سامانه تصمیم یار برای تخصیص منابع مالی در دانشگاه: الزامات و پیامدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش‎آموخته دکتری اقتصاد آموزش عالی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار، دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

10.61838/irphe.29.2.2

چکیده

پژوهش حاضر در دو بخش با هدف شناسایی الزامات طراحی سامانه تصمیم­ یار مالی و اجرای آزمایشی یک نمونه از تصمیمات راهبردی مالی بر اساس الگوی طراحی سامانه تصمیم ­یار مالی در دانشگاه انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز در بخش اول از طریق مصاحبه نیمه­ ساختاریافته با صاحب­نظران علمی- اجرایی در حوزه ‎های اقتصاد آموزش عالی، تصمیم­ گیران مالی در دانشگاه و متخصصان فناوری اطلاعات گردآوری شده است که به روش نمونه­ گیری هدفمند و رویه گلوله­ برفی انتخاب شده ­اند. یافته ­ها با استفاده از تحلیل محتوا و رویکرد کدگذاری سه مرحله ­ای مورد تحلیل قرار گرفتند. داده ­ها در بخش دوم شامل داده ­ها و اطلاعات مالی و آماری از دفتر بودجه و اعتبارات و معاونت برنامه ­ریزی دانشگاه بوده است که به منظور تحلیل هزینه در سامانه مورد استفاده قرار گرفته ­اند. براساس تحلیل نظرات صاحب­نظران، الزامات طراحی سامانه تصمیم ­یار مالی در دانشگاه عبارتند از: الزامات محتوایی، انسانی، مدیریتی، آموزشی، فرهنگی، زیرساختی، فنی و عملیاتی، نرم ­افزاری، سخت­ افزاری، قانونی، اقتصادی، امنیتی، محیطی و فرابخشی، و پذیرش تغییرات. نتایج حاصل از اجرای آزمایشی نیز نشان داده است که سامانه تصمیم ­یار مالی با برآورد دقیق هزینه­ ها، کاهش زمان و هزینه، رفع محدودیت­های ذهنی، استفاده موثر از منابع محدود و ...، باعث ارتقای کارایی، اثربخشی و کیفیت تصمیمات مالی و بهینه­ سازی فرایند آن می ­شود. بنایراین استفاده از ICT و قابلیت ­های آن در جهت رفع سوگیری­ ها و خطاهای شناختی و محدودیت ­های ذهنی تصمیم گیران، معرفی مسیر به سوی ارتقای هوشمندسازی تصمیمات تخصیص منابع مالی در دانشگاه، کمک به ارتقای دانش­ محوری در تخصیص منابع مالی و ... را می ‎توان از مهم ­ترین پیامدهای پژوهش حاضر برشمرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Decision Support System for Financial Resource Allocation at the University: Requirements and Outcomes

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Naderi Rushnavand 1
  • Kazem Fathtabar Firouzjaei 2
  • Mitra Ezzati 3
  • Mostafa DinMohammadi 4

1 Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph.D. in Economics of Higher Education, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Zanjan University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

The present research has been carried out in two parts with the aim of identifying the design requirements of the financial decision support system and the experimental implementation of an example of strategic financial decisions based on the design model of the financial decision support system in the university. The required information in the first part was collected through semi-structured interviews with scientific-executive experts in the fields of higher education economics, financial decision makers in the university and information technology specialists. They were selected by purposeful sampling and snowball method. The findings were analysed using content analysis and a three-step coding approach. The data in the second part included financial and statistical data and information from the budget and credit office and the university's planning vice-chancellor, which were used to analyse the cost in the system. Based on the analysis of experts' opinions, the design requirements of the financial decision support system in the university are: Content, human, managerial, educational, cultural, infrastructural, technical and operational, software, hardware, legal, economic, security, environmental and cross-sectoral requirements, and acceptance of changes. The results of the experimental implementation have also shown that the financial decision support system improves the efficiency, effectiveness and quality of financial decisions and optimizes the process by accurately estimating costs, reducing time and cost, removing mental limitations, effective use of limited resources, etc. Therefore, the use of ICT and its capabilities to remove biases and cognitive errors and mental limitations of decision makers, introducing the path to improve the intelligentization of financial resource allocation decisions in the university, helping to promote knowledge-based allocation of financial resources, etc. were among the most important results of the present research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Requirements
  • Decision Making
  • Financial Decisions
