بررسی وضعیت مدیریت نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه مدیران عالی: گذشته، حال و آینده

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

2 استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

4 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

این مقاله بر گرفته از رساله دکتری با عنوان «بررسی توسعه سازمانی در بعد مدیریتی آموزش عالی ایران» است. در این مطالعه ضمن مروری بر مبانی نظری آموزش عالی، بر ویژگیهای مدیریتی این نهاد اجتماعی تأکید و یافته های تجربی آن، مستخرج از مصاحبۀ پژوهشی با عالی ترین مدیران آموزش عالی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. استخراج یافته‌ها در خصوص وضعیت گذشته بر مبنای فراتحلیلی از یافته‌های پژوهشی پیشین انجام شده است. در خصوص وضعیت حال و آینده نخست مصاحبه‌های پژوهشی به صورت کیفی اولویت‌بندی و باز تحلیل شده است. در پایان، وضعیت نظام مدیریتی آموزش عالی کشور در گذشته، حال و آینده برمبنای یافته های پژوهشی ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Managerial Subsystem in Iranian Higher Education: Past, Present and Future

نویسندگان [English]

 • Hamid Javdani 1
 • Jafar Tofighi 2
 • Mahmoud Ghazi Tabatabaee 3
 • Mohamad Hassan Pardakhtchi 4

1 Assistant Professor, Department of Higher Education Management Institute for Research & Planning in Higher Education

2 Professor, Department of Chemical Engineering Tarbiat Moddares University, Tehran

3 Associate Professor, Department of Sociology Tehran University, Tehran

4 Associate Professor, Department of Psychology & Education Shahid Beheshti University, Tehran

چکیده [English]

Organizational Development could be defined as a "System wide organizational change to increase organization's effectiveness and health". Organization, as an open system has numerous and various subsystems, chief among them are, goals and values subsystem, technical subsystem, structural subsystem, psychological subsystem and managerial subsystem. Managerial subsystem with functions like planning, organizing, leading, and controlling, has a pivotal position, as other subsystems are heavily depended on it.
This article is about managerial subsystem of higher education in Iran which is based on chapter two of a doctoral dissertation titled: "Organizational Development in Managerial Subsystem in Higher Education in Iran". The article starts with and overview of changes and challenges of German and French universities in eighteen century. Then characteristics of Humboldtian and Napoleonian types of universities are outlined. Finally a meta analysis of managerial subsystem of higher education in Iran (Past, Present, and Future) is presented which is based on content analysis of interviews done with some of dignitaries, holding top administrative positions in the Ministry of Science, Research and Technology during 1990's and 2000's.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Higher Education
 • Management of Higher Education
 • Napoleonian Method
 • Humboldtian Method
 • Collegial or Clan Management
 • Bureaucratic or Hierarchical Management Anarchical or Adhocratic Management
 • Market or Political Management
 • Cybernetic Management
 • and