نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی

چکیده

تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی دانشگاهها فعالیتی پیچیده و تکمیل‌کننده زنجیره تبدیل ایده به فناوری است و به ثروت آفرینی، کارآفرینی و استقلال مالی دانشگاهها منجر می‌شود. هدف این پژوهش تعیین و تبیین عوامل برون‌سازمانی مؤثر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی و تبیین روابط بین این عوامل بود. نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و روش تحقیق ترکیبی (کمّی و کیفی) بود. جامعه آماری شامل مدیران ارشد، مدیران پژوهشی و فناوری و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، مدیران ارشد و مدیران پژوهشی و فناوری سازمانهای طرف قرارداد با این دانشگاه و همچنین، صاحبنظران مرتبط با موضوع بود. برای نمونه‏گیری در بخش کیفی از نمونه‏گیری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه‏گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد. ابزار جمع‏آوری اطلاعات شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقّق‏ ساخته بود. برای تعیین اعتبار ابزار اندازه‌گیری از اعتبار محتوایی و نیز دیدگاه شش نفر از متخصصان در این زمینه استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ عدد 9641/0 به‌دست آمد. اطلاعات برگرفته از مصاحبه‌ها با استفاده از کدگذاری دسته‌بندی و تحلیل شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‏های کمّی از آزمونهای آماری همچون آزمونهای تی، فریدمن و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان‌دهنده تأثیر عواملی برون‏سازمانی شامل نیروهای دولتی، نیروهای اقتصادی، نظام آموزشی، قوانین و مقررات کلان، پیشرفتهای فناورانه، رقبا و رقابت‌پذیری، مشتری‏مداری و مواردی دیگر در تجاری‏سازی نتایج پژوهشی بود. در تبیین روابط این عوامل، علاوه بر اولویت‏بندی آنها، نتایج نشان داد که اغلب عوامل رابطه همبستگی معناداری با یکدیگر دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

External organizational factors influencing commercialization of research results

نویسندگان [English]

  • Hosseinali Jahed 1
  • Hamidreza Arasteh 2

1 Ph. D. Graduate in Higher Education Administration from Islamic Azad University, Science and Research Branch. Assistant Professor, Islamic Azad University, Shahre-Rey Branch

2 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University

چکیده [English]

Commercialization of university research results is a complex activity and a chain completion of ideas into technology, leading to wealth’s creation, entrepreneurship and financial independence of the universities. The purpose of this article was to determine and describe effective external organizational factors in the commercialization of research results and explain the relationship among these factors. A mixed method was used to collect data and information for this research. The population included senior administrators, research and technology administrators and faculty members of Islamic Azad University (Science and Research Branch), organizations’ research and technology managers who were contract party with the university, and experts in the subject matter. Purposeful sampling and random stratified sampling methods were used for qualitative and quantitative parts respectively. The research instruments used for data collection were researcher made questionnaire and semi-structural interviews. To determine the validity of the measuring instrument, content validity and viewpoints of six experts and scholars were used. The reliability of questionnaire was determined by calculating the Cronbach's alpha coefficient (0.9641). Qualitative information generated from interviews were coded and analyzed, and t-Test, ANOVA, Friedman and Confirmatory Factor Analysis were used to analyze the quantitative data. Results showed that external organizational factors such as government forces, economic forces, educational system, macro laws and regulations, technological advances, competitors and competitiveness, customer oriented, and other factors are effective in commercialization of research results (p < 01/0). Results also revealed that most factors have significant relationships with each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • External Organizational Factors
  • Research Results
  • Higher Education