تحلیل و ارزیابی ریسک های منابع انسانی در نظام آموزش عالی؛ مورد: دانشگاه آزاد اسلامی لرستان

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد

2 دانشیار دانشکده مدیریت و علوم اقتصادی دانشگاه لرستان

3 دکتری مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و علوم اقتصادی دانشگاه لرستان

چکیده

تعریف نشدن دقیق و تجزیه و تحلیل مناسب ریس­های منابع انسانی نه تنها مدیریت منابع انسانی را با مشکل مواجه می­ سازد، بلکه به تضعیف عملکرد سازمان منجر خواهد شد. در پرتو شناسایی ریسک­ های منابع انسانی، سازمان می­ تواند از طریق مقابله با آنها به­ صورت متقابل تعالی فردی و سازمانی را به ارمغان آورد. از این­ رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی ریسک­ های منابع انسانی در نظام آموزش عالی انجام شد. این پژوهش از نظر روش آمیخته، بر مبنای پژوهش ­های کیفی و کمّی و از نوع پژوهش­ های قیاسی استقرایی بود. جامعه آماری خبرگان بودند که با استفاده از روش نمونه ­گیری گلوله برفی و بر اساس اصل کفایت نظری، 30 نفر از آنان به­ عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه بود که روایی و پایایی آنها به ترتیب با استفاده از شاخص CVR و آزمون کاپای کوهن و روایی محتوایی و پایایی آزمون مجدد تأیید شد. داده ­های کیفی با نرم ­افزار Atlas.ti  و روش کدگذاری و داده ­های کمّی با روش Delphi Fuzzy تحلیل شدند. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی انواع ریسک­ های منابع انسانی و تعیین اولویت آنهاست. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ­ترین ریسک ­های شناسایی شده ریسک منسوخ شدن دانش و مهارت منابع انسانی، ریسک عدم تخصصی­ سازی کارراهه شغلی، ریسک فرسایش سرمایه انسانی، ریسک فلات­ زدگی شغلی و ریسک نبود خلاقیت و نوآوری منابع انسانی هستند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of human resources risks in the higher education system: Lorestan Islamic Azad University case

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ghobadi Alvar 1
  • Seyed Najmeddin Mousavi 2
  • Ali Shariatnejad 3

1 Assistant professor, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Khorramabad Branch, Khorramabad, Iran.

2 Associate professor, Faculty of Management and Accounting, Lorestan University, Khorramabad, Iran

3 Doctoral in Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

چکیده [English]