  • Decision Making System
  • Financial Decision Support System
  • University
Abu-Naser, S. S., Almasri, A., Abu Sultan, Y. S., & Zaqout, I. S. (2011). A prototype decision support system for optimizing the effectiveness of elearning in educational institutions. International Journal of Data Mining & Knowledge Management Process (IJDKP), 1(4), 1-13. https://www.researchgate.net/profile/Samy-Abu-Naser/publication/266035011
Al-Yakoob, S. M., & Sherali, H. D. (2006). Mathematical programming models and algorithms for a class–faculty assignment problem. European Journal of Operational Research, 173(2), 488-507. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2005.01.052
Al-Yakoob, S. M., & Sherali, H. D. (2007). A mixed-integer programming approach to a class timetabling problem: A case study with gender policies and traffic considerations. European Journal of Operational Research, 180(3), 1028-1044. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.04.035
Alvani, S. M. (2004). Public Management.
Arnott, D. R. (1998). A framework for understanding decision support systems evolution. 9th Australasian Conference on Information Systems, Sydney, Australia: University of New South Wales,
Beaudouin-Lafon, M., & Mackay, W. E. (2007). Prototyping tools and techniques. In The human-computer interaction handbook (pp. 1043-1066). CRC Press. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781410615862-66/prototyping-tools-techniques-michel-beaudouin-lafon-wendy-mackay
Bhayat, I., Manuguerra, M., & Baldock, C. (2015). A decision support model and tool to assist financial decision-making in universities. Journal of Higher Education Policy and Management, 37(1), 69-82. https://doi.org/10.1080/1360080X.2014.991529
Botner, S. B. (1985). The use of budgeting/management tools by state governments. Public Administration Review, 616-620. https://www.jstor.org/stable/3109938
Corbin, J. M., & Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative sociology, 13(1), 3-21. https://doi.org/10.1007/BF00988593
Dashtipour, S., Sayadi Turanlo, H., & Fallah, H. (2014). Designing a Decision Support System for Evaluating and Prioritizing Research Projects with a Gray Approach. Case study: Yazd Electricity Production Management
Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., & Goetzmann, W. N. (2009). Modern portfolio theory and investment analysis. John Wiley & Sons. https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000796890679040
Elverum, C. W., Welo, T., & Tronvoll, S. (2016). Prototyping in new product development: Strategy considerations. Procedia cirp, 50, 117-122. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.05.010
Emmett, S. (2005). Excellence in warehouse management: how to minimise costs and maximise value. John Wiley & Sons. https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282271349132544
Esmaeili, M. (1994). Decision Support Systems
Fadaeinejad, M. E., Sadeghi Sharif, S. J., & Banaeyan, H. (2011). Designing a Decision Support System for Bank Management from the Point of View of Resource Utilization (Agricultural Bank Case Study). Information Technology Management, 3(6), 89-108. https://www.virascience.com/article/47684/
Floyd, S. A., Turner III, C. F., & Davis, K. R. (1989). Model-based decision support systems: an effective implementation framework. Computers & operations research, 16(5), 481-491. https://doi.org/10.1016/0305-0548(89)90035-X
Gerrity Jr, T. P. (1971). Design of man-machine decision systems: an application to portfolio management. Sloan Management Review (pre-1986), 12(2), 59. https://www.proquest.com/openview/743aedcf997c602cb503229a9f3bef3a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=35193
Ghazizadehfard, S. Z. (1997). Information: Concepts, Cycle, Value, Characteristics, Classification and its Types. Journal of Management Knowledge, 10(37-38), 104-135. https://jmk.ut.ac.ir/article_14237.html?lang=en
Ghosi, R., Chizari, E., & Vahdani, H. (2017). Designing a Decision Support System Using Data-Mining Tools (a Case Study of the Cultural Vice-Chancellor of the University of Science and Technology). Journal of Tomorrow's Management(17), 163-176. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1342848/
Gorry, G. A., & Morton, M. S. (1989). A framework for management information systems. Sloan management review, 30(3), 49-61. http://www.adaptivecycle.nl/images/Gorry_importance_of_MIS.pdf
Hamidzadeh, M. R. (2007). New Decision Making.
