نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

در سال­ های اخیر با حجم گسترده ­ای از دانش ­آموختگان رشته ­های کشاورزی مواجه هستیم که نمی ­توانند وارد بازار کار شوند و بر شمار بیکاران در این رشته هر ساله افزوده می ­شود. یکی از راه حل­ های این معضل افزایش گرایش دانشجویان و دانش ­آموختگان به کارآفرینی است. بنابراین، شناخت عوامل مؤثر در افزایش این تمایل در میان افراد بسیار مهم است. یکی از این عوامل فرهنگ حاکم بر جامعه است. در این پژوهش رابطه بین ارزش­ های فرهنگی و نیت کارآفرینانه در دانشجویان کشاورزی دانشگاه­ های دولتی استان کرمان بررسی شد. روش تحقیق کمّی و از نظر روش­ های دستیابی به حقایق و داده ­پردازی از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بود. جامعه آمـاری دانشجویان رشته کشاورزی در دانشگاه­ های دولتی استان کرمان بودند (4069N=).  حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 351 نفر برآورد شد، اما به ­منظور افزایش اعتبار پژوهش تعداد 405 نفر از دانشجویان دانشکده­ های کشاورزی با روش تصادفی ساده با انتساب متناسب انتخاب شدند. به­ منظور بررسی پایایی ابزار اندازه ­گیری از پایایی ترکیبی (CR) و آلفای کرونباخ (α) استفاده شد که نتایج آن تأیید کننده  پایایی ابزار بود. برای بررسی روایی محتوایی ابزار اندازه­ گیری از نظر استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و برای ارزیابی روایی سازه از میانگین واریانس استخراج شده (AVE) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ­­ها از روش مدل­سـازی معادله سـاختاری (SEM) و از نرم ­افـزارهای SPSS  وLisrel  اسـتفاده شـد. نتایج نشان داد که اجتناب از عدم اطمینان، گرایش بلندمدت و فردگرایی با نیت کارآفرینانه رابطه معنادار دارند و در مجموع، 22 درصد از واریانس نیت کارآفرینانه را تبیین می­ کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of a structural model to explain entrepreneurial intention of agricultural students based on cultural values

نویسندگان [English]

  • Amir Afzali Goroh 1
  • Mahmood Hosseini 2
  • Ahmad Rezanfar 2

1 . Doctoral Student, Faculty of Economics & Agricultural Development, College of Agriculture & Natural Resources, Tehran University, Tehran, Iran.

