تأملی بر برنامه درس آشنایی با معماری اسلامی از منظر فهم دانشجویان کارشناسی معماری از این مفهوم

نویسندگان

1 دانشکده معماری دانشگاه هنر، تهران

2 پژوهشگر دکتری رشته معماری دانشگاه هنر، تهران

چکیده

 بر اساس برنامه آموزشی رشته معماری، درس آشنایی با معماری اسلامی تنها درسی است که درباره آموزش معماری اسلامی در دانشکده ­های معماری ایران است. آشنایی با مفاهیم معماری اسلامی، درک مشخصات و کیفیات فضایی این نوع معماری، آشنایی با اصول و مبانی حاکم بر طرح بناها در این معماری و هویت بخشیدن به طراحی معماری دانشجویان از اهداف کلی ارائه این درس است. علی ­رغم اینکه این درس بر اساس برنامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به ­صورت مشترک برای تمام دانشجویان معماری ارائه می ­شود و انتظار می­ رود دانشجویان به شناخت نسبی از مفاهیم مشخص شده در برنامه دست یابند، شواهد نشان می­ دهد که در این درس درک یکسانی درباره مطالب صورت نمی­ گیرد. بنابراین، می ­توان از میزان وفاق برنامه در دستیابی به اهداف خود در ایجاد شناخت معماری اسلامی در دانشجویان معماری پرسید. در این مطالعه با طی روند تحقیق تحلیلی، اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ­ای و پرسشنامه گردآوری شد. برای ارزیابی نهایی الگوی عملیاتی تحقیق و تعیین رابطه وابستگی بین متغیرها، از روش چند متغیره الگوسازی معادله­ های ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که گستردگی مباحث اشاره شده در سرفصل و تنوع مطالب مورد بحث و نبود تصویری روشن از مفهوم معماری اسلامی، از عوامل مهم در عدم فهم کامل دانشجویان از مفاهیم مورد انتظار برنامه است. بر اساس نتایج به ­دست آمده بازنگری در محتوای این درس و تأکید بر وجه تاریخی مفهوم معماری اسلامی در دوره کارشناسی معماری ضروری به نظر می­ رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A reflection on History of Islamic Architecture Introduction course via undergraduate students perspective from concept of Islamic architecture

نویسندگان [English]

  • Nadiye Imani 1
  • Hamed Beyti 2

1 Faculty of Architecture, University of Art, Tehran

2 PHD Student in Architecture, Faculty of Architecture, University of Art, Tehran

چکیده [English]

