ارائه مدل ساختاری تبیین فرسودگی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی بر مبنای باور آمیختگی اندیشه-کنش، کنترل عواطف و نشانگان وانمودگرایی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

 
متغیرهای روانشناختی در محیط­های دانشگاهی، که از نظر تفاوت­ های فردی و شخصیتی تنوع بسیاری دارند، موجب افزایش سازگاری دانشجویان می ­شود و عملکرد تحصیلی آنان را تحت تأثیر قرار می‏ دهد. هدف این پژوهش تعیین رابطه باور آمیختگی اندیشه-کنش و کنترل عواطف با علایم فرسودگی تحصیلی دانشجویان با واسطه­ گری نشانگان وانمودگرایی بود. روش پژوهش کمّی از نوع همبستگی و نمونه آماری آن شامل 250 نفر از دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه‌های استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 97- 1396 بود که به روش نمونه­ گیری خوشهای چند مرحله­ ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ ها از مقیاس کنترل عواطف ویلیامز و همکاران، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران، پرسشنامه باور آمیختگی اندیشه- عمل راچمن و مقیاس نشانگان وانمودگرایی کلانس استفاده­شد. داده­ ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، بوت استراپ و سوبل و از طریق برنامه نرم ­افزار SPSS و Amos تحلیل شدند. نتایج نشان داد که برازندگی مدل در اصلاح اولیه از طریق حذف مسیر غیرمعنادار تأیید می ­شود. متغیر کنترل عواطف و عامل‌های باور آمیختگی اندیشه- عمل در تعامل با نقش واسطه ­ای نشانگان وانمودگرایی در تبیین فرسودگی تحصیلی دانشجویان نقش دارند که در مجموع، 45 درصد از واریانس فرسودگی تحصیلی از طریق متغیرهای مدل تبیین می ­شود. اثر مستقیم کنترل عواطف، باور آمیختگی اندیشه-کنش اخلاقی، باور آمیختگی اندیشه- کنش احتمال برای خود و نشانگان وانمودگرایی در برآورد فرسودگی تحصیلی دانشجویان معنادار است. اما اثر مستقیم خرده مقیاس باور آمیختگی اندیشه-عمل احتمال برای دیگران معنا‌دار نیست. اثر غیرمستقیم باور آمیختگی اندیشه-عمل اخلاقی با میانجیگری نشانگان وانمودگرایی و کنترل عواطف بر میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان معنا‌دار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a structural model to explain academic Burnout of medical sciences students based on thought action fusion, emotion control and imposter syndrome

نویسندگان [English]

  • Ali Afshari 1
  • Mozaffar Ghaffari 2

1 Assistant professor, Department of Psychology, Maraghe University, Maraghe, Iran.

2 Assistant professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran.

چکیده [English]

