نویسنده

گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

آموزش ­عالی همانند بسیاری از کالاها و خدمات کالایی اقتصادی است که خانوارها با توجه به درآمد خود در برابر مصرف آن حساسیت نشان می‌دهند که این حساسیت خود شاخصی برای ارزیابی کشش درآمدی خانوار برای تقاضای آموزش‌عالی است. بنابراین، در این مطالعه به نگرش خانوارها به آموزش عالی توجه شد هدف اصلی مطالعه محاسبه کشش درآمدی تقاضای آموزش­عالی برای خانوارهای ایرانی بود و اینکه آیا آموزش­عالی از نظر خانوارهای ایرانی کالایی لوکس، ضروری یا پست است. با استفاده از روش کمّی و بهره­گیری از داده­های مرکز آمار ایران کشش درآمدی تقاضای آموزش عالی برای خانوارهای شهری و روستایی طی سالهای 1384 تا 1391 و به تفکیک دهکهای درآمدی برای سال 1391 محاسبه شد. نتایج نشان داد که هر چه به دهکهای درآمدی بالاتر می­رویم، آموزش عالی از کالایی لوکس به کالایی ضروری برای خانوارهای ایرانی تبدیل شده است و فرضیه اصلی این مقاله نیز تأیید می­شود. همچنین در طول زمان آموزش عالی به کالایی ضروری برای خانوارهای شهری و روستایی تبدیل شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Higher education income elasticity demand for Iranian households

نویسنده [English]

 • Mohammad Javad Salehi

Department of Economics of Higher Education and Manpower, Institute for Research and Planning in Higher Education

چکیده [English]

Higher education is an economic good like other goods and services that households, according to their income, have sensitivity to it. This sensitivity is an indicator for assessing household elasticity income for higher education demand. Therefore, in this study the attitude of households toward higher education was examined. The main objective of this study was to calculate higher education income elasticity demand for Iranian households.  The major question was: is higher education a kind of luxury, necessary or inferior good for Iranian households? By using a quantitative method and utilizing data from Statistic Center of Iran, the income elasticity demand for   urban and rural households during 2005-12 was calculated for 2012 by income deciles. The results showed that the higher the income growth, higher education as luxury goods has become an essential commodity for Iranian households. Consequently, the major hypothesis of this study is accepted. In addition, over time higher education has become an essential commodity for urban and rural households.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Higher Education
 • Income elasticity demand
 • Household expenditure basket
 • Iran
 1. 1. Abounouri, E., & Iraji, F. (2006). Cost structure of households in Khorasan province and its comparison with the whole country. Quarterly Journal of Knowledge and Development, (16) (in Persian).
 2. 2. Ansari, A., & Mohammadi, T. (2010). Grouping urban households and analyzing their demand for education. Education Quarterly, (1) (in Persion).
 3. 3. Dax, P. (1987). Estimation of income elasticities from cross section data. Applied Economics.
 4. 4. Ghorouri Nakhjavani, A. (2005). Poverty in Iranian households. Social Welfare Quarterly, 4 (17) (in Persian).
 5. 5. Giles, D.E.A., & Hampton, P. (1985). An Engel curve analysis of household expense.
 6. 6. Khodadad, F., & Heydari, Kh. (2011). The role of education in Iranian household ’s expenditure basket. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 1 (2) (in Persian).
 7. 7. Massel, B.F. (1967). Consistent estimation of expenditure elasticities from cross- section data on households producing partly for subsistence. England: food Research Institute. Stanford University.
 8. 8. Mollaie, M., & Moradi, H. (2010). Investigating and comparison of commodity consumption of Iranian households. Social Welfare Quarterly,10 (37) (in Persian).
 9. 9. Naderi, A. (2004). Education economics. Tehran: Yastaroun (in Persian).
 10. 10. Prais, S.J. & Houthakker, H.S. (1971). The analysis of family budgets. Cambrige.
 11. 11. Salehi, M. (2014). The share of higher education in the cost basket of Iranian households. Research Project: Institute for Research and Planning in Higher Education (in Persian).
 12. 12. Sarpkaya, R. (2010). Factors affecting individual education demand at the entrance to university educational sciences: Theory & Practice. 475-488.
 13. 13. Statistical Center of Iran) 2005-2012). Investigation results from the cost and income of the urban and rural households.