نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

یکی از مهم‌ترین تغییرات در حوزه آموزش در عصر اطلاعات شکل‌گیری نظام آموزش یادگیرنده‌محور در کنار نظام آموزش معلم‌محور و به‌عنوان مکمل آن است. ظهور آموزش‌ الکترونیکی زمینه را بیش از پیش برای کاربرد گسترده آموزشهای یادگیرنده‌محور و سایر تغییرات در رویه‌های آموزشی فراهم کرده است. بنابراین، شناخت درباره سازواری رفتار یادگیری الکترونیکی دانشجویان دانشگاهها بسیار ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پذیرش آموزش الکترونیکی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس بود. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 264 نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس و حجم نمونه 111 نفر بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود. پایایی ابزار سنجش با روش ضریب آلفای کرونباخ(6/0) و روایی آن با روش تحلیل عاملی انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که ویژگیهای فرد آموزش‌دهنده و مواد آموزشی از طریق سودمندی درک‌شده و خوشایندی نیز به‌طور مستقیم بر قصد استفاده از آموزش الکترونیکی اثر مثبت دارند. ضمن آنکه سودمندی درک‌شده از بین متغیرهای موجود بیشترین تأثیر را بر قصد استفاده از آموزش الکترونیکی دارد. این در حالی است که طراحی محتوای آموزشی بر سهولت استفاده درک شده اثرگذار نبوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

E-learning acceptance in higher education: Application of flow theory, technology acceptance model & e-service quality

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamid Khodadad Hoseiny 1
  • Ali Noori 2
  • Mohammad Reza Zabihi 3

1 Department of Management and Economics, Tarbiat Modares University

2 Ph.D Student, Department of Management and Economics, Tarbiat Modares University

3 Department of Accounting and Management, Islamic Azad University, Mashhad Branch

چکیده [English]

The emergence of learner-centered education beside the teacher-centered education is considered as a significant changes in the field of education in the information age. Manifestation of e-learning has developed a context for wide applications of learner-centered instructions and other changes in teaching methods. Thus, understanding of students’ e-learning adoption behavior among students in higher education is urgently needed. The purpose of this study was to evaluate acceptance e-learning by students in Tarbiat Modaress University. A survey method was used in this study. The statistical population included 264 students in Tarbiat Modaress University. A sample of 111 students was randomly selected. A questionnaire tool was used for data collection. The reliability of questionnaire was established by calculating the Cronbach's alpha coefficient (0.6) and its validity was determined by using factor analysis. The data were analyzed by using regression procedure. The results indicated that the instructor’ characteristics and teaching materials through perceived usefulness, and playfulness had directly and positive effect on intention to use e-learning. In addition perceived usefulness had greatest effect on intention to use e-learning. However, learning content design had no effect on the perceived ease of use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-learning
  • technology acceptance
  • Service Quality
  • Higher Education