Abstract
The lack of precise definition and proper analysis of HR risks not only impedes human resource management, but also undermines the organization's performance. By identifying and confronting human resources risks, the organization can mutually bring individual and organizational excellence. Therefore, the present study was conducted with the aim of identifying and evaluating human resources risks in the higher education. This mixed research method was based on qualitative and quantitative inductive-deductive approach. The statistical population of the study were 30 experts who were selected using snowball method and theoretical adequacy principle. In the qualitative section, the data-gathering tool was interview. In the qualitative section, a questionnaire was used for data-gathering. The validity and reliability of the interview and questionnaire were confirmed by CVR index and Kappa Kohn test, and content validity and reliability of the retest. Qualitative data was analyzed using Atlas.ti software, coding method and quantitative data were analyzed using Delphi Fuzzy method. The results of the research consisted of identification of human resources risks and prioritization of them. The results of the research showed that the most important identified risks were knowledge abolition and human resource skills, non-professional career development, human capital erosion, job plateau and lack of creativity and innovation of human resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resources Risk
  • Human Resource risk management
  • higher education system
  • Fuzzy Delphi technique
References
1. Ahmeti, R., & Vladi, B. (2017). Risk management in public sector: A literature review. European Journal of Multidisciplinary Studies, 5(1), 323-330.
2. Anaraki, D., & Ganjali, A. (2014). Human resource risk management, applied mathematics in engineering. Management and Technology, 2 (6), 129-142.
3. Anderson, M. (2015). Psychosocial risks: Is risk management enough in business?. Safety and Health at Work, 4, 87-94
4. Becker, K., & Smidt, M. (2016). A risk perspective on human resource management: A review and directions for future research. Human Resource Management Review, 26(2), 149-165.
5. Ballinger, G., Craig, E., Cross, R., & Gray, P. (2011). A stitch in time saves nine: Leveraging networks to reduce the costs of turnover. California Management Review, 53(4), 111-133.
6. Cascio, W. (2012). Be a ringmaster of risk. HR Magazine, 38-43.
7. CIPD, (2006). Change addenda: Risk and performance -HR roles in risk management. Retrieved 19/09/2009 from www.cipd.co.uk/NP/rdonlyres/B6d2a96c-552a-4c22-a8cbbd38e531ac4/0/risk perfca0406.pdf.
8. Daneshpajouh, M., & Fereshteh, A. (2016). The need to use strategic human resources management in higher education. Second National Conference on Management and Industrial Engineering Research, Shiraz, International Millennium Development Project Campus (in Persian).
9. Ernst & Young (2008). Global human resources (HR) risk: from the danger zone to the value zone. EY, London.
10. Ebrahimi, E., Gholipour, A., Moghimi, M., & Ghalibaf, H. (2017). Analysis and measurement of human resources risks by using fuzzy dismantle. Techniques and Fuzzy Similarities, 15(1), 1-23 (in Persian).
11. Fheili, M. (2006). Developing human resources key risk indicators: Know Your Staff (KYS) practices. Journal of Operational Risk, 1(3), 71-85.
12. Gholipour, A., & Ebrahimi, E. (2016). Human resources risk management. Organizational Culture, 32 (9), 73-96 (in Persian).
13. Hamid, M., Maheen, S., Cheem, A., & Yaseen, R. (2017). Impact of human resource management on organizational performance. Journal of Accounting & Marketing, 6(1), 1-7.
14. Hassanzadeh, S., & Salehi, I. (2017). Improving the quality of human resource education in higher education with an impact on the production and creation of social capital. Education and Human Resource Development, 10 (3), 23-48 (in Persian).
15. Lai, D.N.C., Liu, M., & Ling, F.Y.Y. (2011). A comparative study on adopting human resource practices for safety management on construction projects in the United States and Singapore. International Journal of Project Management, 29(8), 1018-1032.
16. Mäenpää, I., & Voutilainen, R. (2012). Insurances for human capital risk management in SMEs. Knowledge Management Systems, 42(1), 52-66.
17. Merna, T., & Al-Thani, F. (2005). Corporate risk management: An organizational perspective. England: John Wiley & Sons.
18. Meyer, M., Roodt, G., & Robbins, M. (2011). Human resources risk management: Governing people risks for improved performance. South African Journal of Human Resource Management, 9(1), 310-321.
19. Mousavi, A., Nordin, M.J., Othman, Z.A., & Sulaiman, R. (2011). A method for human resource risk management in mobile workforce brokering systems. American Journal of Applied Sciences, 8 (12), 1287-1294.
20. Oborilova, I., Myskova, R., & Melichar, V. (2015). Risks associated with the human resources management in transport companies. Business Economics and Management, 34 (3), 352- 359.
21. Paul, C., & Mitlacher, L. (2008). Expanding risk management systems, human resources and German Banks. Strategic Change, 17(1‐2), 21-33.
22. Rawashdeh, A.M., & Karim Al-Adwan, I. (2012). The impact of human resource management practices on corporate performance: Empirical study in Jordanian Commercial Banks. African Journal of Business Management, 6(1), 591.
23. Renault, Y., & Agumba, N. (2016). Risk management in the construction industry: A new literature review. Journal of Professional Issues in Engineering and Practices, 11 (2), 1-6.
24. Rideout, H. (2014). Employee risk management; How to protect your business reputation and reduce your legal liability. London: Kogan Page.
25. Stam, C. (2009). Intellectual liabilities: Lessons from the decline and fall of the Roman Empire. VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 39(1), 92-104.
26. Smith, G.P. (2002). The UK rail industry 1993-2000: A case study of risk management across the public-private sector interface. (Doctoral thesis). University of Southampton, Management Department.
27. Stefansdottir, S.G. (2017). Risks in human resources and their relation to organizational risk management. (Master's thesis). Frankfort University, Management Department.
28. Shahla'i, N. (2016), Risk analysis of human resources management of the army of the Islamic Republic of Iran. Defense Strategy, 50 (2), 29-52 (in Persian).
29. Tofighi Darian, J. (2009). The necessity of improving the quality of higher education in Iran. Journal of Industrial and University, 5(2), 5-11(in Persian).
30. Young, M., & Hexter, E. (2011). Managing human capital risk. New York: Human Capital Conference.