نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و علومتربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 مدرس، دانشگاه سمنان، دانشکده روانشناسی و علومتربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

10.61838/irphe.29.2.7

چکیده

چند صباحی است که هویت دانشگاهی پیوسته مورد انتقاد بوده و برخی پژوهش‌ها نیز هویت دانشگاهی را بربادرفته می‌دانند. اما برخی این انتقاد را درباره همه‌ی رشته‌ها روا نمی‌دانند و بیشتر، رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی را نارسا و غیراثربخش می‌دانند. یکی از راه‌های پی بردن به این هویت، کندوکاو گفتمان حاکم بر جلسه‌های دفاع از پایان‌نامه است. پژوهش حاضر بر آن بود تا با استفاده از روش قوم‌نگاری به بررسی این مساله در یک دانشگاه در حاشیه بپردازد. بدینسان، 31 مشاهده از جلسه‌های دفاع ارشد و دکتری در رشته‌های مختلف و همچنین 35 مصاحبه با دانشجویان، داوران و تیم راهنمایی انجام گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان داد که تنها در دو رشته، شیمی و فیزیک، بر هویتی حرفه‌ای تکیه می‌شود و در جلسه‌های دفاع، محتوای پایان‌نامه مورد بررسی موشکافانه قرار می‌گیرد اما در دیگر رشته‌های دانشگاهی، گفتمان حاکم بر جلسه‌های دفاعی، گفتمانی فرمالیستی است که تیم داوری و راهنمایی، هم‌و‌غم خود را بر فرمِ پایان‌نامه و نهایتاً روش می‌گذارند و محتوای تولیدشده به دست فراموشی سپرده می‌شود. پیامد سیاستی این مساله در دانشگاه این است که ملاک موفقیت رشته‌ها بر پایه‌ی ملاک‌های رشته‌های تجربی تعیین می‌شود و چنین ملاک‌هایی تنها باعث بیشتر دیده‌شدن رشته‌های تجربی و نادیده انگاشتن دیگر رشته‌ها در سازوکارهای آموزشی، پژوهشی و مدیریتی است.  بر پایه‌ی آموزه‌های نظریه نهادی نمی‌توان رشته‌هایی که گرفتار فرمالیسم شده‌اند را غیراثربخش دانست. چراکه محیط بیرونی دانشگاه گفتمان رشته‌های تجربی را پذیرفته و مشروع می‌داند و بدان دلیل، فرصتی برای گفتمان حرفه‌ای نیز وجود دارد اما این مساله درباره دیگر رشته‌ها صادق نیست و کنشگران آن برای پاسداری از خود چاره‌ای جز پرداختن به فرم و روش ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Narration of Dissertation Defense Sessions: An ethnographic Research

نویسندگان [English]

  • shirkoh mohammadi 1
  • keostan mohammadian sharif 2
  • jamal salimi 3

1 Assistant Professor, Semnan University, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

2 Lecturer, Semnan University, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

3 Associate Professor, University of Kurdistan, Faculty of Social Sciences, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran

چکیده [English]

