شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر سرقت علمی دانشجویان دانشگاه اصفهان

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری آموزش مجازی دانشگاه کازان روسیه

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

توسعه گسترده فناوریها در محیطهای علمی ضمن داشتن پیامدهای مثبت آسیبهایی نیز دارد که یکی از آنها پدیده سرقت علمی است. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر سرقت علمی دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان بودند که 300 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی نسبتی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به کمک متخصصان و تحلیل عاملی تأیید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ(86/0) محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی به روش مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که مدرک گرایی و توجه زیاد به نمره اولین و مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر سرقت علمی دانشجویان است؛ سایر عوامل تأثیرگذار به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: نبود احساس خودکارآمدی در دانشجویان در انجام دادن پژوهش و نوشتن گزارشهای علمی، نبود سازکارهای مناسب برای تشخیص و تنبیه سارقان علمی، عوامل اجتماعی- فرهنگی، آموزشهای ناکافی قبلی در باره چگونگی اسناددهی و شناسایی انواع سرقت علمی در دوران دبیرستان یا در آموزشهای غیررسمی، تشخیص ندادن سرقت علمی دانشجویان از سوی استادان و واکنش نشان ندادن به آن، عوامل فشار، آموزشهای ناکافی در دانشگاه برای شناساندن و نحوه پیشگیری از سرقت علمی، نداشتن ترس از تنبیه و مواخذه شدن و وجود داشتن فضاهای مجازی و الکترونیکی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the effective factors affecting the students’ plagiarism in Isfahan University

نویسندگان [English]

  • Bibi Eshrat Zamani 1
  • Seyed Amin Azimi 2
  • Nasim Soleymani 3

1 Faculty of Education, Isfahan University

2 Ph.D. Student, Cauzan University, Russia

3 MA Educational Planning, Isfahan University

چکیده [English]

Widespread development of new technologies in academic environment has caused positive outcomes and negative effects. One of the negative effects is the phenomena of plagiarism. The purpose of this study was to identify and prioritize main factors affecting the plagiarism of students in Isfahan University. The research method was descriptive survey and applied one. Statistical population included all students of Isfahan University. A sample of 300 students was randomly selected by proportional method. Data collection instrument included a researcher made questionnaire. The validity of questionnaire was evaluated by specialists and its reliability was determined by Cronbach's alpha coefficient (.86) Varimax rotation explorative factor analysis was used to identify the main factors. The results indicated that the first most important factor for students' plagiarism was getting good grades. Other influencing factors in order of importance are as follows: lack of students' self efficacies in writing scientific reports and doing research jobs, lack of appropriate mechanisms for identification and punishment of plagiarists, social-cultural factors, lack of students' previous knowledge about citations and awareness of plagiarism in high schools and their informal education, deficiency of faculty members in identifying plagiarism and reacting to it, pressure factors, lack of education in universities regarding identification and prevention of plagiarism, no fear of punishment and inquiry, and having access to virtual and electronic environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plagiarism
  • attitudes
  • Students of Isfahan University
  • Effective Factors on Plagiarism