تبیین شاخص‌های دانشگاه نسل سوم و بررسی دستیابی نظام آموزش عالی به آن‌ها مورد: دانشگاه شهید باهنر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.22034/irphe.2018.707099

چکیده

از جمله زمینه‌های توسعه در آموزش عالی، حرکت به سمت بهره‌مندی از نظام‌های دانشگاهی با ویژگی‌های نسل سوم است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، تبیین شاخص‌های دانشگاه نسل سوم و بررسی میزان دستیابی دانشگاه شهید باهنر کرمان به این شاخص‌ها، از دیدگاه مدیران دانشگاه و اعضای هیات علمی بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کیفی، از حیث شیوه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی و طرح آن نیز پیمایشی (زمینه‌یابی) با روش مصاحبه بود. جامعه آماری شامل همه اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه شهید باهنر کرمان (629 نفر) بود که از این میان 15 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه، از روش مقوله‌بندی استفاده گردید. نتایج نشان داد که از نظر مصاحبه‌شوندگان، پنج شاخص اصلی دانشگاه نسل سوم عبارت‌اند از: 1- مهارت‌آموزی، 2- کارآفرینی، 3- استقلال همه‌جانبه، 4- تعامل دانشگاه با جامعه، 5- خلاقیت و ایده‌پردازی. همچنین، مصاحبه‌شوندگان معتقد بودند که دانشگاه برای دستیابی به این شاخص‌ها نیازمند توجه به: 1- بسترسازی برای نهادینه‌شدن تفکر کارآفرینی، 2- استقلال سیاسی و اقتصادی دانشگاه، 3- ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، 4- حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و افزایش فرصت‌های مطالعاتی و 5- به‌روزرسانی است. نتایج حاصل بیانگر این بود که هیچ کدام از ویژگی‌های دانشگاه نسل سوم به صورت کامل در دانشگاه شهید باهنر کرمان برقرار نیست و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هنوز در نسل اول (آموزش‌محور) یا در مرحله گذار به نسل دوم دانشگاهی (پژوهش‌محور) قرار دارد. با این‌حال در برخی از شاخص‌ها، از جمله ویژگی دانشگاه وابسته به شبکه(نت) و تحقیقات فرارشته‌ای و میان‌رشته‌ای تا حدودی در حال نزدیک شدن به دانشگاه نسل سوم، و در سایر شاخص‌ها از جمله استقلال، بهره‌برداری از دانش و بین‌المللی بودن، ضعیف است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Characteristics of the Third Generation University and Examining their Achievement in Iranian Higher Education Case: Shahid Bahonar University of Kerman

نویسندگان [English]

  • Zohreh Mirzaie
  • Asghar Soltani
  • Hossein Motaharinezhad

Shahid Bahonar University of Kerman

چکیده [English]

One of the areas for development in higher education is moving toward the use of university systems with features of the third-generation. Accordingly, the main purpose of this study was to explain the characteristics of the third generation university and to explain their achievement from administrators and faculty members of Shahid Bahonar University of Kerman’s point of views. The current study was a qualitative and descriptive research and its research design was surveying the point of views through interview. The population was comprised all of the administrators and faculty members of Shahid Bahonar University of Kerman (629 people) that 15 people was selected through purposeful sampling method. The categorizing method was used for data analysis. Results showed that from interwees’ point of views, the five main characteristics of the third generation university include: 1. skill training, 2. entrepreneurship, 3. inclusive autonomy, interaction between university and the society, and 5. creativity and idea production. They argued that university should consider some factors to achievement these characteristics, including: 1. establishment of entrepreneurial thinking, 2. political and economic university autonomy, 3. cooperation between university and industry, society, 4. supporting knowledge based enterprises and increasing academic visiting, and 5. updating. Results showed that none of the characteristics of the third generation university are fully integrated in Shahid Bahonar University of Kerman and it could be said that this university is still in the first generation (knowledge-based) or at the transition to the second generation university (research-based). However, in some of the characteristics, including the attribute of the university-based network and interdisciplinary and interadisciplinary research, it is somewhat closer to the third-generation university, although it is weak in other characteristics, including independency, utilization of knowledge and internationalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third generation university
  • Entreprener University
  • Internationalization
  • University autonomy
  • Iranian higher education