بررسی روانشناختی نگرش و انگیزش دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی نسبت به رشتۀ تحصیلی و آیندۀ شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری آموزش زبان فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد، ایران

10.61838/irphe.29.2.6

چکیده

 
یکی از اهداف مهم نظام آموزش عالی تربیت نیروهای متخصص به منظور تأمین نیازهای جامعه  است. انتخاب رشتۀ آگاهانه دانشجویان در رسیدن به این هدف مؤثر می‌باشد و لازمۀ ایجاد انگیزش، نگرش مثبت دانشجویان نسبت به رشتۀ تحصیلی و آیندۀ شغلی‌شان است. هدف پژوهش تلفیقی (کمّی-کیفی) حاضر بررسی انواع انگیزش و نگرش دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی نسبت به رشتۀ تحصیلی و آیندۀ شغلی‌شان است. بدین‌منظور 200 دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشتۀ زبان و ادبیات فارسی به پرسشنامۀ نگرش به رشتۀ تحصیلی و آیندۀ شغلی و سه سؤال کیفی در مورد مزایا و موانع رشتۀ زبان و ادبیات فارسی و میزان رضایت از روش تدریس مدرسان خود در این رشته پاسخ دادند. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها و تطبیق آن با ابعاد پیوستار دوگانۀ انگیزش نشان داد که نگرش دانشجویان نسبت به رشتۀ تحصیلی و آیندۀ شغلی خود به طور کلی متوسط است، اما تفاوت معناداری میان نوع نگرش دانشجویان در مقاطع گوناگون تحصیلی وجود دارد؛ به صورتی که دانشجویان مقطع کارشناسی نگرش مثبت‌تری نسبت به دانشجویان مقطع دکتری دارند. به نظر می‌رسد این نوع از نگرش موجب بروز ‌انگیزش منفعل در دانشجویان برای پیشرفت شده و اگر اقدامات لازم برای اصلاح نگرش آنان انجام نشود، ممکن است نوع انگیزش آنان از انگیزش فعال به بی‌انگیزگی فعال و یا منفعل تغییر وضعیت دهد. به همین منظور نگارندگان پیشنهادهایی مانند تغییر در برنامۀ درسی و افزودن واحدهای عملی و کاربردی، بهره‌گیری از روش‌های تدریس نوین و کارآمد، برگزاری کارگاه‌های کارآفرینی و در نهایت تقویت مهارت‌های پژوهشی دانشجویان را برای بهبود این وضعیت ارائه دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Psychological Analysis of Persian Language and Literature Students’ Attitude and Motivation towards their Major and Career Prospects

نویسندگان [English]

  • Shima Ebrahimi 1
  • Zahra Jahani 2

1 Assistant Professor of Persian Language Teaching, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 PhD Student in Persian Language Teaching, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran;

چکیده [English]

