تعیین نقطه مرجع برای شاخصهای کنترلی در واحدهای دانشگاهی با تخمین چگالی توزیع امکان؛ مطالعه موردی: عملکرد شوراهای انضباطی

نویسنده

چکیده

ناهماهنگی در عملکرد واحدهای مشابه دانشگاهی در اثرگذاری کامل آنها تأثیر منفی دارد. برای بررسی و اظهارنظر یا اعمال نظر در باره هماهنگیهای لازم از سوی نظارت عالی، مقایسه نتایج عملکرد این واحدها ضروری است. در واقع، نظارت و کنترل از لوازم ضروری مدیریتی است که در پی اندازه گیری و ارزیابی در همه سیستم هاست. در آموزش عالی نیز، به ویژه در راستای کوچک سازی دولت و کاهش مسئولیتهای اجرایی مستقیم آن، فرایند واگذاری تصدیگریها باید با افزایش گستره نظارت عالی و کنترل هدایتگرانه همراه شود تا هماهنگی در عملکرد واحدها در عین حفظ هویتهای مستقل از بین نرود.
در این مقاله روشی علمی – تجربی برای بررسی عملکرد واحدهای دانشگاهی و مقایسه آنها با یکدیگر ارائه شده است. نتیجه این بررسی و تحلیل استخراج نقاط مرجع برای شاخصهایی است که می توانند برای اعمال کنترل مناسب به منظور هماهنگ سازی عملکردها به کار گرفته شوند. در این روش که یک ارزیابی با هدف آزاد به شمار می رود، با تخمین منحنیهای چگالی توزیع برای شاخصهای عملکردی، هر واحد
می تواند به طور آزاد خود را در مقایسه با نقاط مرجع به دست آمده از واحدهای همتا ارزیابی کند و
به خصوص در جایی که سیستم مرجع ابهام دارد، با تصویرسازی مرجع مورد قبول خود، جهت اصلاح عملکرد خود و نحوه اعمال کنترل را مشخص کند. از آنجا که تصور نمی شود عملکرد دانشگاهها تصادفی باشد، متغیرهای مورد استفاده در این گونه بررسیها؛ یعنی شاخصهای عملکرد متغیرهای تصادفی نخواهند بود و از این رو، توابع چگالی تخمینی نه توابع احتمال، بلکه توابع امکان نام نهاده شده اند.
مطالعه موردی مقاله به عملکرد کمیته های انضباطی اختصاص دارد. نظر به ضرورت هماهنگی و عملکرد موزون در کمیته های انضباطی که خود نوعی دستگاه نظارت بر چگونگی رعایت مقررات از سوی دانشجویان محسوب می شود، این روش ساده اطلاعاتی در اختیار مدیریت دانشگاه قرار می دهد که
می تواند به عنوان بخشی از فرایند ارزیابی درونی، به طور مؤثر در اصلاح عملکرد این واحدها در دانشگاهها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، پیاده سازی مستمر آن در طول زمان تصویر مناسبی را از روند تغییرات در دیدگاه و عملکرد مجموعه سیستم و نقاط مرجع آن در اختیار نظارت عالی قرار می دهد تا چنانچه لازم باشد سیگنالهای کنترلی هدایتگرانه را اعمال کنند. در انتها به برخی از علل ناهماهنگی در عملکرد این واحدها نیز اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of the Reference Points for Control Variables of the University Subsystems by means of Possibility Distribution Function Estimation: Performance of Disciplinary Committees – A Case Study

نویسنده [English]

  • H. Shakouri G.

چکیده [English]

Coordinative functioning of similar organizations in universities around the country is an important factor of their effectiveness. To have a sensible judgment and supervisory on their activities, there should be a systematic evaluation and comparison on the outputs. In fact, supervisory and conduction of such subsystems is a necessity that can be practical by means of measurements on particular variables. In higher education systems also, especially regarding size reduction for the government and its direct executive activities, the supervision roles should be considered in order to increase coordination between the subsystems, while avoiding interference and loss of independence of the universities.
In this paper, a scientific-experimental approach for analysis of university subsystems functioning and comparison of their indexed outputs with each other is represented. As a result, a set of reference points is obtained by processing outputs of the subsystems that can be used in designing proper control signals to coordinate function of these subsystems. In this goal-free self-evaluation approach, each unit (subsystem) can assess its function with the aids of Possibility Distribution Functions (PDF) estimated for various output variables. The reference points obtained by the PDFs will be used to compare the units, outputs and this enables each unit to design direction of its own feedback control signal, which modifies its outputs to a better position.
The special case study in this paper is disciplinary committees of the state universities in the country. The simple proposed approach, which should be conducted by the central supervisory system, helps managers of the universities to modify function of their committees by information obtained as the output of this study. Moreover, continuation of such studies can represent a useful image of variations and trends in view points of the administrative staff of universities. The supervisory system then can apply necessary control signals based on the trends whenever needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System Approach
  • Feedback Control Systems
  • Evaluation
  • Evaluation in Higher Education
  • Uncertainty Possibility Distribution Function Estimation