Psychological variables in university environments which are diverse in terms of individual and personality differences increase student adaptability and affect their academic performance. The purpose of this study was to determine the relationship between the thought action fusion and emotional control with the symptoms of academic burnout in students through the mediation role of imposter syndrome. Research method was quantitative correlational. The statistical sample of this study was 250 students of medical sciences universities of West Azarbayjan province during 2018-19 school year. Students were selected by multistage cluster sampling. To collect the data, Williams et al  emotional control scale, Bresu et al  academic burnout inventory, Rachman thought action fusion questionnaire, and the Clans' imposter syndrome scale were used. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient, bootstraping and Sobel, using SPSS and Amos software. The results showed that the fitness of the model in the initial correction was confirmed by the non-significant route elimination. The variable of emotional control and factors of thought action fusion in interacting with the mediating role of imposter syndrome play a role in explaining the academic burnout of students. A total of 45% of the variance of academic burnout is explained through the variables of the model. The direct effect of emotional control (-0.22), the moral thought action fusion (0.902), thought action fusion for themselves (0.138) and imposter syndrome (0.517) in estimating student's academic burnout was significant. However, thedirect effect of the subscale of the belief in the mixing of thought-action was not probable for others. The indirect effect of the hought action fusion with the mediating role of imposter syndrome (t-value = 3.172) and emotional control (t-value = 2/029) on students' academic burnout was significant.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thought action fusion
  • Emotional control
  • Academic Burnout
  • Imposter syndrome
1. Abbasi, M., Dargahi, S.H., MohammadAlipour, Z., & Mehrabi, A.R. (2015). The role of student's stressors in predicting procrastination and academic burnout in nursing students. Iranian Journal of Medical Education, 15, 303-293 (in Persian).
2. Alipour Dolatabad, A. (2012). The relationship between dimensions of perfectionism and conditional self-esteem with the dimensions of pretentiousness in postgraduate students of Islamic Azad University, Yasuj Branch. M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Yasuj Branch (in Persian).
3. Amini, R., Dolatshahi, B., & PourShahbaz, A. (2011). The role of thought-action confusion in explaining obsessive-compulsive symptoms. Journal of Cognitive Science, 13 (1), 25-34 (in Persian).
4. Ataei Moghanloo, R., Ataei Moghanloo, V., & Pishwai, M. (2015). Predicting generalized anxiety disorder based on variables of emotion regulation deficits, thought-action mixing and behavioral inhibition. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 23 (6), 689-677 (in Persian).
5. Austin, C.C., Clarke, E.M., Ross, M.J., & Taylor, M.J. (2009). Impostorism as a mediator between survivor guilt and depression in a sample of African American college students. College Student Journal, 43(3), 1094-1109.
6. BakhshiPour, A., Faraji, R., Narimani, M., & SadeghiMovahed, F. (2011). The relationship between thought-action disturbance content and clustering of obsessive-compulsive disorder symptoms in obsessive-compulsive patients. Journal of Behavioral Sciences Research, 9 (3), 174-164 (in Persian).
7. Berle, D., & Starcevic, V. (2005). Thought-action fusion: Review of the literature and future directions. Clinical Psychology Review, 25(3), 263-84.
8. Bravata, D.M., Watts, S.A., Keefer, A.L. et al. (2019). Prevalence, predictors, and treatment of impostor syndrome: A systematic review. Journal of General Internal Medicine, 35, 1-15.
9. Brown, P.C., May, R.W., Sanchez-Gonzalez, M.A., Koutnik, A.P., & Fincham, F.D. (2013). The relationship of school burnout, anxiety, and depressive symptoms with academic performance. Poster session presented at the 25th Annual Convention of the Association for Psychological Science, Washington, DC. 2013 May.
10. Caselman, T.D., SelfPatricia, A., & SelfAngela, L. (2006). Adolescent attributes contributing to the imposter phenomenon. Journal of Adolescence, 29, 395-405.
11. Clance, P.R., & Imes, S.A. (1978). The imposter phenomenon in high achieving woman: Dynamics and therapeutic interventions. Psychotherapy: Theory, Research, and Practice, 15, 241-247.
12. Clance, R.R., & O-Toole, M.A. (1988). Imposter phenomenon: An internal barrier to empowerment and achievement. Women and Therapy, 6(51), 64.
13. Coffey, M. (1999). Stress and burnout in forensic community mental health nurses: An investigation of its causes and effects. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 6, 433-443.
14. Dehghani, Y., Golestaneh, S.M., & Zangoui, S. (2017). The effect of emotion regulation training on academic burnout, social acceptance and emotions in students with learning disabilities. Applied Psychology, 12 (6), 95-86 (in Persian).
15. Esfandiyari Bayat, S., Abbasi, E., & Sadighi, H. (2018). Perceptions of classroom assessment environment and its role in agricultural students’ academic achievement: The mediating role of self-directed learning. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 23 (4), 27-44 (in Persian).
16. Evans, D.W., Hersperger, C., & Capaldi, P.A. (2011). Thought-action fusion in childhood: Measurement, development, and association with anxiety, rituals and other compulsive-like behaviors. Child Psychiatry and Human Development, (42)1, 12-23.
17. Ghadampour, E., Farhadi, A., & Naghibeiranvand, F. (2016). The relationship among academic burnout, academic engagement and performance of students of Lorestan University of medical science. Reserch in Medical Education, 8(2), 60-68 (in Persian).
18. Ghafari, M., & Rezai, A. (2014). Investigating the relationship between cognitive emotion regulation strategies and thought-action fusion beliefs with students' concerns. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 12 (12), 90-975 (in Persian).
19. Gross, J.J., & Munoz, R.F. (1995). Emotion regulation and mental health. Clinical Psychology, 5(2), 151-64.