According to Architecture curriculum, the History of Islamic Architecture Introduction is the only course in architecture curriculum in Architecture Faculties that is about Islamic architecture. The overall objectives of the course are: familiarity with the concept of Islamic architecture, understanding spatial characteristics and special qualities of this type of architecture, being familiar with principles of designing this type of architecture and giving identity to students’ architecture design. Although the course is approved by the Ministry of Science, Research and Technology and offered for all architecture students and students are expected to achieve a relative understanding of the concepts outlined in the course,   the evidence suggests that the students do not get the common understanding of the content. Thus, program's consensus to achieve its goals in creating Islamic architectural knowledge in architecture students can be questioned. Using an analytic research method, the present study gathered the required information through library studies and questionnaires. For the final evaluation of the operational pattern of research and the determination of the dependency relationship between the variables, a multivariate Structural Equation Modeling was used. The results showed that the diversity of the topics which referred to the topics of curriculum and the lack of perception from the expected concepts of “Islamic Architecture” are important factors in the lack of complete understanding of students from the expected implications of the program. Based on the results, the review of the content of this course and the emphasis on the historical aspect of the concept of Islamic architecture in the undergraduate architecture seems necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural education
  • Historical architecture Education
  • course content
  • Islamic architecture
  • Curriculum
1. Alayi, A. (2006). Teaching of history of architecture in the world. Journal of Farhangestane Honar (6), 28-45 (in Persian).
2. Alayi, A. (2007). Teaching of history of architecture in the world. Journal of Farhangestane Honar (6), 65-79 (in Persian).
3. Anstis, D.F. (1981). Architectural history and the student architecture. A Symposium, Society of Architectural Historians, 26, 181-184.
4. Bay, V.A. (1998). Evaluation of compliance of Persian book illustrations in Educational Technology Students. B.C. curriculum. University of Tarbiyat Moallem (in Persian).
5. Betts, R. (1980). Historical Determinism, or Historical Precedent Be Damned,”Journal of Architectural Education 34 (Fall 1980): 3-6.
6. Chewning, J. A. (1990). The teaching of architectural history during the advent of modernism, 1920s-1950s. Studies in the History of Art, 35, 101-110, Symposium Papers XIX: The Architectural Historian in America.
7. Creese, W. (1980). Reflections on how to/how not to teach history. Journal of Architectural Education, 34, 20-21.
8. Gayyumi Bidhendi, M. (2006). Architectural education in the pre modern era based on the memorial. Journal of Soffeh, (42) 64-85 (in Persian).
9. Gayyumi Bidhendi, M. (2011). Speeches reported in the foundations and history of architecture and art. Entasharat Elmi and Farhangi Press.
10. Goleyjani Mogadam, N. (2005). The history of Iranian architecture. University of Tehran Press (in Persian).
11. Hancock, J.E. (1982). Past futures and future pasts. Journal of Architecture Education, 36, 26-33.
12. Hoseynpour, M., Shariatmadari, A., Naderi, E., & Seyf Naragi, M. (2007). Attitude of educational experts in curriculum and academic programs in the field of higher education degree in elementary education experts in Iran. Research Journal of Science and Research in Education, (15), 118-138 (in Persian).
13. Hubbard, W.Q. (1980). History synchrony. Journal of Architectural Education, 22-34.
14. Imani, N. (2004). Islam and architecture. P.H.D curriculum.
15. Jafari Harandi, R., Mirshah, S.E., & Liyagatdar, M.J. (2008). A comparative study of public education in the curriculum elements in Iran and several other countries. Research Journal of Education Studies and Psychology, (15), 235-260 (in Persian).
16. Kiyani, M. (2005). Islamic architecture, word or concept. Abadi Journal, (48), 4-5 (in Persian).
17. Lynn Batie, D. (1996). The incorporation of construction history into architectural history education: The HISCON interactive computer program. A Dissertation, Submitted to the Office of Graduate of Texas A&M University.
18. Macala, C.B. (2008). Foundations, science, history, nature and validity of historical knowledge. Translated by Ahmad Golmohamadi, Ney Press (in Persian).
19. Maleki, H. (2005). Curriculum, Instruction act. Payam Andishe Press (in Persian).
20. Maleki, H. (2007). Basics Curriculum. Samt Press (in Persian).
21. Moazzemi, M. (2008). Introduction to Islamic Architecture Course position in the curricula of architecture with emphasis of experiences of other countries in the field of architectural history education. Third Education of Architecture Symposium, University of Tehran, Faculty of fine arts (in Persian).
22. Momeni Kahnamouyi (2011). Pathology of curriculum evaluation in higher education. Research Journal of Teaching Strategy, (2), 95-100 (in Persian).
23. Morgenthaler, H. (1995). Chronology versus system: Unleashing the creative potential of architectural history. Journal of Architectural Education, 48, 218-226.
24. Morris, E.K. (1980). Teaching history typologically. Journal of Architectural Education, 34(1), 27-28.
25. Sekler, E.F. (1967). Architectural history and the student architect – a symposium. Society of Architectural Historians, 26, 192-196.
26. Speck, L.W. (1980). Mainstream is almost all wrong. Journal of Architectural Education, 34, 11-14.
27. Stem, R.A.M. (1981). Architecture, history, and historiography at the end O. the modernist era. In History in. of. and for architecture, ed. John E. Hancock (Cincinnati: University of Cincinnati Publications, 1981), 34-43.
28. Wiebenson, D.L. (1977, October). Report on architectural history education in schools of architecture. Society of Architectural Historians Education Committee, Chicago: Photocopied.
29. Zargar, A. (1995). The place of architectural history courses in architecture education. Research Journal of Soffeh, 5 (19, 20), 36-43 (in Persian).