2 Professor, Faculty of Economics & Agricultural Development, College of Agriculture & Natural Resources, Tehran University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In recent years, we have faced a large number of graduates in agricultural sciences who cannot enter the labor market and the number of unemployed in this field is increasing every year. One of the solutions to this problem is to increase students and graduates' orientation to entrepreneurship. Therefore, it is very important to recognize the factors that influence the increase such an inclination among individuals. One of these factors is the dominant culture in the society. In this study, we investigated the relationship between cultural values and entrepreneurial intention in agricultural students at Kerman province's public universities. Research method was quantitative.   In terms of access to facts and data processing, it was a descriptive-correlation research. The statistical population of this study was composed of agricultural students in universities of Kerman province (N = 4069). Based on Morgan table, the sample size was estimated 351 individuals. To increase the validity of research, 405 students were selected based on simple random sampling method using proportional assignment. In order to verify the reliability of the instrument, the composite reliability (CR) and Cronbach's alpha (α) were used, and the results confirmed the reliability of the instrument. The Department of Agricultural Extention and Education faculty members at Tehran University confirmed the content validity of the instrument.  Average Variance Extracted (AVE) was used to assess the construct validity. Structural Equation Modeling, and SPSS and Lisrel softwares were used for data analysis. Results showed that avoidance of uncertainty, long-term tendency and individualism had significant relationship with entrepreneurial intention. Overall, they explained 22% of entrepreneurship intention's variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial intention
  • Cultural values
  • Hofstede
  • Entrepreneurship
References
1. Ahmadi, P., Babashahi, J., & Khodashenas, L. (2012). Considering the relationship between personality factors and entrepreneurship: A research about the personnel of Sadad Informatics Corporations. Organizational Resources Management Researchs, 1(3), 1-22 (in Persian).
2. Ajzen, I. (1991). Theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.
3. Akhter, R., & Sumi, F. (2014). Socio-cultural factors influencing entrepreneurial activities: A study on Bangladesh. Journal of Business and Management, 16(9), 1-10.
4. Audretsch, B.D., Obschonka, M., Gosling, D.S., & Potter, J. (2017). A new perspective on entrepreneurial regions: Linking cultural identity with latent and manifest entrepreneurship. Small Business Economics, 48(3), 681-697.
5. Bird, B. J. (1988). Implementing entrepreneurial ideas: The case for intention. Academy of Management Review, 13, 442-453
6. Bouncken, R., Zagvozdina, J., & Golze, A. (2009). A comparative study of cultural influences on intentions to found a new venture in Germany and Poland. Int. J. Business and Globalisation, 3(1), 47-65.
7. Busenitz, L.W., & Lau, C.M. (1996). A cross-cultural cognitive model of new venture creation. Entrepreneurship Theory & Practice, 20(4), 25-40.
8. Davidsson, P. (1995). Culture, structure and regional levels of entrepreneurship. Entrepreneurship and Regional Development, 7 (1), 41-62.
9. Davidsson, P., & Wiklund, J. (1997). Values beliefs, and regional variations in new firm formation rates. Journal of Economic Psychology, 18(2/3), 179-199.
10. Engle, R.L., Dimitriadi, N., Gavidia, J.V., Schlaegel, C., Delanoe, S., Alvarado, I., He, X., Buame, S., & Wolff, B. (2010). Entrepreneurial intent: A twelve-country evaluation of ajzen’s model of planned behavior. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16(1), 35-37.
11. Etzioni, A. (1987). Entrepreneurship, adaptation and legitimation: A macro-behavioral perspective. Journal of Economic Behavior & Organization, 8 (2), 175-189.
12. Frederking, L.C. (2004). A cross-national study of culture, organization and entrepreneurship in three neighbourhoods. Entrepreneurship and Regional Development, 16 (3), 197-215.
13. Fretschner, M., & Weber, S. (2013). Measuring and understanding the effects of entrepreneurial awareness education. Journal of Small Business Management, 51 (3), 410-28.
14. Hayton, J.C., & Cacciotti, G. (2013). Is there an entrepreneurial culture? A review of empirical research. Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal, 5 (9-10), 708-731.
15. Hayton, J.C., George, G., & Zahra, S.A. (2002). National culture and entrepreneurship: A review of behavioural research. Entrepreneurship Theory and Practice, 26 (4), 33-52.
16. Hofstede, G. (2001). Cultures consequences. 2nd ed., Sage Publications, California.
17. Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The hofstede model in context. Online Readings in Psychology and Culture, 2 (1), Retrieved from https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014.
18. Hoppe, C., & Stephan, U. (2012). The influence of socio-cultural environments on the performance of nascent entrepreneurs: Community culture, motivation, self-efficacy and start-up success. Entrepreneurship & Regional Development, 24(9-10), 917-945.
19. Iakovleva, T., Kolvereid, L., & Stephan, U. (2011). Entrepreneurial intentions in developing and developed countries. Education Training, 53(5), 353-370.
20. Inglehart, R. (1997). Modernization and postmodernization. Princeton: Princeton University Press.
21. Jakubczak, J., & Rakowska, A. (2014). Cultural values and entrepreneurship pilot study. Human Capital without Borders: Management Knowledge and learning for Quality Life Knowledge and learning, International Conference.
22. Jalaee Esfandabadi, S.A., & Javdan, A. (2011). Impact of trade liberalization on employment of Iranian agriculture. Agricultural Economics Research, 2(4), 135-150 (in Persian).
23. Karami, M. (2009). Comparative study of the fundamental cultural values affecting the behavior of consumers of consumer products in the two traditional and modern sub-systems in Iran. (Doctoral thesis). Faculty of Management, University of Tehran (in Persian).
