتی، که ایران در آن‌ها جایگاه نسبتاً خوبی دارد، اما ماحصل این معیار‌ها و شاخص‌ها یعنی آثار غیر بازاری سرمایه انسانی در حوزه‌های سیاسی خیلی پایین، در حوزه‌های اجتماعی نسبتا پایین و اگر شاخص کیفیت زندگی را ترکیبی از همه شاخص‌ها و معیارها در نظر بگیریم تقریباً در سطح خیلی بد و پایین ارزیابی می‌شویم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of non-market effects of human capital in Iran and other regions of the world

نویسنده [English]

  • mohammadjavad Salehi

Assistant Professor, Higher Education Research and Planning Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

In addition to the market effects of human capital, non-market effects are also of special importance in economic growth and development. The main purpose of this article is to calculate the criteria and indicators of non-market effects of human capital from theoretical foundations and then compare these effects in Iran and other geographical and income regions of the world. Using library method, non-market criteria of human capital such as health, democracy, human rights, political stability, inequality and poverty, environment ،Crime, and finally quality of life were extracted and studied and compared over time as well as cross-sectional. The results showed that regardless of the indicators of human development and human capital and scientific in which Iran has a relatively good position but the product of these criteria and indicators is the non-market effects of human capital in very low political sphere, relatively low in social sphere, and if we consider the quality of life index as a combination of all indicators and criteria we are evaluated at a very bad and low level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographical Regions
  • Human Capital
  • Income Regions
  • Index
  • Non-market Effects
Azarnert, L. V. (2006). Child mortality, fertility, and human capital accumulation. Journal of Population Economics, 19, 285-297. https://doi.org/10.1007/s00148-005-0020-4
Ebadi, J., & Salehi, M. (2010). The effect of human capital inequality on men and women on the life expectancy. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 16(2), 81-98. https://www.sid.ir/paper/67894/fa
Emadzadeh, M. (1995). Discussions of the economics of education.
Farasatkhah, M. (2020). Human Sciences and the Problem of Social Impact.
Farasatkhah, M., & Salehi, M. J. (2021). Compilation of the document of Tehran's urban management interaction with universities and higher education and research institutions.
Feinstein, L., & Hammond, C. (2004). The contribution of adult learning to health and social capital. Oxford Review of Education, 30(2), 199-221. https://doi.org/10.1080/0305498042000215520
Intelligence Economist. (2019). Democracy Index 2019. In.
Marsh, J. (2020). Political Risk Map 2020: Trade Tensions Threaten Political Stability. In: February.
McMahon, W. W. (1998). Conceptual framework for the analysis of the social benefits of lifelong learnings. Education economics, 6(3), 309-346. https://doi.org/10.1080/09645299800000022
McMahon, W. W. (2000). The impact of human capital on non-market outcomes and feedbacks on economic development. The contribution of human and social capital to sustained economic growth and well-being, 4-37. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=76dc7114671c667990c5df8721fbc22e84925383
Naderi, A. (2014). Economics of Education.
OECD. (2000). Estimating Economic and Social Returns to Learning Session 3 Issues for Discussion, 
Psacharopoulos, G. (2000). Economics of Education à la Euro. European Journal of Education, 81-95. https://www.jstor.org/stable/1503619
Salehi, M. J. (2003). The Effect of Human Capital on Iran’s Economic Growth. Journal of Research and Planning in Higher Education, 23(24), 43-73. https://eco.firuzkuh.iau.ir/article_555555.html?lang=en
Vásquez, I., McMahon, F., Murphy, R., & Schneider, G. S. (2020). The human freedom index 2020. Fraser Institute. https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/human-freedom-index-2020.pdf
World Bank. (2020). World development indicators 2020. The World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/10986/6014/1/681720PUB0EPI004019020120Box367902B.pdf