Todays, academic identity has been constantly criticized by some researches. They claim academic identity has lost. But some academics do not accept this criticism to all disciplines and they consider the humanities and social sciences to be ineffective. One way to find out this identity is to explore the discourse that governs dissertation defense sessions. The present research aimed to investigate the issue in a marginal university through ethnographic method. Due to achieve the aim, 31 observations of senior and doctoral defense sessions in various fields as well as 35 interviews with students, referee and guidance team were conducted. The results showed that only chemistry and physics disciplines rely on professional identity in defense sessions and accordingly the content of the dissertation is scrutinized. But in other academic disciplines, the dominant discourse of defense sessions is a formalist discourse in which the refereeing and supervisory teams devote all their time to the dissertation form and ultimately the method, and forget the content produced. Based on the institutional theory, the disciplines that have been formalized cannot be considered ineffective. Because the external environment of the university accepts and legitimizes the discourse of experimental disciplines, and because of this, there is an opportunity for professional discourse.  This issue is not true to other disciplines, and its actors have no choice except to resort to form and method to protect their identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic identity
  • university culture
  • ethnography
Ataie-Ashtiani, B. (2016). Curbing Iran's academic misconduct. Science, 351(6279), 1273-1274. https://doi.org/10.1126/science.351.6279.1273-c
Baskarada, S. (2014). Qualitative case study guidelines. Baškarada, S.(2014). Qualitative case studies guidelines. The Qualitative Report, 19(40), 1-25. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2559424
Bolandhematan, K., & Mohammadi, S. (2015). Why elites refuse to immigrate: Representing the identity of faculty members. Strategy of culture, 8(31), 127-153. https://www.jsfc.ir/article_14924.html
Bush, T. (2006). Theories of Educational Management. International Journal of Educational Leadership Preparation, 1(2), n2. https://eric.ed.gov/?id=EJ1066693
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications. https://eduq.info/xmlui/handle/11515/19498
Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 39(3), 124-130. http://dx.doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications. https://cir.nii.ac.jp/crid/1570291224971344640
Gall, M. D., Borg, W. R., & Gall, J. P. (1996). Educational research: An introduction. Longman Publishing. https://psycnet.apa.org/record/1996-97171-000
Ghoraishi Khorasgani, M., Janavi, E., & Nazarzadeh Zare, M. (2021). Explaining the Phenomenon of Scientific Formalism in Iran’s Academic System: Factors and Solutions. Journal of Science and Technology Policy, 14(2), 51-66. https://doi.org/10.22034/JSTP.2021.14.2.1306
Hatch, M. J. (2019). Organization theory: Modern, symbolic, and postmodern perspectives. South Asian Journal of Management, 26(4), 215-218. https://www.proquest.com/openview/f57dd62196b4bd3690cdd41de25526a4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=46967
Hosseini, S. H., & Tavakol, M. (2023). Value-relevance of the social sciences field; thematic analysis of a case study of doctoral dissertations. Research and Planning in Higher Education, 27(2), 59-87. https://journal.irphe.ac.ir/article_703027_en.html?lang=fa
Index Global Innovation. (2020). The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation. WIPO, Geneva.
Janavi, E., & Shahmoradi, B. (2019). Determining Iran's Scientific Competi-tiveness Ranking Using Scientific Com-plexity index (A Comparative Study in Middle-Eastern Countries). https://doi.org/10.22070/rsci.2018.698
Ladner, S. (2016). Practical ethnography: A guide to doing ethnography in the private sector. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315422251
Landreman, L. M. (2005). Toward social justice: A case study of multicultural practice in higher education. University of Michigan. https://www.proquest.com/openview/490c0546c03a3ca3776ebf1435380647/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
Larson, C. L. (2010). Responsibility and Accountability in Educational Leadership: Keeping Democracy and Social Justice Central to Reform. Scholar-Practitioner Quarterly, 4(4), 323-327. https://eric.ed.gov/?id=EJ942990
Macfarlane, B. (2006). The academic citizen: The virtue of service in university life. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203003442
Mohammadian Sharif, K., Salimi, J., Azizi, N., & Mohammadi, S. (2020). Structural origins of the academic corruption in higher education in Iran. Journal of Educational Sciences, 27(2), 159-182. https://doi.org/10.22055/EDUS.2021.33499.3031
Nazarzadeh Zare, M., & Mohammadi, S. (2020). Recruiting Graduates of Insider at University: Challenge or Opportunity? Journal of Science and Technology Policy, 13(1), 91-104. https://doi.org/10.22034/JSTP.2020.12.1.1155
Pandeli, J., Sutherland, N., & Gaggiotti, H. (2022). Organizational ethnography: an experiential and practical guide. Routledge. https://cir.nii.ac.jp/crid/1130294396581648409
Patton, L. D., & Croom, N. N. (2017). Critical perspectives on Black women and college success. Taylor & Francis. https://doi.org/10.4324/9781315744421
Powell, W. W., & DiMaggio, P. J. (2012). The new institutionalism in organizational analysis. University of Chicago press. https://nyuscholars.nyu.edu/en/publications/the-new-institutionalism-in-organizational-analysis
Salami, R., Mirzaei, H., & Safardoust, A. (2017). Moving towards a Knowledge-based Economy by Examining the Internal Relationship between the Input and Output Dimensions of the Global Innovation Index. Roshd-e- Fanavari, 13(51), 16-25.
Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership (Vol. 2). John Wiley & Sons. https://www.ethixbiz.com/s/Schein-E-Organizational-Culture-and-Leadership.pdf
Shafaii Moghaddam, E., & Niazi, M. (2023). Investigation the rate of postgraduate studentsâ commitment to academic and post academic norms. Research and Planning in Higher Education, 27(2), 89-115. https://journal.irphe.ac.ir/article_703028_en.html?lang=fa
Silver, H. (2003). Does a university have a culture? Studies in Higher Education, 28(2), 157-169. https://doi.org/10.1080/0307507032000058118
Stensaker, B. (2015). Organizational identity as a concept for understanding university dynamics. Higher Education, 69, 103-115. https://doi.org/10.1007/s10734-014-9763-8
Stensaker, B., & Norgård, J. D. (2001). Innovation and isomorphism: A case-study of university identity struggle 1969–1999. Higher Education, 42, 473-492. https://doi.org/10.1023/A:1012212026597
Zare Bandadokouki, M. R. (2018). Study of Iran's Position in Global Innovation Indicators. 15th International Conference on Industrial Engineering, Yazd University,