24. Khosropor, B., & Keykhah, Sh. (2014). Entrepreneurship, an effective approach to employing agricultural students. Work and Society Journal, (163), 26-39 (in Persian).
25. Krueger, N.F., Reilly, M.D., & Carsrud, A.L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 15, 411- 432.
26. Krueger, N.F., Linan, F., & Nabi, G. (2013). Cultural values and entrepreneurship. Entreprenuership & Regional Development: An International Journal, 25 (9-10), 703-707.
27. Linan, F., & Chen, Y.W. (2009). Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intention. Entrepreneurship Theory & Practice, 33(3), 593-617.
28. Linan, F., Nabi, G., & Krueger, N. (2012). British and Spanish entrepreneurial intentions: A comparative study. ReviSta de Economía Mundial, 33, 73-103.
29. Lordkipanidze, M., Brezet, H., & Backman, M. (2005). The entrepreneurship factor in sustainable tourism development. Journal of Cleaner Production, 13(8), 787-798.
30. Martin, B.C., McNally, J.J., & Kay, M.J. (2013). Examining the formation of human capital in entrepreneurship: A meta-analysis of entrepreneurship education outcomes. Journal of Business Venturing, 28(2), 211-224.
31. McClelland, D.C. (1961). The achieving society. Free Press, New York, NY.
32. McGrath, R.G., MacMillan, I.C., & Scheinberg, S. (1992). Elitists, risk-takers, and rugged individualists? An exploratory analysis of cultural differences between entrepreneurs and non- entrepreneurs. Journal of Business Venluring, 7,115-l 35.
33. Minniti, M., & Bygrave, W.D. (2003). National entrepreneurship assessment United States of America. GEM Global Entrepreneurship Monitor, Babson College, Babson, MA.
34. Morris, M.H., Davis, D.L., & Allen, J.W. (1994). Fostering corporate entrepreneurship: Cross-cultural comparisons of the importance of individualism versus collectivism. Journal of International Business Studies, 25(1), 14-23.
35. Movahedi, H., & Charkhtabian, T. (2014). Identifying employability and self-employment area in courses of agricultural extension and education mayor. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 9(2), 145-158 (in Persian).
36. Mueller, S., & Thomas, A. (2001). Culture and entrepreneurial potential: A nine country study of locus of control and innovativeness. Journal of Business Venturing, 16(1), 51–75.
37. Nabi, G., & Linan, F. (2011). Graduate entrepreneurship in the developing world: Intentions, education and development. Education and Training, 53(5), 325-334.
38. Naveh Ebrahim, A., Tandorosti, A., & Soleymani, N. (2009). Study of entrepreneurship indices among the students of the three years of theoretical, technical and Vocational and knowledge and work (high schools in Garmsar city). Journal of Leadership and Educational Management, 2 (2), 133-146 (in Persian).
39. Nazemi, Sh. (2009). The relationship between culture and success of university entrepreneurs. (Master Thesis). Faculty of Management: Tehran University (in Persian).
40. Papzan, A.H., Aliabadi, V., Saymohammadi, S., & Ghorbani Piralidehi, F. (2015). Impacts of cultural intelligence on entrepreneurial behavior among agriculture students at Razi University Iran. Journal of Agricultural Aducation Administration Research, 6(29), 108-117 (in Persian).
41. Pouratashi, M. (2018). Evaluating strengths and promoting methods employability of students in agricultural higher education. Journal of Agricultural Aducation Administration Research, Special Issue, 18-31 (in Persian).
42. Rahmanian, M. (2009). Investigating the status of cultural factors affecting sustainable development management in Tehran. (Master thesis). Faculty of Management: Tehran University (in Persian).
43. Saxenian, A. (1994). Regional advantage: Culture competition in Silicon Valley and route 128. Harvard University Press, Cambridge, MA.
44. Schumpeter, J.A. (1947). Capitalism, socialism and democracy. 2nd ed., Harper and Row, New York, NY.
45. Shakiba, H., Hedjazi, S.Y., & Hosseini, S.M. (2016). Linking social capital with entrepreneurship intentions of agriculture students at the University of Tehran. Journal of Agricultural Aducation Administration Research, (38), 89-78 (in Persian).
46. Solesvik, M., Westhead, P., & Matlay, H. (2014). Cultural factors and entrepreneurial intention the role of entrepreneurship education. Education and Training, 56(8/9), 680-696.
47. Statistical Yearbook Country (2017). Statistical Center of Iran. Retrieved from www.amar.org.ir/ (in Persian).
48. Stephan, U., & Pathak (2016). Beyond cultural values? Cultural leadership ideals and entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 31, 505-523.
49. Thomas, A.S., & Mueller, S.L. (2000). A case for comparative entrepreneurship: Assessing the relevance of culture. Journal of International Business Studies, 31(2), 287-301.
50. Urban, B. (2006). Entrepreneurship in the rainbow nation: Intentions and entrepreneurial self-efficacy across cultural groups. Journal of Developmental Entrepreneurship, 11(1), 3-14.
51. Urban, B. (2007). A framework for understanding the role of culture in entrepreneurship. Acta Commercii, 7(1), 82-95.
52. Urban, B., & Ratsimanetrimanana, F. (2015). Culture and entrepreneurial intentions of Madagascan ethnic groups. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 7(2), 86-114.
53. Welter, F., & Smallbone, D. (2011). Institutional perspectives on entrepreneurial behavior in challenging environments. Journal of Small Business Management, 49 (1), 107- 125.
54. Yazdanpanah, M., Khosravipour, B., & Azadi, Y. (2017). Factors influencing self-employment intention among students of Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan. Journal of Agricultural Aducation Administration Research, 9(41), 78-68 (in Persian).
55. Zampetakis, L., & Moustakis, V. (2006). Linking creativity with entrepreneurial intention: A structural approach. International Entrepreneurship and Management Journal, 2(3), 413-428.
56. Zolali, N., Khusravipuor, B., & Zare, A. (2016). Problems from the perspective of agricultural employment Alumni Executives. Journal of Agricultural Aducation Administration Research, 7(13), 73-83 (in Persian).