بررسی مقایسه ای وضعیت موجود و مطلوب آزمونهای دانشگاه باز و از دور از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور تهران

2 مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

3 مدرس دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

سنجش یادگیری در دانشگاه باز و از دور با ابزار آزمون به‌دلیل اشباع محیط از رسانه‌های دیجیتالی و تغییر نقشهای عوامل درگیر در چرخه یادگیری بسیار پیچیده است. هدف پژوهش حاضر بررسی
مقایسه‌ای وضعیت موجود و مطلوب آزمونهای دانشگاه باز و از دور از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور بود. پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی بود که در طراحی سؤال با مرکز آزمون دانشگاه همکاری داشتند، از این تعداد 286 عضو هیئت علمی
بر اساس جدول مورگان با روش تصادفی به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن با نظر متخصصان طراحی سؤال و استادان با سابقه دانشگاه تأیید شد و اعتبار درونی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 92/0 برای وضعیت موجود و 96/0 برای وضعیت مطلوب به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخصهای آماری توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آزمون t تک گروهی و مستقل استفاده شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که بین وضعیت موجود و مطلوب آزمونهای دانشگاه باز و از دور در محورهای هدف، طراحی، اجرا، تصحیح و بازخورد و مؤلفه‌های سه‌گانه هر کدام از این محورها تفاوت معناداری وجود دارد. بر این اساس، بازنگری در وضعیت موجود آزمونهای دانشگاه باز و از دور امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative survey of current and desired status in open and distance university tests: PNU faculty members’ perspective

نویسندگان [English]

  • Mehran Farajollahi 1
  • Reza Norouzzadeh 2
  • Fahimeh Alsadat Haghighi 3

1 Department of Humanities Sciences, Payame Noor University, Tehran

2 Institute for Research & Planning in Higher Education

3 Lecturer, Payame Noor University, Tehran

چکیده [English]

The assessment of learning in an open and distance university by testing instruments is a very complicated due to saturation of environment from digital media and changing role of involved factors in learning cycle. The purpose of this research was to comparatively evaluate the perspective of PUN faculty members about current and desired status of open and distance university tests. A descriptive survey method was used in this study. The statistical population included all faculty members who have cooperated with university testing center. A sample of 286 faculty members was randomly selected by using Morgan Table of Random Sample. A researcher made instrument was developed for this research. The content validity was determined by experts of question design and experienced faculty members. The reliability of questionnaire computed via Chronbach's Alpha for current situation(α = 0.92) and desired situation(α = 0.96). The data were analyzed by using descriptive statistics (such as means and standard deviations) and independent and single t tests. The findings indicated that there is a difference between the current and desired testing situations in open and distance universities in goals, design, application, correction, feedback and their three components. Accordingly, a review of current status of open and distance tests are necessary and inevitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open and Distance University
  • faculty members
  • test
  • question design