One of the important goals of higher education is to train future specialists to meet the needs of society. Students’ deliberate and conscious choice of university major can be effective in achieving this goal. Also, students’ positive attitude towards their major and career prospects can enhance their motivation. The goal of this mixed-methods (quantitative-qualitative) study is to examine Persian language and literature students’ various forms of motivation and their attitudes towards their university major and career prospects. For this purpose, 200 Persian language and literature students at three educational levels (bachelor’s, master’s, and doctoral) answered a questionnaire of attitudes towards the major and career prospects, together with three qualitative questions, that examined their views on benefits and obstacles in the field of Persian language and literature and analyzed their satisfaction with teachers’ teaching styles. The results of the study in light of the dual continuum model of motivation showed that students’ attitudes toward their major and future prospects are generally average. There was, however, a significant difference in different educational levels in terms of students’ attitudes. In other words, undergraduate students expressed positive attitudes, compared to doctoral students. This appears to bring about passive motivation among students and hamper their academic progress. Necessary measures should be implemented to change students’ attitudes as their motivation may turn into active or passive demotivation. To overcome these challenges, some amendments should be introduced: introducing more practical courses, implementing novel and effective teaching methods, running specialized entrepreneurship workshops and enhancing students’ research skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude
  • motivation
  • career prospects
  • Persian language and literature
Alami, M. (2020). Examining the mediating role of passive motivation in Iranian EFL learners’ language learning de (motivation) and self-identity changes and their relation with foreign language achievement. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Assadullahi, P., & Afshari, P. (2002). The comparison of tutors’ and students’ opinions in respect to present academic condition. Iranian Journal of Medical Education, 2, 14-15.
Atashkar, H., Sohrabi, Z., Bigdeli, S., & Bahari, F. (2014). The relationship between Achievement motivation and Scholar satisfaction among medical, dentistry and pharmacy senior Students of Tehran University of medical sciences. Med Purif, 23(1), 21-34. https://www.tebvatazkiye.ir/article_52263_66b82baa8d420c3f0e7c4a6d59347f4f.pdf
Azimi, K., Garavand, Y., & Maktabi, G. (2020). Predicting of Satisfaction with the Field of Study and Career Future Based on Family, Career and Individual Factors in Mashhad University of Medical Sciences Students. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62, 1710-1724. https://mjms.mums.ac.ir/article_14777_68e9bb3f65aa8b2e799582338fd657c3.pdf
Delavar, A., & Mozaffari, A. (2013). A survey of perspectives and attitudes towards the career future of master of social communication students in comparison with master of sociology students. Media Studies, 8(20), 14-27. https://www.sid.ir/fA/Journal/ViewPaper.aspx?ID=222772
Ebrahimi, S., Pishghadam, R., Estaji, A., & Aminyazdi, S. A. (2018). Examining the effects of emotioncy-based teaching on the emotions of non-Iranian female Persian language learners in Iran. Language Related Research, 9(3), 63-97. https://lrr.modares.ac.ir/article-14-102-en.html
Entezari, Y., & Mohammadnezhad Alizamini, Y. (2023). Human capital content analysis: General pattern and application for graduates of persian literature. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 26(3), 47-75. https://journal.irphe.ac.ir/article_703006_en.html?lang=fa
Farshchi, F., & Ardalan, M. (2014). Satisfaction with the field of study and students’ academic achievements case study: Faculty of Agriculture. Bu Ali University. International Conference on Management, Tehran, Iran.
Gallagher, J. E., Patel, R., Donaldson, N., & Wilson, N. H. (2007). The emerging dental workforce: why dentistry? A quantitative study of final year dental students' views on their professional career. BMC Oral Health, 7(1), 1-16. https://doi.org/10.1186/1472-6831-7-7
Ghaerhaghagi, N. (2014). Evaluating motivation and interest in choosing career or higher education study among radiology students in Tabriz University of Medical Sciences. Educational Development of Judishapur, 5(2), 148-155. https://edj.ajums.ac.ir/article_79696.html?lang=en
Gholami Chahkand, F., Mohammadzade Ghasr, A., & Saeedy Rezvani, M. (2023). Path analysis of student's religiosity & locus of control on their attitude toward future career: Ferdowsi University of Mashhad case study. Research and Planning in Higher Education, 23(4), 121-143. https://journal.irphe.ac.ir/article_702940_en.html
Hasanloo, H., Hasannezhad, H. R., & Khazaee-pool, M. (2017). Attitude of students toward their field of study and future career in Zanjan University of Medical Sciences. Journal of Medical Education Development, 10(25), 25-34.
Ibarracin, D., & Johnson, B. T. (2018). Handbook of attitudes: Basic principles. https://doi.org/10.4324/9781315178080
Jamali, H. A., & Ghalenoei, M. (2013). Attitudes of Environmental Health and Occupational Health Students Toward Their Discipline and Future Career in Qazvin University of Medical Sciences in 2012. Iranian Journal of Medical Education, 13(7), 541-550. https://ijme.mui.ac.ir/article-1-2515-en.html
Kanno, H., & Koeske, G. F. (2010). MSW students’ satisfaction with their field placements: the role of preparedness and supervision quality. Journal of Social Work Education, 46(1), 23-38. https://doi.org/10.5175/JSWE.2010.200800066
Makkiabadi, H. (2018). Development and validation of a sensory emotioncy types scale and examining its relationship with L2 willingness to communicate, motivation, and language achievement: A case of Iranian EFL learners. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Momenzadeh, S. M. (2020). Examining the role of active/passive motivation in teacher burnout and teacher efficacy: A case of Iranian private sector EFL teachers. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.  
Parsa, P., Dogonchi, M., Gheysvandi, E., & Parsa, B. (2019). Effective factors on attitudes toward job prospect among Ph.D. students. Pajouhan Scientific Journal, 17(4), 25-31. http://dx.doi.org/10.52547/psj.17.4.25
Pishghadam, R. (2015). Emotioncy in language education: From exvolvement to involvement The 2nd conference of Interdisciplinary Approaches to Language Teaching, Literature, and Translation Studies. Iran, Mashhad., 
Pishghadam, R., & Ebrahimi, S. (2020). Examining the effects of emotioncy-based language instruction on non-Persian language learners’ level of cultural intelligence. ZABANPAZHUHI (Journal of Language Research), 12(35), 55-82. https://doi.org/10.22051/jlr.2019.23439.1627
Pishghadam, R., Ebrahimi, S., & Tabatabaiean, M. (2019). A novel approach to psychology of language education. Ferdowsi University of Mashhad.
Pishghadam, R., Makiabadi, H., Shayesteh, S., & Zeynali, S. (2019). Unveiling the passive aspect of motivation: Insights from English language teachers’ habitus. International Journal of Society, Culture & Language, 7(2), 16-26. https://www.ijscl.net/article_35991_5540.html
Samadi, M., Taghizadeh, J., Kashitarash Esfahani, Z., & Mohammadi, M. (2010). Evaluating environmental health students' attitudes toward their discipline and future career in Hamedan University of Medical Sciences in 2008. Iranian Journal of Medical Education, 9(4), 331-335. https://ijme.mui.ac.ir/browse.php?a_id=1097&sid=1&slc_lang=en
Sharifi, T., Ebrahim Bay, S., Najafi Hodk, F., & Mohammadi, A. (2020). Relationship between academic motivation and students’ attitude towards future job in the students of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences (Iran). Qom University of Medical Sciences Journal, 14(1), 74-84. https://www.sid.ir/FileServer/JF/GHA49913990108.pdf
Sharifzadeh, F. (2011). The necessity of reidentifying educational system and its role regarding country’s social-scientific development: A research on university undergraduate public administration program. Sociological Cultural Studies, 2(1), 79-112. https://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_235.html?lang=en
Sookhtanlou, M., & Bondori, A. (2017). The effect of agricultural students’ attitude at the University of Mohaghegh Ardabili from the field of study on academic satisfaction, by mediating of academic motivation. Journal of Agricultural Education and Administration Research, 42, 42-58. https://doi.org/10.22092/jaear.2017.110418.1385
Wells, V. K., Taheri, B., Gregory-Smith, D., & Manika, D. (2016). The role of generativity and attitudes on employees home and workplace water and energy saving behaviours. Tourism Management, 56, 63-74. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.03.027
Zarrinkoob, A. (1985). Of other things. Tehran: Javidan publication.
Zolfaghari, H. (2009). The current status of Persian language and literature and techniques to enforce it. National Studies Journal, 10(2), 47-73. https://www.rjnsq.ir/article_99645.html?lang=en