Hinkin, T. R., & Thompson, G. M. (2002). SchedulExpert: Scheduling courses in the Cornell University school of hotel administration. Interfaces, 32(6), 45-57. https://doi.org/10.1287/inte.32.6.45.6477
Hirschheim, R. (1985). Information systems epistemology: An historical perspective. Research methods in information systems, 9, 13-35. https://ifipwg82.org/sites/ifipwg82.org/files/Hirschheim_0.pdf
Huang, H.-C. (2009). Designing a knowledge-based system for strategic planning: A balanced scorecard perspective. Expert systems with applications, 36(1), 209-218. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2007.09.046
Jain, B. A., & Nag, B. N. (1996). A decision-support model for investment decisions in new ventures. European Journal of Operational Research, 90(3), 473-486. https://doi.org/10.1016/0377-2217(95)00154-9
Joon‐Chien, D. (1981). Modernizing the budget system: the Malaysian experience. Public Administration and Development, 1(4), 291-305. https://doi.org/10.1002/pad.4230010405
Kotsiantis, S., Kanellopoulos, D., & Tampakas, V. (2006). On implementing a financial decision support system. International Journal of Computer Science and Network Security, 6(1a), 103-112. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=d1436932681b89bf35ba67fc407521d37095c468
Kozhukhivska, O., Fefelov, A., Bidyuk, P., & Kozhukhivskyi, A. (2014). Decision support system architecture for forecasting of nonstationary financial processes and corresponding risks. Радіоелектроніка, інформатика, управління(1 (30)), 158-165. https://doi.org/10.15588/1607-3274-2014-1-23
Mahjub, H., Naderi, A., Kharazi, S. K., & Entezari, Y. (2023). Strategic financial decision making in comprehensive public universities. Research and Planning in Higher Education, 24(2), 53-83. https://journal.irphe.ac.ir/article_702950_en.html?lang=fa
Marakas, G. M. (2003). Decision support systems in the 21st century (Vol. 134). Prentice Hall Upper Saddle River. https://dl.acm.org/doi/abs/10.5555/291183
Matsatsinis, N. F. (2002). CCAS: An intelligent decision support system for credit card assessment. Journal of Multi‐Criteria Decision Analysis, 11(4‐5), 213-235. https://doi.org/10.1002/mcda.329
McNab, R. M., & Melese, F. (2003). Implementing the GPRA: Examining the prospects for performance budgeting in the federal government. Public budgeting & finance, 23(2), 73-95. https://doi.org/10.1111/1540-5850.2302006
Naderi, A. (2018). Advanced Topics in the Economics of Education: Efficiency and Effectiveness.
Naderi, A. (2020). Efficiency-based Resource Allocation in Higher Education Units: Requirements, Outcomes and Prospects. Journal of Economic Research, 79(20), 261. https://doi.org/10.22054/joer.2021.58415.941
Oh, C. H. (2003). Information communication technology and the new university: A view on elearning. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 585(1), 134-153. https://doi.org/10.1177/0002716202238572
Raeisi, D., & Vahedi, M. (2015). A Study on the Effects of Decision Support Systems in the Performance of Auditing System of Payam Noor University of East Azerbaijan. Journal of Novel Applied Sciences, 4(7), 820-823.
Rezaeian, A. (2002). Principles of management.
