دوره و شماره: دوره 22، شماره 4 - شماره پیاپی 82، دی 1395 
بررسی تطبیقی حوزه‌های خط مشی‌گذاری آموزش کارآفرینی

صفحه 1-24

علی داوری؛ رضا منوچهری راد؛ سهراب رحمانی؛ علی قوامی


آثار کلان اقتصادی و بخشی مهاجرت نیروی کار متخصص و غیر متخصص در کشور ایران 

صفحه 25-42

حسن حیدری؛ نرمین داودی؛ فرزانه طالبی


شناسایی جایگاه دانشگاه در آموزش و ارتقای قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان بر اساس رویکرد غربالگری فازی

صفحه 43-67

مسلم باقری؛ مهرداد کیانی


ابعاد تصویر دانشگاهی؛ مطالعه نگرش و تصورات دانشجویان

صفحه 69-98

جمال سلیمی؛ کیوان بلندهمتان؛ آرش عبدی


نقش ارزیابی بیرونی بر ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی؛ مورد: دانشگاه علوم پزشکی بابل 

صفحه 99-111

هادی مصلح امیردهی؛ محمدرضا نیستانی؛ ایمان جهانیان


اندازه گیری شاخصهای نوع اول و دوم عدم تطبیق مهارت در ایران

صفحه 113-132

سعید عیسی زاده؛ محمد کاظم نظیری؛ هادی نائینی


تأثیر سرمایه روانشناختی بر تسهیم دانش با میانجی احساس امنیت روانشناختی؛ مورد: دانشگاه صنعتی شریف

صفحه 133-154

داوود حسین پور؛ مریم ارمندئی؛ رضا ولدی


مقاله پژوهشی

آثار کلان اقتصادی و بخشی مهاجرت نیروی کار با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر

10.22034/irphe.2016.707067

حسن حیدری؛ نرمین داودی؛ فرزانه طالبی


بررسی راهبردهای سیاست‏گذاری حوزه آموزش کارآفرینی با رویکرد تطبیقی

10.22034/irphe.2016.707071

علی داوری؛ رضا منوچهری راد؛ سهراب رحمانی؛ علی قوامی


تاثیر ارزیابی بیرونی بر ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی( مطالعه موردی)

10.22034/irphe.2016.707072

هادی مصلح امیردهی؛ محمدرضا نیستانی؛ ایمان جهانیان