توسعه دیپلماسی علم و فناوری در ایران و تأثیرات نظام آموزش عالی بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران،

10.22034/irphe.2017.707074

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه ­های توسعه دیپلماسی علم و فناوری در کشور ایران، بررسی وضعیت موجود آنها و شناسایی عوامل و ملاکهای ارتقا دهنده تأثیر نظام آموزش عالی بر آنها بود. روش پژوهش از نوع کاربردی و نحوه جمع‌آوری اطلاعات از نوع آمیخته اکتشافی بود و به ­طور متوالی ابتدا از روش کیفی (مصاحبه نیمه ساختاریافته) و سپس روش کمّی (پرسشنامه محقق ساخته) استفاده شد. نمونه­ گیری مصاحبه به روش هدفمند بود. جامعه آماری بخش کمّی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی(253 نفر) بودند. برای تجزیه و تحلیل داده­ های مصاحبه از روش تحلیل ساختاری، در پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی وضعیت موجود مؤلفه­ ها از آزمون t تک نمونه ­ای استفاده شد. نتایج این پژوهش تعداد 3 بعد و 30 مؤلفه را برای توسعه دیپلماسی علم و فناوری در کشور و 5 عامل و 21 ملاک را برای افزایش میزان تأثیر نظام آموزش عالی در آن تبیین می­ کند. پیشنهاد اصلی برای آموزش عالی و سیاست خارجی، توسعه زیرساختها و ارتقای توافقنامه ­های بین ­المللی در میان دانشگاهها و یافتن راه­ حلی برای چالشهای مشترک به ­ویژه در میان کشورهای همسایه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Science and technology diplomacy improvement and the Impact of higher education

نویسندگان [English]

  • talieh moghimi 1
  • Hamidreza Arasteh 2
  • Kamran Mohamadkhani 3

1 Doctoral Student, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Professor, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

This purpose of this study was to identify factors for developing science and technology diplomacy, assessing current situation and identification of factors and indicators for improving science and technology diplomacy. An applied and mixed research method was chosen for this study. Continuosly qualitative method (semi-structured interview) and a quantitative method (researcher-made questionnaire) were used. A purposive sampling method was chosen for this study. The statistical population in quantitative section was T. N. Toosi University of Technology Faculty members (n=253.  A  Structural analysis method was used for analysis of interviews. An exploratory factor analysis method was used for analysis of questionnaires data and one-sample t-test for examine current status. The results explained 3 dimensions and 30 components for the development of science and technology diplomacy, and 5 factors and 21 criteria for increasing the impact of higher education system on science and technology diplomacy in Iran. The main suggestion for higher education and foreign policy are developing infrastructure and upgrading the international agreements among universities, finding solution for shared challenges especially among neighbor’s countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diplomacy
  • Science diplomacy
  • Higher education
  • T.N. Toosi University of Technology