بررسی جریان ارتباطات علمی دانشگاه, صنعت و دولت در ایران بر اساس مدل مارپیچ سه گانه در حوزه ی کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

10.22034/irphe.2017.707074

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر تعیین سهم نهادهای سه گانه ی دانشگاه, صنعت و دولت و بررسی تعاملات این سه نهاد در تولیدات علمی سال های 2011 الی 2015 کشور ایران در پایگاه وب آوساینس در حوزه ی کشاورزی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه ی گردآوری داده ها از تحقیقات توصیفی و پیمایشی با رویکرد تحلیل انتشارات است، جامعه پژوهش کلیه ی مقالات سال های 2011 الی 2015 حوزه کشاورزی در پایگاه وب آوساینس می باشد. تعامل علمی متغیر مورد نظر در این پژوهش است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  TH.exe و پایگاه وب آوساینس استفاده شده است. نتایج نشان داد که بیشترین تولیدات علمی ایرانیان در حوزه کشاورزی توسط نهاد دانشگاه و کمترین آن توسط نهاد دولت بوده است و همچنین بررسی تعاملات نیز نشان دادند که بیشترین تعامل بین دو نهاد دانشگاه و صنعت و کمترین آن بین دو نهاد صنعت و دولت می باشد. شاخص T(UIG) ایران 4/17- محاسبه شد که نشان دهنده ی آن است با وجود این که همکاری نهادهای سه گانه در ایران به طور کل ضعیف است اما طی سال های اخیر روندی رو به رشد داشته است, همین شاخص برای حوزه ی کشاورزی طی 5 سال گذشته 9/16-  محاسبه شده که نشان می دهد که 1/4 مقالاتی که تا به حال به صورت مشترک توسط سه نهاد دانشگاه, صنعت و دولت منتشر شده است متعلق به 5 سال گذشته ی حوزه ی کشاورزی می باشد و این بدان معناست که حوزه کشاورزی در ایران جزو چند رشته ی اول است که بیشترین تعامل سه گانه در آن صورت می پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A research on Scientific Communications between University, Industry and Government in Iran based on Triple Helix Model in the Field of Agriculture

نویسندگان [English]

  • forough sobhani
  • saeede ebrahimi
  • abdolrasool jowkar

shiraz university

چکیده [English]

The main purpose of this research is using the triple helix model as an index for evaluating the interactions to determine the share of triple institutions of universities, industry and government as well as investigating the interactions of these three institutions in scientific productions since 2011 to 2015 in Iran in Web of Science in the field of agriculture.

This research, in terms of purpose is as a practical; and regarding the gathering data is a descriptive- survey research and with the approach of publication analysis. Scientific interaction is as the considered variable in this study.

 According to the obtained results, the most Iranian scientific productions in the field of agriculture is made by university institution and the least has been made by the government institution. In addition investigating the interactions showed that the most interaction is between two institutions of university and industry and the least is attributed to two institutions of industry and government.

The Iranian index of T(UIG) was calculated -4.17. It shows that although the cooperation between the triple institutions in Iran is in a weak level but during the current years has a growing trend. This index for the agriculture area during the last 5 years has calculated -9.16 that suggests 1.4 jointly published articles by three institutions of university, industry and government refers to 5 previous years in the field of agriculture. It means that the agriculture area in Iran is as one of the fields in which the most triple interaction is made in that.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web of Science data basis
  • scientific interaction
  • university
  • government
  • industry
  • agriculture
  • triple helix model