Serrano-Cinca, C., & Gutiérrez-Nieto, B. (2013). A decision support system for financial and social investment. Applied Economics, 45(28), 4060-4070. https://doi.org/10.1080/00036846.2012.748180
Shim, J. P., Warkentin, M., Courtney, J. F., Power, D. J., Sharda, R., & Carlsson, C. (2002). Past, present, and future of decision support technology. Decision support systems, 33(2), 111-126. https://doi.org/10.1016/S0167-9236(01)00139-7
Simon, H. A., Dantzig, G. B., Hogarth, R., Plott, C. R., Raiffa, H., Schelling, T. C., Shepsle, K. A., Thaler, R., Tversky, A., & Winter, S. (1987). Decision making and problem solving. Interfaces, 17(5), 11-31. https://doi.org/10.1287/inte.17.5.11
Sprague Jr, R. H. (1980). A framework for the development of decision support systems. MIS quarterly, 1-26. https://www.jstor.org/stable/248957
Sprague Jr, R. H., & Carlson, E. D. (1982). Building effective decision support systems. Prentice Hall Professional Technical Reference. https://dl.acm.org/doi/abs/10.5555/578156
Srinivasan, V., & Ruparel, B. (1990). CGX: An expert support system for credit granting. European Journal of Operational Research, 45(2-3), 293-308. https://doi.org/10.1016/0377-2217(90)90194-G
Stevens, J. M., & LaPlante, J. M. (1986). Factors associated with financial-decision support systems in state government: An empirical exploration. Public Administration Review, 522-531. https://www.jstor.org/stable/975574
Sukirno, D., & Siengthai, S. (2011). Does participative decision making affect lecturer performance in higher education? International journal of educational management, 25(5), 494-508. https://doi.org/10.1108/09513541111146387
Tan, H., & Yan, M. (2020). Physician-user interaction and users' perceived service quality: evidence from Chinese mobile healthcare consultation. Information Technology & People, 33(5), 1403-1426. https://doi.org/10.1108/ITP-01-2019-0039
Tang, Y.-C. (2009). An approach to budget allocation for an aerospace company—Fuzzy analytic hierarchy process and artificial neural network. Neurocomputing, 72(16-18), 3477-3489. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2009.03.020
Tsang, E., Yung, P., & Li, J. (2004). EDDIE-Automation, a decision support tool for financial forecasting. Decision support systems, 37(4), 559-565. https://doi.org/10.1016/S0167-9236(03)00087-3
Turban, E., McLean, E., & Wetherbe, J. (1998). Information technology for management making connections for strategic advantage. John Wiley & Sons, Inc. https://dl.acm.org/doi/abs/10.5555/290170
Tyagi, R., Moore, L. J., & Taylor III, B. W. (1988). A decision support system for funds management in a Public University: Special focus article. Operations research, 36(6), 864-881. https://doi.org/10.1287/opre.36.6.864
Wang, Q. (2018). An Overview of Functional Components of Artificial Intelligence Financial Decision Support System. Open Journal of Social Sciences, 6(08), 115. http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=86771
Wen, W., Wang, W.-K., & Wang, C.-H. (2005). A knowledge-based intelligent decision support system for national defense budget planning. Expert systems with applications, 28(1), 55-66. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2004.08.010
Yousefi Tabari, M. (2014). Development of a Decision Support System for Budgeting in the Health System
Yu, P., & Chiang, C. (2002). Decision making, habitual domains and information technology. International Journal of Information Technology & Decision Making, 1(01), 5-26. https://doi.org/10.1142/S0219622002000063
Zhang, M., Gu, Y., & Zhu, J. (2009). Analysis of the framework for financial decision support system. 2009 International Conference on Wireless Networks and Information Systems,
Zopounidis, C., & Doumpos, M. (2002). Multi‐criteria decision aid in financial decision making: methodologies and literature review. Journal of Multi‐Criteria Decision Analysis, 11(4‐5), 167-186. https://doi.org/10.1002/mcda.333