20. Hashemi, S., Hashemi, Z., & Naghsh, Z. (2018). The mediating role of the achievement emotions in the relationship between class psychosocial climate and academic burnout. Journal of Research in Educational Systems, 12(43), 131-146 (in Persian).
21. Hazlett-Stevens, Zucker, H., & Craske, M. (2002). The relationship of thought–action fusion to pathologicial worries and generalized anxiety disorder. Behavior Research and Therapy, 40, 1199-1204.
22. Holmes, S., Kertay, L., Adamson, L., Holand, C., & clance, P. (1993). Measuring the impostor phenomenon: A comparison of clances IP scale and Harveys IP scale. Journal of Personality Assessment, 60, 48-59.
23. Hosseini Largani, M. (2017). Analysis of student's academic burnout in Iran's public higher education system: Identification of determinants and strategies. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 23 (3), 43-69 (in Persian).
24. Jamali, M., Kiamenesh, A.R., & Bagheri, F. (2017). Structural patterns of achievement goals, academic burnout, and academic performance: Investigating the mediating role of self-regulated learning. Knowledge and Research in Applied Psychology, 18 (2), 92-82 (in Persian).
25. Kamalpour, S., Azizadeh Forouzi, M., & Tirgari, B. (2016). The relationship between resiliency and academic burnout in nursing students. Development of Medical Education, 13 (5), 487-476 (in Persian).
26. Kananifar, N., Seghatoleslam, T., Atashpour, S.H., Hoseini, M., Bin Habil, M.H., & Danaee, M. (2015). The relationships between imposter phenomenon and mental health in Isfahan Universities students. International Medical Journal, 22(3), 144-146.
27. Livesley, W.J. (2001). Handbook of personality disorders: Theory, research, and treatment. Guilford Press. New York, 380-1.
28. Masalach, C., Schaufeil, W.B., & Liter, M.P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397- 422.
29. Maslach, C., & Jakson, S.E. (1984). Burnout in organizational setting. Applied Social Psychology Annual, 5,133-153.
30. May, R.W., Sanchez-Gonzalez, M.A., Brown, P.C., Koutnik, A.P., & Fincham, F.D. (2014). School burnout and cardiovascular functioning in young adult males: A hemodynamic perspective. Stress, 1, 79-87.
31. Mehrabizadeh Honarmand, M., Basaknejad, S., Shehni Yeylagh, M., Shokrkon, H., & Haghighi, J. (2005). Investigation of simple and multiple relationships fear of success, self-esteem, perfectionism and fear of negative evaluation with predictive syndrome in postgraduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz. Journal of Educational and Psychological Sciences, 12 (3), 1-24 (in Persian).
32. Muris, P., Meesters, C., Rassin, E., Merckelbach, H., & Campbell, J. (2001). Thought-action fusion and anxiety disorders symptoms in normal adolescents. Behavior Research Therapy, 39, 843-52.
33. Naami, A.Z. (2009). The relationship between quality of learning experiences and academic burnout in postgraduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz. Journal of Psychological Studies, 5 (3), 20-32 (in Persian).
34. Nabors, L.A., & Lahmkuhl, H.D. (2004). Children with chronic medical conditions: Recommendations for school mental health clinicans. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 16, 1-15.
35. Narimani, M., AliSari Nasirloo, K., & Musazadeh, T. (2014). Comparison of the effectiveness of emotion focused education and impulse control on academic burnout and positive and negative affect in students with learning disabilities. Learning Disabilities, 3 (10), 79-99 (in Persian).
36. Parkman, A. (2016). The imposter phenomenon in higher education: Incidence and impact. Journal of Higher Education Theory and Practice, 16(1), 51-60.
37. Rachman, S., & Shafran, R. (1999). Cognitive distortions: Thought–action fusion. Clinical Psychology & Psychotherapy, 6(2), 80-5.
38. Rostami, Z., Abedi, M.R. & Schaufeli, W.B. (2012). Dose interest predicts academic burnout?. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(9), 12-20
39. Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Leskinen, E., & Nurmi, J. (2009). School-burnout inventory (SBI): Reliability and validity. European Journal of Psychological Assessment, 25(1), 48-57.
40. Saarni, C., Mumme, D.L., & Campos, J.J. (1998). Emotional development: Action, communication, and understanding. In W. Damon & N. Eisenberg (Eds.). Handbook of Child Psychology (pp. 237-309). Wiley: New York.
41. Schaufeli, W.B., & Baunk, B.P. (2002). Burnout: An overview of 25 years of research and theorizing in m.j. schabracq, j.a.m ninnubst, & c.l.cooper (Eds). Handbook of work and healthpsychology chichestev: wiley.
42. Shehni Yeylagh, M., & Bassak Nejad, S. (2007). The relationship between different Types of self-defense strategies with predictive syndrome in postgraduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz. Clinical Psychology and Personality, 1 (25), 74-61 (in Persian).
43. Tahmasebian, H.O., Khazaei, H.O., Arefi, M., Saeidipour, M. & Hosseini, S.A. (2014). Normalization of emotion control scale test. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences, 18 (6), 354-349 (in Persian).
44. Thompson, R.A. (1994). Emotion regulation: A theme in search of definition. The development of emotion regulation: Biological and behavioral considerations. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59, 25-52.
45. Thompson-Hollands, J., Farchione, T.J., & Barlow, D.H. (2013). Thought-action fusion across anxiety disorder diagnoses: Specificity and treatment effects. Journal Nervous Mental Disorder, 201(5), 407-13.
46. Tice, D.M., & Bratslavsky, E. (2008). Giving in to feel good: The place of emotion regulation in the context of general self-control. Psychological Inquiry, 11,149-59.
47. Toppinen-Tanner, S.A., Ojaarvi, A., Vaananen, R., Kalimo, R., & Jappinen, P. (2005). Burnout as a predictor of medically certified sick-leave absences and their diagnosed causes. Behavioral Medicine, 31, 18-27.
48. Villwock, J., Sobin, L.B., Koester, L.A., & Harris, T.M. (2016). Impostor syndrome and burnout among American medical students: A pilot study. International Journal of Medical Education, 7, 364-369.
49. Want, J., & Kleitman, S. (2006). Imposter phenomenon and self- handicapping: Links with parenting styles and self- confidence. Personality and Individual Differences, 40 (5), 961- 971.
50. Zhao, X., & Ding, S.H. (2019). Phenomenology of burnout syndrome and connection thereof with coping strategies and defense mechanisms among university professors. European Journal Investigation Health Psychology Education, 10, 82-92.