نویسندگان

1 1. دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی یکی از جنبه‌های بهبود کیفیت دانشگاهی است. از این رو، شناسایی نیازهای توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی اهمیت زیادی دارد. هدف این پژوهش بررسی نظر اعضای هیئت علمی در باره نیازهای توسعه حرفه‌ای آنان و شیوه‌های برآوردن این نیازها بود. نیازهای توسعه حرفه‌ای در چهار حوزه مهارتهای آموزشی، پژوهشی، اجرایی و ارتباطی بررسی شد. این پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها از نوع تحلیلی، توصیفی بود. جامعه مورد مطالعه شامل اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم تربیتی و روانشناسی، مهندسی برق و کامپیوتر و علوم پایه یک دانشگاه بزرگ دولتی به تعداد 104 نفر بود. از این تعداد 50 نفر با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و شامل دو بخش مهارتهای توسعه حرفه‌ای و شیوه‌های برآوردن نیازها بود. برای تعیین روایی از دیدگاههای چهار نفر از استادان و برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد. پرسشنامه مهارتهای توسعه حرفه‌ای در سطح موجود با ضریب آلفای 92/. و در سطح مطلوب با ضریب آلفای 98/0 و پرسشنامه شیوه‌های برآوردن نیازهای توسعه حرفه‌ای با ضریب آلفای کرانباخ 97/0 تأیید شد. برای تحلیل داده‌ها از روش آماری غیر پارامتریک و آزمون خی دو و ویلکاکسون استفاده شد. نتایج نشان داد که نیازها در هر چهار حوزه آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مهارتهای ارتباطی و فارغ از نوع دانشکده، مرتبه علمی و سابقه شغلی وجود دارد. نظر اعضای
هیئت علمی در باره شیوه‌های برآورده شدن نیازها به چهار روش: 1. تبادل تجربه با سایر دانشگاهها،
2. برگزاری دوره‌های آموزشی بلندمدت، 3. برگزاری کارگاههای آموزشی و 4. تشکیل اجتماعات یادگیری تأیید شد. علاوه بر این، آنها بر تقویت مهارتهای اجرایی و شغلی تأکید داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Faculty member's opinion regarding faculty development needs and the ways to meet the needs

نویسندگان [English]

  • Sakineh Zahedi 1
  • Abbas Bazargan 2

1 Ph.D Student, Department of Educational Management and Planning, Tehran University

2 Department of Psychology and Educational Sciences, Tehran University

چکیده [English]

Professional development of faculty members is considered as one of the aspects of improving academic quality. Therefore, it is of great importance to identify the professional development of faculty members. This study aimed at determining the needs of professional development among faculty members in four functional areas, namely educational, research, executive, and communicational areas. Regarding the purpose, this research was an applied study and regarding the data collection was a descriptive-analytic one. The population under study included 104 faculty members. Fifty faculty members were selected through stratified sampling from Faculty of Education and Psychology, Faculty of Sciences and the Faculty of Electrical and Computer Engineering in a large public university. Research instrument was a researcher-made questionnaire which included two sections. The first section related to the skills of professional development where the faculty members’ opinions about four skills of professional development within two levels were gathered. The second section, in addition, related to the methods for meeting faculty members’ needs. Four professors confirmed the validity of questionnaire also its reliability was calculated by Alpha Cronbach. The Alpha Cronbach for the questionnaire of skills of professional development was .92 in existing level and .98 in optimal level. Similarly, Alpha Cronbach of .97 was confirmed for the questionnaire of the methods of meeting the needs of professional development. The data were analyzed using non-parametric statistical procedures, Chi-square and Wilcoxon. The findings implied the needs in four areas of educational, research, executive and communicational skills. Furthermore, the results indicated that the needs existed regardless of the type of college, academic rank of faculty member and employment status. Faculty members stated their opinions about the ways to meet their needs in four categories as (a) exchanging experience with other universities, (b) holding long-term training courses, (c) holding training workshops and (d) establishing communities of practice. Furthermore the need for strengthening managerial and administrative skills was also emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty Member Professional Development
  • Continuous Education
  • professional development
  • University Quality
  • Governmental University